ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 Mini-KUM#2

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

***ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

***ปฏิทินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร มก. รุ่นที่ 2

***ประกาศรายชื่อผูู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

***จะมีหนังสือแจ้งยืนยันและกำหนดการส่งไปที่เจ้าตัวและส่วนงานอีกครั้งหนึ่ง

**กำหนดการโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

แบบตอบรับ และแบบขอเลื่อนการปฐมนิเทศรุ่นที่ 60 -62

***แบบตอบรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ 60

***แบบตอบรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ 61

***แบบตอบรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ 62

***แบบขอเลื่อนการปฐมนิเทศ

***ตารางประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ก.ค. 2559)

***เทปบันทึกภาพ หัวข้อ "จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข" โดยพระไพศาล วิศาโล

***ผลงานการจัดการความรู้จากส่วนงานที่ได้รับรางวัลการประกวด KU-KM Best Practice Awards

***รายละเอียดการประกวดผลงาน KU-KM Best Practice Awards

***รายละเอียดโครงการ KU-KM day และหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน KU-KM Best Practice Awards

***แบบฟอร์มเสนอผลงาน KU-KM Best Practice Awards

***แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน รอบ 12 เดือน

***แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน รอบ 6 เดือน

***แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ มก. 2559

***สัญลักษณ์ KU - KM Share&Learn

***แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

***แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มก.

***แบบฟอร์ม excel version 2003

***แบบฟอร์ม excel version 2010

***แบบฟอร์มบันทึกภาระงานรายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ทดสอบใช้งาน)

***โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล"

***โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน"

***โครงการสัมมนาเครือข่ายงานบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน มก."

***โครงการอบรมหลักสูตร "ชินสาสมาธิ"

***แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มก. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

***แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โครงการสัมมนาผู้บริหาร มก. หลักสูตร "การบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ"

***กำหนดการ

***ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

***ตหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ"

***กำหนดการ

***ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

****แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ

****แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มก. ปี 2556 - 2560

****ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ"

****กำหนดการ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ" - 48

****กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศพนักงาน มก. 2557 รุ่นที่ 44 - 48

****ผลจากการถอดความรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการ KU-KM Facilitator

สรุปสาระสำคัญโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1-3

***KU-KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใน Reader (สายวิชาการ)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 2 เรื่อง เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดีควรเป็นอย่างไร (สายสนับสนุน)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ

****แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบโครงการ KU - KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง "ฺBest Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ"

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 Power Point

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 Example

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 3 Practice

รายงานผลการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศ กบม. เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.มยุรี เทศผล

***เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และสัญญาค้ำประกัน

เอกสาร ไฟล์ภาพ และวิดิโอ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง "ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุข" (วิทยากร อ.สง่า ดามาพงษ์)

ภาพโครงการ "การเตรียมตัวก่อนเกษียณ" ประจำปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ

ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
ข่าวรับสมัครงาน

ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับสมัครสำหรับงานพัฒนาและฝึกอบรม