ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
รายละเอียดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 และแบบฟอร์มการส่งเข้าประกวดรางวัล KU-KM Mart Awards

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2562

***ตารางอบรม

***ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

แบบติดตามผลรอบ6เดือน KM

**รูปภาพ และไฟล์นำเสนองาน KU-KM Day 2018

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 68

------------ปฐมนิเทศรุ่นที่ 68 ---------------

***รายชื่อปฐมนิเทศรุ่นที่ 68

***แบบตอบรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ 68

**ตารางการปฐมนิเทศรุ่นที่ 68

***แบบขอเลื่อนการปฐมนิเทศ 68

 

- หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560

- แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน 2560

***สัญลักษณ์ KU - KM Share&Learn

***แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

***แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มก.

***แบบฟอร์ม excel version 2003

***แบบฟอร์ม excel version 2010

***แบบฟอร์มบันทึกภาระงานรายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ทดสอบใช้งาน)

***โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล"

***โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน"

***โครงการสัมมนาเครือข่ายงานบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน มก."

***โครงการอบรมหลักสูตร "ชินสาสมาธิ"

***แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มก. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

***แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โครงการสัมมนาผู้บริหาร มก. หลักสูตร "การบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ"

***กำหนดการ

***ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

***ตหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ"

***กำหนดการ

***ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

****แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ

****แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มก. ปี 2556 - 2560

****ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ"

****กำหนดการ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ" - 48

****กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศพนักงาน มก. 2557 รุ่นที่ 44 - 48

****ผลจากการถอดความรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการ KU-KM Facilitator

สรุปสาระสำคัญโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1-3

***KU-KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใน Reader (สายวิชาการ)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 2 เรื่อง เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดีควรเป็นอย่างไร (สายสนับสนุน)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ

****แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบโครงการ KU - KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง "ฺBest Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ"

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 Power Point

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 Example

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 3 Practice

รายงานผลการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 ศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน

***เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.มยุรี เทศผล

***เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

เอกสาร ไฟล์ภาพ และวิดิโอ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง "ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุข" (วิทยากร อ.สง่า ดามาพงษ์)

ภาพโครงการ "การเตรียมตัวก่อนเกษียณ" ประจำปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒ (ยกเลิก)

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ

ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 
ข่าวรับสมัครงาน

ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับสมัครสำหรับงานพัฒนาและฝึกอบรม