การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
----------นโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มก. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

***ตารางแผนกระบวนการจัดการความรู้ และตารางกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

---------กิจกรรมการจัดการความรู้

***ผลงานการจัดการความรู้จากส่วนงานที่ได้รับรางวัลการประกวด KU-KM Best Practice Awards

***รายละเอียดการประกวดผลงาน KU-KM Best Practice Awards

***รายละเอียดโครงการ KU-KM day และหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน KU-KM Best Practice Awards

***แบบฟอร์มเสนอผลงาน KU-KM Best Practice Awards

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายงานผลการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สรุปสาระสำคัญโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1-3

***KU-KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใน Reader (สายวิชาการ)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 2 เรื่อง เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดีควรเป็นอย่างไร (สายสนับสนุน)

***KU-KM Mart ครั้งที่ 3 เรื่อง Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ

***KU-KM Mart ครั้งที่ 4 เรื่อง How to get ready for AEC?

***KU-KM Mart ครั้งที่ 5 เรื่อง แชร์ประสบการณ์ "วิจัยในชั้นเรียนอย่างไร เอาไปใช้ได้ผลจริง" (ระหว่างอาจารย์และนิสิต)

***โครงการจัดการความรู้ ๑ KM ๑ หน่วยงาน

***โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day

***เทปบันทึกภาพและเสียงโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day

----------ผลงานการจัดการความรู้

***ผลงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๖

***ผลงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๕