ขั้นตอนการดำเนินงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม
1.

ขั้นตอนการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
2.

ขั้นตอนการขออนุมัติการลาไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

 
3.

ขั้นตอนการดำเนินการออกคำสั่งกลับจากการลาฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

 
4.

ขั้นตอนการดำเนินการส่งรายงานการประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 
5.

ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปฝึกอบรม

 
6.

ขั้นตอนการประกาศผลทุนและการจัดทำสัญญาทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
7.

ขั้นตอนการประกาศผลทุนและการจัดทำสัญญาทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 
8.

ขั้นตอนการเสนอขอทุน(ยื่นใบสมัคร)

 
9.

การตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรม

 
10.

การตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ

 
11.

ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ทุนรัฐบาล)

 
12.

ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษาในประเทศ

 
13.

ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ทุนรัฐบาล)

 
14.

ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล)

 
15.

ขั้นตอนการอนุมัติการลาศึกษา และขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ทุนประเภท 1 ข)

 
16.

ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล)

 
17.

ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล) 2

 
18.

ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษาในต่างประเทศ

 
19.

ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 
20.

ขั้นตอนขออนุมัติปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูลความรู้ทางวิชาการ

 
21.

ขั้นตอนการตรวจสอบคำนวณการปฏิบัติราชการชดใช้