การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
----------ระเบียบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

***เรื่อง การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

***ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖