การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
----------ระเบียบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

***เรื่อง การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2562

***ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2561

- แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (PDF)

- แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (WORD)