การลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย และดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
----------ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย และดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ กบม. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน มก. พ.ศ. ๒๕๕๖

- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒

- ประกาศ กบม. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้บุคลากรศึกษานอกเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙

- (ยกเลิก)ประกาศ กบม. เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ

---------แบบฟอร์ม

- แบบรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน

- แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

- แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)

- แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)

- ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทาง

- ตัวอย่างหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน และแบบฟอร์มแสดงเหตุผลความจำเป็น และโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

- แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

- แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม ด้วยทุนประเภท 1(ข)

- แบบฟอร์มการขออนุญาตศึกษานอกเวลา

---------สัญญา

- แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และสัญญาค้ำประกัน(แก้ไขเพิ่มเติมใหม่)

----------ข้อควรรู้

- รายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ก.ค. 2559)

- การขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

- การขออนุมัติเดินทางไปวิจัย ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

- การขออนุมัติเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ

----------การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

- คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปรับการตรวจสุขภาพอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

- รายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพิ่มเติม 7 แห่ง