ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
----------ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

***เรื่อง การเบิกจ่ายค่ากระเป๋าเอกสาร (กระทรวงการคลัง)

***เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (กระทรวงการคลัง)

***เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (กรมบัญชีกลาง)

---------ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ,การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

***พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓)

***ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

---------ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

***เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

***เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

***เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

***เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

***เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

***เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙

***เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๕

***เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร และค่าตอบแทนบทความ พ.ศ. ๒๕๔๐

---------รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้กับพนักงานขับรถ

***รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้กับพนักงานขับรถ

***เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

***เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาของส่วนราชการและสมาคมต่างๆ พ.ศ. ๒๕๒๒ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

***เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาของส่วนราชการและสมาคมต่างๆ พ.ศ. ๒๕๒๓ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

---------เรื่อง มอบอำนาจ

***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๕๙๘/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

***คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๓๖๓/๒๕๔๗ เรื่องมอบอำนาจอนุญาตการเดินทางไปราชอาณาจักร

***คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ๘๘/๒๕๔๖ เรื่องการมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

***คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๙/๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

***คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๕๔/๒๕๓๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

***คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๓๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ซึ่งหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานเอกชนร่วมกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดขึ้น

***คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๙๙/๒๕๓๕ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ

***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ที่ ๑๖๗๙/๒๕๒๙ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการ อนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศ

***ที่ สร.๑๐๐๔/ว.๕๐๙ เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

***ที่ สร.๑๐๐๔/ว.๒๙ เรื่อง การจัดการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

----------ข้อบังคับกระทรวงการคลัง

***ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘