การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
----------ระเบียบการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานต่างประเทศของข้าราชการ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕

- เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542

- เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

---------แบบฟอร์ม

- แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

- แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)

- แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)

- ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทาง

- ตัวอย่างหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน และแบบฟอร์มแสดงเหตุผลความจำเป็น และโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกเหตุผลแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการ เดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท 1(ข)

- แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

- แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม ด้วยทุนประเภท 1(ข)

---------สัญญา

- แบบรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน

- หนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ

- หนังสือสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

----------ข้อควรรู้

- รายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ก.ค. 2559)

- การขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของข้าราชการ

- การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศของข้าราชการ

- การขออนุมัติเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศของข้าราชการ

- ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ

----------การตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

- คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปรับการตรวจสุขภาพอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

- รายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพิ่มเติม 7 แห่ง