งานพัฒนาและฝึกอบรม
----------แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ 2558

****แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มก. ปี 2556 - 2560

****แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ 2558

****สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ดำเนินการ ----------โครงการฝึกอบรมบุคลากร มก. ประจำปีงบประมาณ 2559

19 พ.ย. 58

1. โครงการอบรมหลักสูตร "ชินสาสมาธิ"

27 พ.ย. 58

2. โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

3 ธ.ค. 58

3. โครงการ พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2558

16 ธ.ค. 58

4. โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล"

12-15 ม.ค. 59ุ

5. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 55

18-21 ม.ค. 59

6. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 56

ยังไม่ระบุ

7. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

8. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

9. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

10. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

11. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

12. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

12. โครงการ...........

ยังไม่ระบุ

13. โครงการ...........