ผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๕
----------การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

***เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน โดย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

***การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดย คณะสังคมศาสตร์

***ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

***การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

---------ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

***วิถีใหม่แห่งการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษา โดย คณะศึกษาศาสตร์

***การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

***การยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย โดย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

----------ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

***ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ โดย คณะสำนักหอสมุด กำแพงแสน

***โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

***โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปฐมบท) โดย คณะเกษตร กำแพงแสน

***กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดย คณะเศรษฐศาสตร์

***การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ โดย บัณฑิตวิทยาลัย

***การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน โดย สถานพยาบาล

***KU ก้าวสู่ IPV6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเตอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

***เทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching โดย สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

***การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

***การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม โดย สำนักหอสมุด

***KM for Engineering Supporting Staffs โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์