ผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๖
---------ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

***องค์ความรู้ เรื่อง ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

***องค์ความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์

***องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติของการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

----------ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีโลหิตและปัสสาวะในห้องปฏิบัติการ

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปี

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือเทคนิคและวิธีการแก้ไขความผิดปกติที่พบบ่อยในการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก

***องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติในการลาออนไลน์

***องค์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร

***องค์ความรู้ เรื่อง บริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้