ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม.  || e-office  || ex-meeting
สถิติบุคลากร

รายงานจำนวนบุคลากร ประกันคุณภาพ ส่วน กองการเจ้าหน้าที่ ปี 2551
ข้อมูลบุคลากร ปี 52
ตารางดัชนี 2.5 และ 2.6

รายงานจำนวนบุคลากร สนง.กพร. มก 2552 ส่วน กองการเจ้าหน้าที่ ปี 2552
ตาราง สาย ก. และวิชาการรอบ 12 เดือน กันยายน 2552.
ตารางดัชนี 2.5 และ 2.6

ข้อมูลบุคลากรใช้สำหรับรายงาน กพร
ข้อมูลบุคลากรใช้สำหรับรายงาน กพร 52

ตารางที่ 1 รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดในสถาบัน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2551
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2553

ตารางที่ 2 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550

ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2551
ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2553

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2554

 

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2553
ประจำเดือน ธันวาคม 2553

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2552

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2551

สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2550

    
สถิติบุคลากรรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2549
        ประจำเดือนมกราคม 2549
        ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร
        ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร
        ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลข้าราชการ
        ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
        ตารางที่ 5 สัดส่วนของบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต
        ตารางที่ 6 สัดส่วนบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต
        ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท
        
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549

        ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร
        ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร
        ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลข้าราชการ
        ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
        ตารางที่ 5 สัดส่วนของบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต

        ตารางที่ 6 สัดส่วนบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต
        ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท       
         
 ประจำเดือนมีนาคม 2549
        ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร
        ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร
        ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลข้าราชการ
        ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
        ตารางที่ 5 สัดส่วนของบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต
        ตารางที่ 6 สัดส่วนบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต
        ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท
        
ประจำเดือนเมษายน 2549
        
    ลาศึกษาต่อ      
ประจำเดือนเพฤษภาคม 2549
           ลาศึกษาต่อ
 ประจำเดือนมิถุนายน 2549
           ลาศึกษาต่อ
ประจำเดือนเกรกฎาคม 2549
          
ลาศึกษาต่อ
 ประจำเดือนสิงหาคม 2549
       ลาศึกษาต่อ
ประจำเดือนกันยายน 2549
       
ลาศึกษาต่อ
ประจำเดือนตุลาคม 2549 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
          ลาศึกษาต่อ สาย ก.
          ลาศึกษาต่อ สาย ข.,ค
ประจำเดือนธันวาคม 2549
     
    ึกษาต่อ

 

        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548 คลิ๊กที่นี่
    

        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2548 คลิ๊กที่นี่
    

        ประจำเดือนกันยายน 2548
        ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร
        ตารางที่ 2 สรุปจำนวนบุคลากร
        ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลข้าราชการ
        ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
        ตารางที่ 5 สัดส่วนของบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต
        ตารางที่ 6 สัดส่วนบุคลากรสาย ก ต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต
        ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

     

        ตารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม
2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2548 คลิ๊กที่นี่
    

        ตารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม คลิ๊กที่นี่
    

        ตารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2548 คลิ๊กที่นี่
    

      ารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2548   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 คลิ๊กที่นี่
         

        ตารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2548 คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2548 คลิ๊กที่นี่

      ตารางสรุปจำนวน  บุคลากร   คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2548 คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2548 คลิ๊กที่นี่

       ารางสรุปจำนวนบุคลากร        คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร
(ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ คลิ๊กที่นี่

          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร        คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2548 คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2548 คลิ๊กที่นี่

       ารางสรุปจำนวนบุคลา กร        คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2547 ลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม  2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารงสรุปจำนวนบุคลากร      คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547 ลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2547 คลิ๊กที่นี่

      ตารงสรุปจำนวนบุคลากร      คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2547 ลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2547 คลิ๊กที่นี่

      ตารางสรุปจำนวนบุคลากร      คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2547 ลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน  2547 คลิ๊กที่นี่

     ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2547 ลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
  
   ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2547 ลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม  2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2547 ลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม  2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2547คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2547 คลิ๊กที่นี่

     ตารางสรุปจำนวนบุคลากร ลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2547คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2547คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2547คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2547 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2546 คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2546 คลิ๊กที่นี่

        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2546 คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2546 คลิ๊กที่นี่

       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2546 คลิ๊กที่นี่
       ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2546 คลิ๊กที่นี่

        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2546          คลิ๊กที่นี่
        ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2546             คลิ๊กที่นี่

         ตารางสรุปจำนวนบุคลากรคลิ๊กที่นี่
         
ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2546          คลิ๊กที่นี่
         
ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2546            คลิ๊กที่นี่

          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม2546          คลิ๊กที่นี่
         ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2546            คลิ๊กที่นี่

           ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2546          คลิ๊กที่นี่
          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2546            คลิ๊กที่นี่

          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2546          คลิ๊กที่นี่
          ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม2546            คลิ๊กที่นี่

           ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
           ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2546          คลิ๊กที่นี่
           ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2546            คลิ๊กที่นี่

            ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
            
ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2546            คลิ๊กที่นี่
            ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2546              คลิ๊กที่นี่

            ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
            ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2546           คลิ๊กที่นี่
            ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2546             คลิ๊กที่นี่

             ตารางสรุปจำนวนบุคลากร คลิ๊กที่นี่
             ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2546              คลิ๊กที่นี่
             ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำเดือน มกราคม 2546               คลิ๊กที่นี่

               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร      คลิ๊กที่นี่   
               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2545               คลิ๊กที่นี่
               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำเดือน ธันวาคม 2545                คลิ๊กที่นี่ี่

               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร      คลิ๊กที่นี่   
               
ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2545               คลิ๊กที่นี่
               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2545                คลิ๊กที่นี่

               ตารางสรุปจำนวนบุคลากร            คลิ๊กที่นี่   
                ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2545               คลิ๊กที่นี่
                ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำเดือน ตุลาคม 2545                คลิ๊กที่นี่

                 ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (ข้าราชการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2545           คลิ๊กที่นี่   
                 ตารางสรุปจำนวนบุคลากร (พนักงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2545             
คลิ๊กที่นี

 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th