ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office  || ex-meeting
รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ก.บ.ม.
 
รายชื่อ
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รองศาสตราจารย์วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง
รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประภารัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์
อาจารย์สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานันก์ สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง , รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
รองศาสตราจารย์วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล , รักษาราชการแทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย ร.น. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ศุภกิจ นนทนานันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ศักดา อินทรวิชัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางยุพา ปานแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ทองจู ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รองศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล ผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
รองศาสตราจารย์สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม ประธานสภาข้าราชการ
นายพิชิตชัย ผ่องอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
   

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th