ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office  || ex-meeting
ข้อควรรู้
(*.doc , *.pdf)

จำนวนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 2553 - 31 พ.ค. 2554)
ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา ตัวชีวัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550     
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อการแต่งตั้ง            กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1)


ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับ           ที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1)

   ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินผลงานและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อการแต่งตั้ง             กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (ก.พ.อ. 2)

   ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น            ที่มีประสบการณ์ (ฉบับธรรมศาสตร์ 8 มิถุนายน 2550)

  ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งใน            ระดับที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (ก.พ.อ. 2)

  ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งผู้บริหาร

ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ก.พ.อ.3)

  ตัวอย่างแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอประเมินกำหนดตำแหน่ง...ระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ           และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ก.พ.อ.4)

  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย...ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน    อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ....

  ร่างประกาศของมหาวิทยาลัย...เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งของตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มี             ประสบการณ์ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  

งานบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ฯ
ตารางในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฉบับใหม่
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลฯ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง

การกำหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จำนวนผู้มีสิทธิ์ และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554

มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการฯ ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม ่
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
รายละเอียดและแนวทางการดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
กฏกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2 547
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์
แนวทางการเทียบเคียงบัญชีเงินเดือนของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตำแหน่งข้างราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
การกำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จำนวนผู้มีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2553
การเทียบคุณสมบัติของข้าราชการเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ในสำนักงานอธิการบด
การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ มก. ว่าจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
  บัญชีรายชื่อสายสนับ สนุน
  ตำแหน่งที่ปรึกษาในสำนักงานอธิการบดี
  สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่างๆ(1-17)
  สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่างๆ
    กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    กลุ่มสายงานบรรจุวุฒิเฉพาะทาง
    กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติงานด้านทั่วไป
    กลุ่มสายงานที่เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
    กลุ่มสายงานที่เป็น ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงาน
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่) (หน้าที่โดยย่อ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มงานสนับสนุน  (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่) (หน้าที่โดยย่อ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มงานช่าง (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่) (หน้าที่โดยย่อ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่) (หน้าที่โดยย่อ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 2 3
แก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับ 3,4,5  
คู่มือพนักงานราชการ  
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 รายละเอียดมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับ ข้อควรรู้เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
   การเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.  2544 หลักเกณฑ์ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน    และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
   พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผุ้ได้รับเงินเดือนหรือ  การดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
   ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2544    ลูกจ้างประจำ
 บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง แผนการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเทียบอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งข้าราชการ   
การวิเคราะห์ภาระงานลูกจ้างประจำเพื่อกำหนดตำแหน่ง    
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ  
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นาญการพิเศษ สำหรับพนักงานสาย ข,ค  
 แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานทะเบียนประวัติ  
ระเบียบการลา / แบบฟอร์มการลา  
- ข้าราชการ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานเงินรายได้
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
-- ลูกจ้างชั่วคราว
- -- รายละเอียดการลาแต่ละประเภทบุคลากร
-แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาอุปสมบท
- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
- แบบใบขอยกเลิกวันลา
- แบบใบลาไปต่างประเทศ

- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลาเพื่อถือปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว

- แบบฟอร์มใบลา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางและขั้นตอนการำเนินการลาไปถึอศิลและปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบ้ติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502
ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
วันหยุดชดเชยของทางราชการ

 

การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

* ประจำปี พ.ศ. 2551

ชั้นสายสะพาย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ข้าราชการ - ข้าราชการ
  -- ลูกจ้างประจำ
  -- พนักงานมหาวิทยาลัย
  -- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
  - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  - เครื่องราชฯ (ดิเรกคุณาภรณ์)

* ประจำปี พ.ศ. 2552

ชั้นสายสะพาย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ข้าราชการ - ข้าราชการ
  -- ลูกจ้างประจำ
  - พนักงานมหาวิทยาลัย
   
  - เครื่องราชฯ (ดิเรกคุณาภรณ์)

* ประจำปี พ.ศ. 2549

ชั้นสายสะพาย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ข้าราชการ - ข้าราชการ
  - ลูกจ้างประจำ
  - พนักงานมหาวิทยาลัย
  - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

* ประจำปี พ.ศ. 2550

ชั้นสายสะพาย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ข้าราชการ -- ข้าราชการ
  -- ลูกจ้างประจำ
  -- พนักงานมหาวิทยาลัย
  - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  - เครื่องราชฯ (ดิเรกคุณาภรณ์)

 
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

แบบประวัติและแบบการเสนอผลงาน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เอกสารประกอบการเสนอขอ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เอกสารประกอบการเสนอขอ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (โดยประมาณ)
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ประกาศ เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552
งานพัฒนาและฝึกอบรม  
การดำเนินการเกี่ยวกับการลาไปราชการ ฝึกอบรม วิจัย และ การลาศึกษาต่อในประเทศของข้าราชการ
   ดูงาน ณ ต่างประเทศ  
สรุปสาระสำคัญระเบียบการให้พนักงานมหาวิทยาลัย
การลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
    ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2546  
 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
    ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523     ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
    (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)      ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549     
งานสวัสดิการ  
ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 3 )
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7"
คำสั่ง มก. เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2"
ประกาศคณะ เรื่อง การกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับข้ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.)

ข้อบังคับกองทุนฯ

แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน มก.  
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
การกู้เงินโครงการต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
         โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย บุคลากร มก.
         โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
     แบบคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน
ระเบียบ มก. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพ  
   บุคลากร พ.ศ. 2541 กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย (ปี2542)
ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย (ปี2553)
ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แบบฟอร์มประกันสังคม
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบของส่วนราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ วิทยาเขตกำแพงแสน
สรุปข้อควรรู้เกี่ยวกับ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชพค.)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานธุรการ  
แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  

       630/2550 : 698/2550 : 699/2550 : 700/2550 : 701/2550 : 702/2550 : 703/2550 : 704/2550 : 705/2550 : 706/2550

       707/255 : 924/2550 : 1020/2550 : 1463/2550

    เรื่อง มอบอำนาจ         
                   ปี 2552
                 
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
แบบขอข้อมูลประวัติการับราชการ  
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  
แบบฟอร์มตารางการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  
   
 
        คู่มือ         
คู่มือ การลาของข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สรุประยะเวลาแล้วเสร็จของงานและแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพความต้องการที่อยู่อาศัยฯ
การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพรายได้ รายจ่าย และสภาวะหนี้สินของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือ ประมวล ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือ ประมวล หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)
ประมวลมติ อ.ก.ม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2546
หลักเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์
  แบบฟอร์มคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 
 การมีส่วนร่วมบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ
    กับการสร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเอง

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th