รายงานข้อมูลรายบุคคลด้านบุคลากร (ข้อมล ก.พ.ร.)

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร ประจำปี2553

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร สายวิชาการ ประจำปี 2553

  ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร ประจำปี 2551
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร สายวิชาการ ประจำปี 2551
  ตารางที่ 1 รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดในสถาบัน ปี 2550 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
(ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550)
ตารางที่ 2 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2550จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
(ข้อมูล ก.พ.ร. ประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550)
สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554 เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554  
ปี พ.ศ. 2553
  มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553
  มีนาคม 2553 เมษายน 2553
  พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553
  กันยายน 2553 ตุลาคม 2553
  พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
ปี พ.ศ. 2552
  มกราคม 2552 กุมภาพันธ์ 2552
  มีนาคม 2552 เมษายน 2552
  พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552
  พฤษภาคม 2552 สิงหาคม 2552
  กันยายน 2552 ตุลาคม 2552
  พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552
ปี พ.ศ. 2551
  ธันวาคม 2551 มิถุนายน 2551
  พฤศจิกายน 2551 พฤษภาคม 2551
  ตุลาคม 2551 เมษายน 2551
  กันยายน 2551 มีนาคม 2551
  สิงหาคม 2551 กุมภาพันธ์ 2551
  กรกฎาคม 2551 มกราคม 2551
ปี พ.ศ. 2550
  ธันวาคม 2550  
  พฤศจิกายน 2550  
  ตุลาคม 2550  
  กันยายน 2550  
  สิงหาคม 2550  
  กรกฎาคม 2550  

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล มก.