ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office  || ex-meeting
บุคลากร
 
  นางสุปราณี สิงห์โตทอง บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
1. น.ส.กอบกุล จามรนาค บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
2. นางวัลลีย์ บุนนาค บุคลากร 6
3. นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา บุคลากร 6
4. นางจิราพร โหมาศวิน บุคลากร 6
5. น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย บุคลากร 8  (ชำนาญการ)
6. น.ส.กมลธรรม เลิศอุปถัมภ์ บุคลากร 6
7. น.ส.สุนิษา ขวัญเมือง บุคลากร
8. น.ส.ณัฏฐา คงแช่มดี บุคลากร
9. นาง.มะลิวัลย์ พันธุ์ภักดี บุคลากร
10. น.ส.ฐิตาภรณ์ เดือนฉาย บุคลากร
11. น.ส.อนันฑิตา โตประมาณ บุคลากร
12. นายฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ์ บุคลากร
13 นายภูริทัต ศุภคุณ บุคลากร
14 นางวริศรา จันทรประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15 น.ส.ลูกน้ำ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 น.ส.สโรชา ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17 น.ส.ขวัญฤทัย สีเทียนสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
1. น.ส.ยุภาพร สุรเวช ่บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
2. น.ส.มธุรส กิตติพงศ์พิศาล บุคลากร 6
3. น.ส.สัจจา สกุลธนญชัย บุคลากร 6
4. นางนาฏยา เริงจิตตรี บุคลากร 6
5. นายคมสัน จีราคม บุคลากร
6. นางณัฐธยาน์ คงวงศ์วาลย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
7. นางสิริการย์ วรรณธนสิทธิโชค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8. นายชัชรัตน์ สีน้ำเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
1. น.ส.พรศรี กาญจนภักดิ์ บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
2. น.ส.ทัศนีย์ ธรรมโอรส บุคลากร 6
3. นางนิธิมา ศรีเจริญเวช บุคลากร 6
4. นายยงยุทธ ตันสาลี บุคลากร
5. น.ส.ณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ บุคลากร
6. น.ส.จิตรลดา บุญสนอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
7. น.ส.พรวสา บุญรินทร์ บุคลากร
8. นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ บุคลากร
9. น.ส.นุสรา ปัญจานนท์ บุคลากร
1. น.ส. ศันษนีย์ ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
2. นายธนธรณ์ จันทร์สว่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
3. นางสุวรรณา นาครุ้ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4
4. นางลัดดาวัลย์ ลำลองรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
5. น.ส.ศิริวรรณ แตงหนู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. น.ส.เอื้ออารีย์ มาตย์นอก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
7. นายวิบูล สุขเจริญ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8. น.ส.สลักจิต ศรีชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9. น.ส.จุฬากานต์ บุญจริง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. น.ส.ศศิวิมล พุ่มเพ็ชรล้วน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1. นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
2. นางนิตยา คงวงศ์วาลย์ บุคลากร 6
3. น.ส.ศิริรัตน์ ทองศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางกนกวรรณ บุญมาวัตร บุคลากร 6
5 น.ส.ศรุดา ปัญจานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th