ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม.|| e-office  || ex-meeting

   ข่าวสารและประกาศ

ประกาศ

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน มก. เรื่อง การปรับวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ มก. ผลการพิจารณาเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ มก. ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ประกาศวันมก. เรื่อง การยื่นเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี งบประมาณ 2554

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำส่วนกลาง (บางเขน) และวิทยาเขต

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2553

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำส่วนกลาง (บางเขน) และวิทยาเขต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก"

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

ขอเชิญร่วมฟังการชื้อแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1
เอกสารชื้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
รายงานประจำเดือน มกราคม 2554

โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ไหว้พระทำบุญ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์ การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนา๗ข้าราชการ พ.ศ. 2553 และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553

์ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก

การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกาาเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ซีเป็นแท่ง)

แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

ธนาคารออมสินเสนอบริการสินเชื่อ

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม กบข.

ผลการพิจารณาการเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2555

อ่าน ถาม-ตอบ มาตรการที่ 3 (จากสำนักงาน ก.พ.)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่ 3

ใบสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศสรรหา รับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เรื่องวิธิการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์
โหลดคำรับรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื้อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โหลดคำรับรอง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องวิธิการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ประกาศสำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่องวิธีการสรรหา

 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th