1
???? ??? ?.?.?.
พ.ศ. 25523      
ครั้งที่ 12/2553        
ครั้งที่ 11/2553        
ครั้งที่ 10/2553        
ครั้งที่ 9/2553        
ครั้งที่ 8/2553        
ครั้งที่ 7/2553        
ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 2/2553 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553      
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 11/2551   ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 10/2551   ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 8 กันยายน 2551 ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 10 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 8 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 8 เมษายน 2551 ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 7 เมษายน?2552
ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 10 มีนาคม 2551 ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 9 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 มกราคม. 2551 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 มกราคม 2552
           

???????????????? ??????????????????????
???? 8 ????????????? 50 ?? ??????? ??????? 10900
???????? 0-2942-8161-3   ?????? 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th