แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว
 
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ / แบบคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบรายงานลาเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมฯ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
 
แบบฟอร์มใบสมัคร / ใบรับรองแพทย์ / คำรับรอง
ใบสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ใบสมัคร (ลูกจ้าง)
ใบรับรองแพทย์
คำรับรอง
 
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง(สำหรับลูกจ้างชั่วคราว)
 
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพ / น้ำอาบศพ
แบบฟอร์มการขอพระราชทานน้ำอาบศพ / พระราชการเพลิงศพ
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
แบบฟอร์มการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
แบบฟอร์มการขอเลื่อนระดับ / แบบประเมิณผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข. และสาย ค. สำหรับประกอบการพิจารณา
    คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 3
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข. เฉพาะสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์
    สำหรับการประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4
แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับของผู้ที่มีอายุราชการครบ 2 ปี และเงินเดือนในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อน
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในระดับกองหรือเลขานุการคณะหรือเทียบเท่าจากระดับ 7 เป็นระดับ 8
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
ผลงานที่เสนอขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นอีก 1 ระดับ จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1-4 และจากระดับ 2-5
 
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนตำแหน่ง
 
แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ
แบบฟอร์มการขอปรับคุณวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น จากสถานศึกษาต่างประเทศ
 
แบบ ก.ม. 03
แบบ ก.ม. 03
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
สำหรับตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
 
แบบรายงานตัวมาศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบฟรอ์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
 
แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม ดูงาน
แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ
แบบรายงานตัวหลับจากต่างประเทศ
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
รายงานการรับทุนศึกษา / ฝีกอบรม / สัมมนา / ดูงาน / ประชุม ด้วยทุนประเภท 1 (ข)
 
แบบขอประวัติและแบบการเสนอผลงาน
แบบขอประวัติและแบบการเสนอผลงาน
 
แบบข้อมูลประวัติการรับราชการ
แบบข้อมูลประวัติการรับราชการ