มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

1 ประกาศ กบม. เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน มก.   Download
2 รายละเอียดชื่อตำแหน่ง   Download
3 รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   Download
4 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)   Download
5 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)   Download
6 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)   Download
7 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)   Download
8 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6)   Download
9 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7)   Download
10 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8)   Download
11 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9)   Download
12 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11)   Download
13 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10)   Download
14 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12)   Download
15 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 13)   Download
16 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 14)   Download
17 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 15)   Download
18 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 16)   Download
1 ศาสตราจารย์   Download
2 รองศาสตราจารย์   Download
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   Download
1 อาจารย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 นักวิจัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 ทันตแพทย์   Download
2 นักกายภาพบำบัด   Download
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   Download
4 พยาบาล   Download
5 แพทย์   Download
6 เภสัชกร   Download
7 วิศวกรการเกษตร   Download
8 วิศวกรเครื่องกล   Download
9 วิศวกรไฟฟ้า   Download
10 วิศวกรโยธา   Download
11 สัตวแพทย์   Download
1 นักจิตวิทยา   Download
2 นักจิตวิทยา   Download
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   Download
4 เจ้าหน้าที่วิจัย   Download
5 นักจดหมายเหตุ   Download
6 นักตรวจสอบภายใน   Download
7 นักทรัพยากรบุคคล   Download
8 นักเทคนิคการสัตวแพทย์   Download
9 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   Download
10 นักประชาสัมพันธ์   Download
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   Download
12 นักวิชาการเกษตร   Download
13 นักวิชาการเงินและบัญชี   Download
14 นักวิชาการช่างศิลป์   Download
15 นักวิชาการประมง   Download
16 นักวิชาการพัสดุ   Download
17 นักโภชนาการ   Download
18 นักวิชาการศึกษา   Download
19 นักวิชาการสถิติ   Download
20 นักวิชาการสัตวบาล   Download
21 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   Download
22 นักวิทยาศาสตร์   Download
23 นักวิเทศสัมพันธ์   Download
24 นักสุขศึกษา   Download
25 นักเอกสารสารสนเทศ   Download
26 นายช่างกลเรือ   Download
27 นายเรือ   Download
28 นิติกร   Download
29 บรรณารักษ์   Download
30 วิศวกร   Download
31 นักวิชาการสาธารณสุข   Download
1 1_ช่างเขียนแบบ   Download
2 2_ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   Download
3 3_ช่างเครื่องยนต์   Download
4 4_ช่างเทคนิค   Download
5 5_ช่างพิมพ์   Download
6 6_ช่างไฟฟ้า   Download
7 7_ช่างศิลป์   Download
8 8_ช่างอิเล็กทรอนิกส์   Download
9 9_ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร   Download
10 10_ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   Download
11 11_ผู้ปฏิบัติงานประมง   Download
12 12_ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล   Download
13 13_ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์   Download
14 14_ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   Download
15 15_ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล   Download
16 16_ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา   Download
17 17_ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด   Download
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง   Download
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ   Download
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย   Download
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต   Download