มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

1 ประกาศ กบม. เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน มก.   Download
2 รายละเอียดชื่อตำแหน่ง   Download
3 รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   Download
4 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)   Download
5 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)   Download
6 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)   Download
7 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)   Download
1 ศาสตราจารย์   Download
2 รองศาสตราจารย์   Download
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   Download
1 อาจารย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 นักวิจัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 ทันตแพทย์   Download
2 นักกายภาพบำบัด   Download
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   Download
4 พยาบาล   Download
5 แพทย์   Download
1 นักจิตวิทยา   Download
2 นักจิตวิทยา   Download