งานบริหารงานบุคคล HR

การบรรจุแต่งตั้ง,ความก้าวหน้าในสายงาน,ปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง,การประเมิน,การออกจากงานฯลฯ

การพัฒนาบุคลากร

การลาศึกษา การศึกษานอกเวลา, การฝีกอบรม วิจัย ดูงาน , การไปปฏิบัติงานหน่วยงานภายนอก , การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ , การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ , ทุนการศึกษา

โครงการการฝึกอบรม

การจัดโครงการฝึกอบรม ,รายงานข้อมูลการจัดโครงการฝึกอบรม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลา , เครื่องราชฯ , สวัสดิการการรักษาพยาบาล , กองทุนต่างๆ

Related Projects

KU - KM Projects


เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

-