กองทรัพยากรมนุษย์

สมัครงาน DownLoad เอกสารต่างๆ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หน้าหลัก

 

 

งานบริหารงานบุคคล HR

การบรรจุแต่งตั้ง,การทดลองปฏิบัติงาน,ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินชดเชย,ความก้าวหน้าในสายงาน,การขอตำแหน่งทางวิชาการ,ปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง,การประเมิน,การออกจากงานฯลฯ

การพัฒนาบุคลากร

การลาศึกษา การศึกษานอกเวลา, การฝีกอบรม วิจัย ดูงาน , การไปปฏิบัติงานหน่วยงานภายนอก , การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ , การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ , ทุนการศึกษา

โครงการการฝึกอบรม

การจัดโครงการฝึกอบรม ,รายงานข้อมูลการจัดโครงการฝึกอบรม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลา , เครื่องราชฯ , สวัสดิการการรักษาพยาบาล , กองทุนต่างๆ, การขอหนังสือรับรอง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กส.มก.

การดำรงตำแหน่งบริหาร

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารใน มก.

KU - KM

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Responsive image

Responsive image

Related Projects

KU - KM Projects