ค้นหาข้อมูลหรือเอกสารทั้งหมดในระบบ

Name Created  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2018-11-27 10:50:22 Download
ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัย 2019-02-26 10:24:57 Download
ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2019-02-26 13:48:45 Download
ระเบียบการลาลูกจ้างประจำ 2019-02-28 14:46:13 Download
บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 2019-02-28 15:16:30 Download
บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ 2019-02-28 15:17:30 Download
บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร 2019-02-28 15:18:19 Download
บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 2019-02-28 15:18:43 Download
บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท 2019-02-28 15:19:26 Download
บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2019-02-28 15:21:10 Download
บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 2019-02-28 15:32:08 Download
บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 2019-02-28 15:32:34 Download
บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน 2019-02-28 15:34:27 Download
แบบใบขอยกเลิกวันลา 2019-02-28 15:35:02 Download
การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 2019-03-18 13:37:02 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนพนักงานมหาวิทยาลัย 2019-04-05 15:07:25 Download
หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน 2560 2019-04-09 15:22:35 Download
รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคม 2019-04-09 16:16:37 Download
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต 2019-04-09 16:17:57 Download
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม 2019-04-09 16:19:25 Download
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 2019-04-09 16:21:42 Download
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 2019-04-10 09:59:09 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (รพ.เปาโล เกษตร) 2019-04-10 10:15:40 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลอื่นๆ) 2019-04-10 10:16:46 Download
รายชื่อ รพ. สิทธิ์ฑันตกรรม(การทำฟัน) ประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย 2019-04-10 10:19:45 Download
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2019-04-10 15:43:40 Download
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. 2019-04-10 15:46:46 Download
ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. 2019-04-10 15:56:33 Download
ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. 2019-04-10 15:57:11 Download
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก. 2019-04-10 16:15:22 Download
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ 2019-04-11 11:34:53 Download
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) 2019-04-11 11:37:47 Download
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 2019-04-17 14:04:35 Download
รายชื่อ รพ.เครือข่าย AIA 2019-04-17 14:10:21 Download
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม 2019-04-17 14:10:46 Download
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 2019-04-17 14:15:49 Download
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกีี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2019-04-17 14:16:43 Download
แบบคําขอเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 2019-04-17 14:18:21 Download
ประกาศ กบม. เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน มก. 2019-04-18 10:08:31 Download
รายละเอียดชื่อตำแหน่ง 2019-04-18 10:29:43 Download
รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2019-04-18 10:30:12 Download
การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 2019-04-18 10:30:35 Download
การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 2019-04-18 10:31:01 Download
การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) 2019-04-18 10:31:26 Download
ศาสตราจารย์ 2019-04-18 10:32:24 Download
รองศาสตราจารย์ 2019-04-18 10:32:47 Download
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2019-04-18 10:38:58 Download
ขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) 2019-04-18 15:19:45 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:22:40 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:23:52 Download
แบบขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 2019-04-18 15:24:35 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:25:12 Download
แบบขอไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility 2019-04-18 15:26:11 Download
แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภาคเอกชน (Talent Mobility) 2019-04-18 15:27:57 Download
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility 2019-04-18 15:28:24 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตำลงและเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:29:14 Download
แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ 2019-04-18 15:29:52 Download
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ 2019-04-18 15:30:55 Download
แบบสัญญาอนุญาตไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรฯและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:32:01 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2019-04-18 15:32:52 Download
ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุน (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-04-18 15:50:41 Download
แบบสัญญารับทุน (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-04-18 15:52:01 Download
แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-04-18 15:53:13 Download
โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษา 2019-04-18 15:54:05 Download
ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุน (ทุนในประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-04-18 15:55:31 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2019-04-23 09:09:41 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2560 2019-04-23 09:27:01 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ 2019-04-23 09:30:30 Download
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 2019-04-23 09:31:45 Download
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558) 2019-04-23 09:52:14 Download
แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ 2019-04-23 09:53:07 Download
แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล 2019-04-23 09:54:25 Download
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย 2019-04-23 09:56:00 Download
แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 2019-04-23 09:56:51 Download
แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2019-04-23 09:57:47 Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2019-04-23 13:52:37 Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2019-04-23 13:53:14 Download
คำรับรอง 2019-04-23 13:53:45 Download
เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2019-04-23 14:04:01 Download
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 2019-04-24 10:59:42 Download
บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก. 2019-04-29 09:42:00 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ 2019-04-29 14:38:11 Download
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 2019-04-29 14:55:36 Download
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ห้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 2019-04-29 15:19:34 Download
แบบประเมินค่างาน สำหรับกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และบริการ 2019-04-29 15:20:16 Download
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชียวชาญและเชียวชาญพิเศษ สำหรับกลุ่มวิชาชีพ อำนวยการ และบริการ 2019-04-29 15:22:31 Download
ระเบียบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 2019-05-07 10:13:08 Download
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2561 2019-05-07 10:24:23 Download
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (WORD) 2019-05-07 10:26:16 Download
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (PDF) 2019-05-07 10:26:43 Download
การให้ข้าราชการฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน 2019-05-07 11:18:59 Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 ตุลาคม 2560 2019-05-07 11:19:49 Download
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560 2019-05-07 11:21:00 Download
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 2019-05-07 11:22:37 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 2019-05-07 11:29:34 Download
การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2561 2019-05-07 15:06:10 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 2019-05-07 15:59:38 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2019-05-07 16:00:17 Download
แนวทางการคิดคำนวณเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 2019-05-07 16:01:14 Download
บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน 2019-05-07 16:02:50 Download
การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 2019-05-07 16:03:37 Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2019-05-08 15:22:22 Download
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลา ที่เกษียณอายุ 2019-05-08 15:25:21 Download
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 2019-05-10 15:57:10 Download
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 2019-05-10 16:00:04 Download
เกณฑ์การประเมินการสอน 2019-05-14 09:56:56 Download
-แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06) 2019-05-14 11:14:52 Download
แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับข้าราชการ) 2019-05-14 11:15:22 Download
แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 2019-05-14 11:15:44 Download
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (แบบ ก.พ.ว. 08) 2019-05-14 11:38:27 Download
แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09) 2019-05-14 11:38:49 Download
แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน (แบบ ก.พ.ว. 10) 2019-05-14 11:39:49 Download
แบบประเมินผลเอกสารคำสอน (แบบ ก.พ.ว. 11) 2019-05-14 11:40:21 Download
แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ก.พ.ว. 12) 2019-05-14 11:40:42 Download
แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 13) 2019-05-14 11:41:05 Download
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 2019-05-14 11:41:39 Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 2019-05-14 11:42:52 Download
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 (ก.พ.อ.03) 2019-05-14 11:44:52 Download
หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ 2019-05-14 11:46:10 Download
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2019-05-14 11:46:56 Download
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ. 03) 2019-05-14 11:48:36 Download
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ 2019-05-16 11:24:07 Download
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.3 รศ. 2019-05-16 11:52:44 Download
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.4 รศ ผลงานในลักษณะอื่น 2019-05-16 11:53:09 Download
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.5 รศ ตำรา 2019-05-16 13:31:09 Download
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.6 รศ หนังสือ 2019-05-16 13:39:21 Download
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.7 รศ 2019-05-16 13:39:49 Download
หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 2019-05-16 13:40:47 Download
แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2019-05-16 14:05:50 Download
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1) 2019-05-16 15:01:12 Download
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3 2019-05-21 15:03:01 Download
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ศธ 0509(5)/ว764 2019-05-22 09:28:03 Download
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนง.ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ 2019-05-22 09:29:45 Download
หนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 2019-05-22 09:30:15 Download
หนังสือ สนง. ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ 2019-05-22 09:30:40 Download
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2019-05-22 09:33:07 Download
ใบสมัครพนักงานราชการ 2019-05-22 09:34:53 Download
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 2019-05-22 09:35:23 Download
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 2019-05-22 09:35:46 Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 2019-05-22 09:38:49 Download
การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542 2019-05-22 09:40:12 Download
การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 2019-05-22 09:40:59 Download
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1) 2019-05-22 09:42:32 Download
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2) 2019-05-22 09:42:57 Download
ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทาง 2019-05-22 09:43:34 Download
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2561 2019-05-28 10:14:17 Download
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ 2019-05-28 10:16:00 Download
การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2019-05-28 10:17:21 Download
ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี 2019-05-29 10:24:11 Download
แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏฺิบัติงาน เพื่อ(จ้างต่อ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี 2019-05-29 10:25:59 Download
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี 2019-05-29 10:26:50 Download
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง ของสำนักงานอธิการบดี 2019-05-29 10:28:57 Download
เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 2019-05-29 10:30:26 Download
เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2019-05-29 10:31:01 Download
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521 2019-05-29 10:32:22 Download
พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 2019-05-29 10:37:19 Download
เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม 2019-05-29 10:39:24 Download
การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 2019-05-29 10:40:50 Download
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5 2019-05-29 10:41:23 Download
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มก. 2019-05-29 10:50:18 Download
หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2019-05-29 10:57:30 Download
หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559 2019-05-29 10:59:56 Download
แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1) 2019-05-29 11:00:47 Download
แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2) 2019-05-29 11:01:36 Download
แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3) 2019-05-29 11:05:05 Download
แนวทางการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) 2019-05-29 14:33:40 Download
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) 2019-05-29 14:35:38 Download
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน 2(JOBDESCRIPTION) 2019-05-29 14:37:17 Download
ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) 2019-05-29 14:37:53 Download
แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 2019-05-29 14:38:14 Download
สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 2019-05-31 14:44:43 Download
แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก 2019-05-31 14:46:15 Download
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก 2019-05-31 14:47:12 Download
แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2019-05-31 14:47:54 Download
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก 2019-05-31 14:48:37 Download
แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2019-05-31 15:02:45 Download
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก. 2019-05-31 15:03:26 Download
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 2019-05-31 15:03:47 Download
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก. 2019-05-31 15:04:20 Download
รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2562 สำหรับสมาชิก 2019-05-31 15:06:31 Download
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน 2562 2019-05-31 15:08:46 Download
ขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2019-05-31 15:18:26 Download
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก (แบบ กสจ.009) 2019-05-31 15:20:14 Download
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก 2019-05-31 15:20:42 Download
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002) 2019-05-31 15:21:10 Download
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) 2019-05-31 15:21:34 Download
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. "กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย" (แบบ กสจ. 004/2) 2019-05-31 15:21:52 Download
การแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ. 2540 หมวด 4 เงินสะสมเงินสมทบและเงินบริจาค 2019-05-31 15:22:43 Download
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2019-05-31 15:23:15 Download
ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและประเภทน้กวิจัย 2019-06-04 10:28:15 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน (พ.ศ. 2560) 2019-06-12 10:00:21 Download
แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย 2019-06-12 10:23:08 Download
ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 2019-06-14 11:44:53 Download
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 2019-06-14 11:46:10 Download
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 2019-06-14 15:30:17 Download
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว 2019-06-14 15:30:52 Download
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Application for Indentification card Kasetsart University) 2019-06-14 15:31:19 Download
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สำหรับ สมาชิก กบข. 2019-06-21 15:17:50 Download
แอปพลิเคชั่น สำหรับสมาชิก กบข. 2019-06-21 15:18:15 Download
สินเชื่อเคหะ ชื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ธนาคารออมสิน 2019-06-21 15:19:58 Download
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน 2019-06-21 15:20:52 Download
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารกรุงไทย 2019-06-21 15:21:11 Download
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารอาคารสงเครำะห์ 2019-06-21 15:21:34 Download
แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 2019-06-21 15:22:00 Download
อาจารย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 2019-06-24 10:42:17 Download
นักวิจัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 2019-06-24 10:43:12 Download
ทันตแพทย์ 2019-06-24 10:43:58 Download
นักกายภาพบำบัด 2019-06-24 11:18:29 Download
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2019-06-24 11:19:00 Download
พยาบาล 2019-06-24 11:34:41 Download
แพทย์ 2019-06-24 11:43:05 Download