โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนางานประจำ Routine to Research”

ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และห้องประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

รายละเอียดเพิ่มเติม →

MiNi KU-M#4

Read More →