โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ ๖๗

ในระหว่างวันที่๑๓–๑๖พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตก าแพงแสน

Read More →