โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนา เรื่อง “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ”

ในระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 68

ในระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตก าแพงแสน

Read More →