สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สิทธิการลาหยุดงาน

สิทธิการลา เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ฯลฯ ของแต่ละประเภทบุคลากร มก.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ละประเภทบคลากร , รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน

ประกันสังคม

ข้อมูลการเบิกประกันสังคม ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายประกันสังคม ข้อมูลโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพกลุ่ม

รายละเอียดเกียวกับประกันสุขภาพกลุ่ม การเบิกประกันสุขภาพ แบบฟอร์มต่างๆ

จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กส.มก.

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงาน แบบฟอร์มต่างๆ

กองทุน กสจ.

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงาน แบบฟอร์มต่างๆ

กองทุนสวัสดิภาพ มก.

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากร กรณีเจ็บป่วย ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย และสวัสดิภาพอื่นๆ

บัตรประจำตัวบุคลากร

การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

สินเชื่อสวัสดิการ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

สวัสดิการ การเบิกค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

การเบิกค่ารักษาพยาบาล บุคคลในครอบครัว พนักงาน มก.

การขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทำงาน

ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ช.พ.ค. - ช.พ.ส. การสมัครสมาชิก

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

บำเเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอด และการรับเงินช่วยกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

กองทุนสวัสดิการ มก.

สวัสดิการเงินช่วยเหลือสำหรับบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติ