การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติการคัดเลือก

คุณสมบัติการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 3)

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

3. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

4. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร

5. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

6. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

7. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด

วิทยาเขตศรีราชา

8. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

9. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

10. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

11. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

12. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

13. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

14. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร

15. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ