การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

-ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน จำนวน 1 ตำแหน่ง

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 4 ตำแหน่ง

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 11 ตำแหน่ง

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 11 ตำแหน่ง

-ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน