การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติการคัดเลือก

คุณสมบัติการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 3)

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

3.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

4.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร

5. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

6.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

7.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด

วิทยาเขตศรีราชา

8.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

9.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

10.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

11.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

13.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ