การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ประกาศรับสมัครผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ประกาศรับสมัครผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เพิ่มเติม)

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน