การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติการคัดเลือก

คุณสมบัติการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 3)

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

3. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

4. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร

5. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

6. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

7. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด

วิทยาเขตศรีราชา

8. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

9. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

10. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

11. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

12. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

13. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

14. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

15. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ