การคัดเลือกหัวหน้างาน

 

ใบสมัคร

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

 

ประกาศผล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย