การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติการคัดเลือก

คุณสมบัติการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 3)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 4)

-รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา

3. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา

3. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา

3. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร