ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

***รายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ธ.ค. 2557)

***การขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

***การขออนุมัติเดินทางไปวิจัย ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

***การขออนุมัติเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย

***ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไปราชการ ดูงาน อบรม วิจัย ของข้าราชการ และพนักงาน และขั้นตอนการขออนุมัติ

***บันทึกข้อความเรื่อง "การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลานอกราชการ"

***รายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพิ่มเติม 7 แห่ง

***คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปรับการตรวจสุขภาพอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

***คำสั่ง มก. เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก