การลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
----------ระเบียบการลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ

***ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕

***ประกาศ กบม. เรื่องระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน มก. พ.ศ. ๒๕๕๖

***พรก. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ข้าราชการและพนักงาน)

----------แบบฟอร์ม/สัญญา

***แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

***แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

***หนังสือสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

***สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

***หนังสือสัญญาค้ำประกัน

***แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการและพนักงาน)