การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
----------ระเบียบการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

***ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

***พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

***ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

-----------ข้อควรรู้

***ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ