การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
--ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
--1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561

** 1.1 แบบขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ

--2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561

** 2.1 แบบขอไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility

** 2.2 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภาคเอกชน (Talent Mobility)

** 2.3 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility

--3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตำลงและเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พ.ศ. 2561

**3.1 แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ

**3.2 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ

** 2.3 แบบสัญญาอนุญาตไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรฯและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2561

--4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561