ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

***โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้รุ่นปี 2552 - 2553

***ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษารุ่นปี 2549 - 2551