KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก เป็นพิเศษ โดยต้องคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกำหนดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำกับ ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามที่กำหนดในช่วงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระและ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำและปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการต่าง ๆ หรือแก้ไขปัญหาในงาน ที่รับผิดชอบเป็นประจำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยหรือปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ แนวทางวิธีการใหม่ในงานด้านรังสีเทคนิค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทางรังสีเทคนิค เผยแพร่และให้บริการวิชาการทางด้านรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่ยากมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานทาง ด้านรังสีเทคนิค ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ฝึกอบรมทางด้านรังสีเทคนิค ฝึกอบรมให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 ดำรงตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 7 ตำแหน่งผู้ชำนาญการ ระดับ 7 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองาน อื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 ดำรงตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 7 ตำแหน่งผู้ชำนาญการ ระดับ 7 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 7 แล้ว จะต้องมีความชำนาญงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์สูง


หมายเหตุ: ก.ม. กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2526
เพิ่มเติมตามหนังสือที่ ทม 0202.4/ ว 304 ลว. 26 พ.ค. 2543