KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคที่ยาก เป็นพิเศษ ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติเพื่อกำหนดแนวทาง และจัด ทำคำชี้แจงสำหรับงานที่ปฏิบัติ ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ จัดทำข้อเสนอแนะ ในงานที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทาง การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ ต้องแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยหรือปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน งานทางด้านรังสีเทคนิค แก้ไขปัญหาในงานทางด้านรังสีเทคนิค โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทางรังสีเทคนิค เผยแพร่และให้บริการ วิชาการทางด้านรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่ยากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานทางด้านรังสีเทคนิค ช่วยสอน และฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมทางด้านรังสี เทคนิค ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 6 แล้ว จะต้องมีความชำนาญงานในหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


หมายเหตุ: ก.ม. กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2526
เพิ่มเติมตามหนังสือที่ ทม 0202.4/ ว 304 ลว. 26 พ.ค. 2543