KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ ของงานสูง หรือปฏิบัติงานรังสีเทคนิคที่ยากพอสมควร โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือ ภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรังสีเทคนิคโดย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ จัด ท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ และเครื่องมือชนิด อื่น ๆ หรือปฏิบัติงานทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือรังสีฟิสิกส์ เช่น ถ่ายและบันทึกภาพต่าง ๆ ของร่างกายโดยใช้เทคนิค หรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายและบันทึกภาพ ด้วยเครื่อง รังสีเอ็กซ์ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค ปรับขนาดของลำแสง และทิศทางของรังสีที่จะใช้กับผู้ป่วย ฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้เครื่องนับวัดรังสี ตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอีเลคโทรนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์อื่น ๆ กับผู้ป่วยตลอดจนควบคุมดูแล และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีเทคนิค ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน และสถิติผลงานด้านรังสีเทคนิค ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึก และดูงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 2 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


หมายเหตุ: ก.ม. แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528