KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานไม่สูงนัก หรือปฏิบัติงานรังสีเทคนิคที่ค่อนข้างยากมาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ งานรังสีเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนัก เกี่ยวกับงานรังสี เทคนิค โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ และเครื่องมือชนิดอื่น ๆ หรือปฏิบัติงานขั้นต้นทางวิชาการด้าน รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ เช่น ถ่ายและบันทึกภาพต่าง ๆ ของร่างกายโดยใช้เทคนิค หรือกรรมวิธีพิเศษที่ ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่าย และบันทึกภาพด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ เช่น การตรวจหัวใจ กระเพาะอาหาร ฯลฯ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค ปรับขนาดของลำแสงและทิศทางของรังสีที่จะใช้กับ ผู้ป่วย ฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้เครื่องนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายผู้ป่วย และใช้เครื่องอีเลคโทรนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย และนำผลการบันทึกทางรังสีจากเครื่องอีเลคโทรนิคดังกล่าว ให้แพทย์ใช้ประกอบในการตรวจและวินิจฉัยโรค ควบคุมดูแล และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีเทคนิค รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสถิติ ผลงานด้านรังสีเทคนิค ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล


หมายเหตุ: ก.ม. แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528