KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านรังสีเทคนิค โดยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมและปฏิบัติงานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ รังสีฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ทั้งในกรณีปกติธรรมดา และในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วย รับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายและบันทึกภาพถ่าย และบันทึก ภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นรูปตัดขวาง เพื่อตรวจหาตำแหน่งของโรคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค ใช้วัสดุกั้นรังสี เช่น แท่งตะกั่ว ป้องกันส่วนของร่างกายที่ดีให้ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสี ฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิค อื่น ๆ ควบคุม การให้ปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วยตามขนาดที่แพทย์ต้องการ ด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ เพื่อรักษาส่วนของร่างกายที่เป็นโรค ควบคุมการใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอีเลคโทรนิคทาง เวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย เช่น การใช้เครื่องนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายผู้ป่วย จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายและบันทึกภาพทางรังสี ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน อันตรายจากรังสีให้พร้อมอยู่เสมอ ช่วยแพทย์หรือนักรังสีเทคนิค ในการศึกษาค้นคว้าทดลอง และปรับปรุงวิธีการเทคนิค การปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิคให้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกและดูงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน รังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ งานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


หมายเหตุ: ก.ม. แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528