KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค ภายใตัการกำกับตรวสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน รังสีเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสี วินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ พิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงบนฟิล์ม จัดท่าผู้ป่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนในการถ่าย และบันทึกภาพด้วยรังสี ตั้งระยะและปรับขนาดของลำแสงที่จะใช้กับ ผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่ไม่เป็นปัญหา หรือไม่ต้องใช้กรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัย ดูแลความเรียบร้อยและ เก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีเทคนิค เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถิติผลงานด้านรังสีเทคนิค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีวิทยา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานรังสีเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ


หมายเหตุ: ก.ม. แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528