KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ค

พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 2พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 3พนักงานรังสีเทคนิค  ระดับ 4พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 5พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 6พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 7พนักงานรังสีเทคนิค   ระดับ 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานรังสีเทคนิค โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานรังสีเทคนิคในลักษณะผู้ชำนาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมการปฏิบัติงานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ การจัดท่า ผู้ป่วย การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ต้องใช้เทคนิค หรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายและบันทึกภาพ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของ ภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ ควบคุม การให้ปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วยตามขนาดที่แพทย์ต้องการ ด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอีเลคโทรนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค ช่วยหรือปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ นักรังสีเทคนิคในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปรับปรุงวิธีการเทคนิคการปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการเผยแพร่ผลงานด้านรังสีเทคนิค ฝึกอบรม และให้คำ ปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกและดูงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานที่ดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตาม ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานรังสีเทคนิค 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน


หมายเหตุ: ก.ม. แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528