การบริหารงานบุคคล HR

'บรรจุแต่งตั้ง'

กลุ่มบุคลากร

1 บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
5 ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
6 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
7 หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ศธ 0509(5)/ว764 พนักงานราชการ Download
8 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนง.ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
9 หนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ พนักงานราชการ Download
10 หนังสือ สนง. ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ พนักงานราชการ Download
11 พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
12 พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6 แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7 แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
9 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
10 คำรับรอง พนักงานเงินรายได้ Download
11 ใบสมัครพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
12 สัญญาจ้างพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
13 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ Download
14 เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
15 เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
16 การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
17 แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง