สารบัญ

บทนำ......................................................................................................................................................................1-2

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์.....3-14

     ชื่อตำแหน่งทางวิชาการและระดับของตำแหน่ง.....................................................................................................3
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง....................................................................................................................................3
     การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ..............................................................................................................3
     การนับระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ....................................................................................................4
     ผลการสอนประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ...................................................................................................11
     ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ.........................................................................................................13

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ.............................15-28

     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
          รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ........................................................................................................................15
     เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน....................................................................................................................................15
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ............................17
     วิธีปฏิบัติในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์...................................................................18
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - รองศาสตราจารย์................................................................................21

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ...........................29-37

     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
           โดยวิธีพิเศษ...............................................................................................................................................29
     เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน...................................................................................................................................30
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ...............................31
     วิธีปฏิบัติในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ..............................................32
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ........................................................................................34

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ.....................................................................38-46

     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ........................38
     เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน...................................................................................................................................38
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ....................................................................39
     วิธีปฏิบัติในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ..........................................................................................40
     ตัวอย่างประกาศและคำสั่ง.................................................................................................................................42

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ....................................................................47-49

     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์
           โดยวิธีพิเศษ...............................................................................................................................................47
     เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน...................................................................................................................................47
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ..................................................................48
     วิธีปฏิบัติในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ.......................................................................................49

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11.......................................................................50-55

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง..................................................................................................................................50
     หลักเกณฑ์ประเมิน............................................................................................................................................50
     ผลงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง..............................................................................................................50
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11......................................................................52
     วิธีปฏิบัติในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11............................................................................................53
     ตัวอย่างคำสั่ง...................................................................................................................................................54

การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ / รองศาสตราจารย์พิเศษ..........................................................................56-60

     คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง...............................................................................................................56
     ผลงานทางวิชาการ..........................................................................................................................................56
     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ...................................................................57
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ / รองศาสตราจารย์พิเศษ.............................58
     วิธีปฏิบัติในการขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ / รองศาสตราจารย์พิเศษ........................................59
     ตัวอย่างประกาศ..............................................................................................................................................60     

การขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ.........................................................................................................................61-63

     คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอแต่งตั้ง..........................................................................................................61
     ผลงานทางวิชาการ..........................................................................................................................................61
     การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ...................................................................61
     แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ............................................................................62
     วิธีปฏิบัติในการขอแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ.......................................................................................63    

ข้อควรรู้...............................................................................................................................................................64-70

จรรยาบรรณของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ.............................................................................................................70-71

การวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.......................................................................................................71-72

ประมวลคำถาม - คำตอบ.......................................................................................................................................73-76

เอกสารอ้างอิง.......................................................................................................................................................77-79

ภาคผนวก............................................................................................................................................................80

     ลักษณะผลงานทางวิชาการจำแนกตามระดับคุณภาพ.........................................................................................81-85
     คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ...............................................................................................................86-87
     ลักษณะของการตีพิมพ์เผยแพร่........................................................................................................................88
     แบบฟอร์ม ก.ม.03..........................................................................................................................................89-97
     แบบฟอร์ม ม.ก.03..........................................................................................................................................98-104
     แบบฟอร์ม ก.ม.07.........................................................................................................................................105-111
     แบบฟอร์มการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ - แบบสรุปผลการประเมิน...................................................................112-121
     แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินการ...............................................................................................................122-123
     อัตราเงินค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...............................................124