ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office 
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
เรื่อง
เลขที่คำสั่ง
วันที่
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
4175/2552
26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
4244/2552
30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th