กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

'กสมก'

กลุ่มบุคลากร

1 รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6 หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก. ทุุกประเภท Download
7 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8 หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

1 รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562   Download
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2562   Download
3 รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2562   Download
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2562   Download
5 รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
7 รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2562   Download
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2562   Download
9 สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   Download
10 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2562 สำหรับสมาชิก   Download
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน 2562   Download