รายงานจำแนกตำแหน่ง ผศ. รายงานจำแนกตำแหน่ง รศ. รายงานจำแนกตำแหน่ง ศ. รายงานจำแนกตำแหน่ง ศ.ท.11 รายงานตามปี พ.ศ.

 

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะประมง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ  
คณะวนศาสตร์   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์      
คณะศึกษาศาสตร์      
คณะเศรษฐศาสตร์      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
คณะสังคมศาสตร์      
คณะสัตวแพทยศาสตร์      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร      
บัณฑิตวิทยาลัย      
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม      
คณะสิ่งแวดล้อม