กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 82 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 93 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. ปรับปรุงพันธุ์พืช  
2 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุ  
3 10/ 07/ 2561 นางสาว จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
4 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยา  
5 17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
6 08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พลศึกษา  
7 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สัตวบาล  
8 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
9 22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
10 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
11 14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  
12 01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
13 13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
14 25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย พืชสวน  
15 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืช  
16 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
17 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
18 08/ 11/ 2560 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
19 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พันธุศาสตร์  
20 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พืชสวน  
21 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
22 21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การเงิน  
23 26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเคมี  
24 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิศวกรรมอาหาร  
25 10/ 07/ 2561 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
26 26/ 07/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สุขศึกษา  
27 10/ 07/ 2561 นาย วรฐ คูหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
28 07/ 08/ 2560 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
29 17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
30 10/ 10/ 2555 นาย วิเชียร กิจปรีชาวณิช คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
31 26/ 03/ 2561 นาย วิฑิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  
32 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ สัตววิทยา  
33 05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาไทย  
34 16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
35 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
36 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐศาสตร์  
37 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีชีวภาพ  
38 22/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจและการจัดการ  
39 30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. โรคพืช  
40 17/ 08/ 2559 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
41 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลาวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เศรษฐศาสตร์  
42 09/ 07/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาชีวศึกษา  
43 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พันธุศาสตร์  
44 16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
45 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง  
46 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเกษตร  
47 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
48 09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
49 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
50 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
51 10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่  
52 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพืชสวน  

 

----------------------------------------------------