กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 77 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 88 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000
2 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
3 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
4 17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
5 08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000
6 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 แก้ไขผลงาน
7 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
8 22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
9 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
10 14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
11 01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
12 13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
13 25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
14 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000 2 ปี 3 เดือน 23 วัน
15 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
16 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
17 08/ 11/ 2560 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
18 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
19 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
20 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
21 21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
22 26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 4 ราย 00/ 00/ 0000
23 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
24 26/ 07/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000
25 07/ 08/ 2560 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
26 17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
27 10/ 10/ 2555 นาย วิเชียร กิจปรีชาวณิช คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
28 26/ 03/ 2561 นาย วิฑิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
29 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ 00/ 00/ 0000 ส่งเรื่องคืนคณะ
30 05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
31 16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 แก้ไขผลงาน
32 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
33 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
34 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
35 22/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
36 30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 28/ 03/ 2559
37 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลาวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
38 09/ 07/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
39 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 25/ 05/ 2558 0 ปี 11 เดือน 21 วัน
40 16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 23/ 02/ 2558 0 ปี 5 เดือน 7 วัน
41 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
42 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
43 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 28/ 09/ 2558 1 ปี 0 เดือน 17 วัน
44 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
45 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
46 10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
47 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 28/ 04/ 2557 1 ปี 0เดือน 26 วัน

 

----------------------------------------------------