กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 93 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 104 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. ปรับปรุงพันธุ์พืช  
2 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุ  
3 10/ 07/ 2561 นางสาว จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
4 10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
5 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยา  
6 17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
7 08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พลศึกษา  
8 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สัตวบาล  
9 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
10 22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
11 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
12 14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  
13 01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
14 13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
15 25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย พืชสวน  
16 05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
17 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
18 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืช  
19 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
20 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
21 27/ 09/ 2561 นาย ปิยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
22 08/ 11/ 2560 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
23 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุศาสตร์  
24 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชสวน  
25 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
26 21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การเงิน  
27 26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
28 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
29 10/ 07/ 2561 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
30 10/ 07/ 2561 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
31 26/ 07/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สุขศึกษา  
32 10/ 07/ 2561 นาย วรฐ คูหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
33 07/ 08/ 2560 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
34 06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
35 17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
36 10/ 10/ 2555 นาย วิเชียร กิจปรีชาวณิช คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
37 26/ 03/ 2561 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
38 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ สัตววิทยา  
39 12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
40 05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาไทย  
41 16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
42 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
43 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐศาสตร์  
44 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีชีวภาพ  
45 22/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจและการจัดการ  
46 30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. โรคพืช  
47 05/ 10/ 2561 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
48 12/ 09/ 2561 น.ส. สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
49 17/ 08/ 2559 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
50 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลาวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
51 13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
52 09/ 10/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาชีวศึกษา  
53 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พันธุศาสตร์  
54 20/ 08/ 2561 น.ส. สุวิมล สัจจวาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
55 16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
56 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง  
57 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเกษตร  
58 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
59 09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
60 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
61 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
62 10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่  
63 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพืชสวน  

 

----------------------------------------------------