กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 115 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 126 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. ปรับปรุงพันธุ์พืช  
2 28/ 09/ 2561 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพิชสวน  
3 08/ 10/ 2561 นาย ก่อโชค จันทวรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิศวกรรมโยธา  
4 12/ 10/ 2561 นาย คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
5 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุ  
6 10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
7 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยา  
8 17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืช  
9 28/ 09/ 2561 นาย จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวบาล  
10 08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พลศึกษา  
11 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สัตวบาล  
12 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
13 22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
14 05/ 10/ 2561 นาง ณัฏฐกา หอมทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
15 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
16 14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  
17 01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
18 13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
19 25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พืชสวน  
20 05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
21 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
22 31/ 10/ 2561 นาย นิกร ทองทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิทยาการสืบพันธ์ุสัตว์  
23 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืช  
24 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
25 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
26 02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
27 27/ 09/ 2561 นาย ปิยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
28 08/ 11/ 2560 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
29 06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอาหาร  
30 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุศาสตร์  
31 02/ 10/ 2561 นาง พาสินี สุนากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
32 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. พืชสวน  
33 24/ 09/ 2561 นาง เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมเคมี  
34 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
35 21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การเงิน  
36 01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ  
37 26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมเคมี  
38 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
39 16/ 08/ 2561 น.ส. รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา  
40 22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
41 10/ 07/ 2561 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
42 26/ 07/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สุขศึกษา  
43 10/ 07/ 2561 นาย วรฐ คูหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
44 07/ 08/ 2560 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
45 06/ 11/ 2561 นาง วราภรณ์ พาราสุข คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาเคมีทฤษฎี  
46 06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
47 24/ 09/ 2561 นาย วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิศวกรรมโยธา  
48 01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
49 17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืช  
50 26/ 03/ 2561 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
51 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ สัตววิทยา  
52 12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
53 05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาไทย  
54 16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
55 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
56 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย รัฐศาสตร์  
57 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. เทคโนโลยีชีวภาพ  
58 29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  
59 22/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจและการจัดการ  
60 05/ 10/ 2561 นาย สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมเคมี  
61 30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. โรคพืช  
62 05/ 10/ 2561 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
63 12/ 09/ 2561 น.ส. สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
64 17/ 08/ 2559 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
65 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลาวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
66 13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
67 09/ 10/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาชีวศึกษา  
68 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. พันธุศาสตร์  
69 02/ 10/ 2561 นาย สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวบาล  
70 20/ 08/ 2561 น.ส. สุวิมล สัจจวาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
71 16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
72 24/ 09/ 2561 นาย อดิชัย พรพรหมินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
73 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง  
74 14/ 11/ 2561 นาย อนันต์ มุ่งวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
75 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเกษตร  
76 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
77 09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
78 08/ 11/ 2561 น.ส. อรรัตน์ มงคลพร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาพืชสวน  
79 23/ 11/ 2561 น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
80 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย โรคพืช  
81 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
82 12/ 09/ 2561 นาง อุศนา ตัณฑุลเวศม์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
83 22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
84 10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พืชไร่  
85 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพืชสวน  

 

----------------------------------------------------