กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 69 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 80 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 30/ 01/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
2 15/ 01/ 2557 นาย ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 10/ 2557 0 ปี 9 เดือน 12 วัน
3 19/ 02/ 2552 นาย กัญจนะ มากวิจิตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 3 ปี 5 เดือน 4 วัน
4 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย 00/ 00/ 0000
5 04/ 05/ 2553 นาง งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 7เดือน 22 วัน
6 00/ 00/ 0000 นาง จริยา จันทร์ไพแสง คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 30/ 03/ 2558 3 ปี 0 เดือน 21 วัน
7 09/ 03/ 2559 นาง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
8 08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
9 15/ 07/ 2552 นาง เฉลียว ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 04/ 2554 1 ปี 9เดือน 12 วัน
10 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
11 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
12 22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
13 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
14 14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
15 01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
16 26/ 02/ 2556 นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 3เดือน 12 วัน
17 13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
18 25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
19 17/ 06/ 2553 นาง นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 3เดือน 9 วัน
20 03/ 12/ 2552 น.ส. นิตย์ศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 6เดือน 24 วัน
21 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000 2 ปี 3 เดือน 23 วัน
22 02/ 07/ 2556 นางสาว นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 07/ 2558 2 ปี 0 เดือน 25 วัน
23 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
24 13/ 09/ 2555 นาง บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 0 ปี 9เดือน 11 วัน
25 28/ 01/ 2556 นาย บุญส่ง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 10/ 2557 1 ปี 8 เดือน 27 วัน
26 31/ 08/ 2550 น.ส. ประภารัจ หอมจันทน์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 01/ 12/ 2551 1 ปี 3เดือน 0 วัน
27 16/ 09/ 2557 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 10/ 04/ 2558 0 ปี 6 เดือน 25 วัน
28 27/ 10/ 2559 นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
29 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
30 27/ 02/ 2558 นาง ภควดี สุทธิไวยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000
31 16/ 03/ 2558 นาง มณจันทร์ เมฆธน คณะวิทยาศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ 00/ 00/ 0000 (เสนอขอตำแหน่งครั้งใหม่)
32 26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
33 22/ 07/ 2554 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 1 ปี 2เดือน 2 วัน
34 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
35 18/ 06/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
36 28/ 10/ 2553 นาง เลขา มาโนช คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 2 ปี 1เดือน 0 วัน
37 18/ 03/ 2556 นาย วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 24/ 11/ 2557 1 ปี 8เดือน 6 วัน
38 10/ 09/ 2550 นาง วาสนา วงษ์ใหญ่ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 10/ 2552 2 ปี 1เดือน 16 วัน
39 10/ 10/ 2555 นาย วิเชียร กิจปรีชาวณิช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 4 ราย 00/ 00/ 0000
40 00/ 00/ 0000 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ 00/ 00/ 0000 ส่งเรื่องคืนคณะ
41 05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
42 16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000 แก้ไขผลงาน
43 21/ 12/ 2553 นาย วุฒิพล หัวเมืองแก้ว คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 2 ปี 1เดือน 0 วัน
44 07/ 10/ 2558 นาย ศรเทพ ธัมวาสร คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
45 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย 00/ 00/ 0000
46 27/ 07/ 2558 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
47 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
48 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
49 30/ 10/ 2256 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 28/ 03/ 2559
50 14/ 08/ 2552 นาย สุพัฒน์ อรรถธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 27/ 04/ 2554 1 ปี 8เดือน 13 วัน
51 09/ 04/ 2553 นาง สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 2 ปี 1เดือน 0วัน
52 17/ 08/ 2016 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
53 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลาวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
54 09/ 07/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
55 02/ 05/ 2555 นาย สุรศักดิ์ นิลนนท์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 1 ปี 3 เดือน 24 วัน
56 04/ 06/ 2557 น.ส. สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 25/ 05/ 2558 0 ปี 11 เดือน 21 วัน
57 15/ 07/ 2556 นาย สุวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 07/ 2558 2 ปี 0 เดือน 12 วัน
58 16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 23/ 02/ 2558 0 ปี 5 เดือน 7 วัน
59 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
60 29/ 04/ 2550 นาย อภิชาต ภัทรธรรม คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 5 ปี 6เดือน0วัน
61 06/ 12/ 2550 นาย อภินันท์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 2เดือน 17 วัน
62 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 28/ 09/ 2558 1 ปี 0 เดือน 17 วัน
63 12/ 07/ 2550 นาง อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2552 1 ปี 10เดือน 13 วัน
64 24/ 11/ 2553 น.ส. อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 1 ปี 10เดือน 0 วัน
65 28/ 03/ 2551 นาย อำนวย จรด้วง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 7เดือน 26 วัน
66 03/ 09/ 2557 นาย อำนาจ ธีระวนิช คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
67 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
68 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
69 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 28/ 04/ 2557 1 ปี 0เดือน 26 วัน

 

----------------------------------------------------