กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 137 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 148 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 01/ 10/ 2564 28/ 10/ 2564 นาง กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาภาษาจีน  
2 11/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาง กมลวรรณ เเจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
3 12/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพิชสวน  
4 26/ 10/ 2563 16/ 12/ 2563 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
5 10/ 06/ 2565 07/ 07/ 2565 นาย เกียรติศักดิ์ เเสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
6 12/ 03/ 2564 28/ 03/ 2564 นาย คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพฤกษาศาสตร์  
7 17/ 01/ 2564 27/ 01/ 2565 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
8 20/ 06/ 2561 10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
9 05/ 03/ 2564 01/ 04/ 2564 นาง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
10 05/ 05/ 2560 15/ 08/ 2560 น.ส. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชีววิทยา  
11 01/ 11/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
12 17/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสัตวบาล  
13 04/ 02/ 2565 18/ 02/ 2565 นาง ชไมภัค เตชัสอนันต์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
14 25/ 11/ 2563 14/ 12/ 2563 นาย ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
15 18/ 01/ 2565 27/ 01/ 2565 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
16 27/ 10/ 2564 28/ 10/ 2564 นาย เชิดวงศ์ แแสงศุภวานิช คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
17 04/ 10/ 2564 27/ 10/ 2564 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
18 04/ 02/ 2564 24/ 02/ 2564 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
19 17/ 01/ 2563 31/ 01/ 2563 นาย ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชศาสตร์  
20 19/ 11/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
21 10/ 03/ 2564 07/ 05/ 2564 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
22 27/ 04/ 2565 23/ 05/ 2565 นางสาว นภาศรี ทิมเเย้ม คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
23 12/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
24 02/ 07/ 2564 23/ 07/ 2564 นาย นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
25 04/ 07/ 2562 26/ 07/ 2562 นางสาว นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
26 15/ 02/ 2561 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
27 27/ 01/ 2564 04/ 03/ 2564 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่  
28 18/ 05/ 2565 10/ 06/ 2565 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
29 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย ประทีป ด้วงเเค คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
30 00/ 00/ 0000 17/ 12/ 2564 นางสาว ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
31 28/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศาสนาเเละเทววิทยา  
32 19/ 10/ 2561 02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
33 17/ 10/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
34 04/ 12/ 2562 15/ 01/ 2563 นาย พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสัตววิทยา  
35 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
36 20/ 01/ 2565 14/ 03/ 2565 นาย พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวเเพทย์สาธารณสุข  
37 03/ 03/ 2559 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. พืชสวน  
38 25/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ  
39 28/ 10/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
40 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
41 22/ 06/ 2565 18/ 07/ 2565 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิศวกรรมอาหาร  
42 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาชีววิทยาป่าไม้  
43 27/ 09/ 2564 29/ 09/ 2564 นางสาว รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
44 22/ 02/ 2565 24/ 03/ 2565 นางสาว รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยา  
45 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
46 29/ 11/ 2564 24/ 12/ 2564 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาปฐพีศาสตร์  
47 17/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 น.ส. วรรณวิภา วงศ์เเสงนาค คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ชีววิทยา  
48 20/ 05/ 2565 05/ 07/ 2565 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาสัตววิทยา  
49 29/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
50 12/ 09/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาจุลชีววิทยา  
51 08/ 10/ 2563 18/ 11/ 2563 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
52 15/ 01/ 2559 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สัตววิทยา  
53 03/ 09/ 2561 12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
54 14/ 06/ 2564 19/ 07/ 2564 นาง วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเวดล้อม  
55 11/ 01/ 2565 04/ 02/ 2565 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
56 18/ 11/ 2564 22/ 12/ 2564 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
57 21/ 03/ 2559 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
58 25/ 05/ 2565 21/ 06/ 2565 นาย สราวุธ สังข์แก้ว คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
59 12/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  
60 15/ 10/ 2564 12/ 04/ 2565 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
61 03/ 09/ 2563 12/ 10/ 2563 นาย สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
62 24/ 01/ 2565 14/ 03/ 2565 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์  
63 25/ 06/ 2563 30/ 07/ 2563 นางสาว สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
64 18/ 02/ 2559 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลวุฒ คณะเศรษฐศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ เศรษฐศาสตร์  
65 18/ 08/ 2560 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง เสนอ ส.ก.อ. ชีววิทยาประมง  
66 10/ 11/ 2558 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รอโปรดเกล้าฯ วิศวกรรมเกษตร  
67 03/ 07/ 2563 03/ 08/ 2563 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
68 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
69 02/ 07/ 2557 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
70 15/ 12/ 2564 29/ 12/ 2564 นางสาว อรพินท์ เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
71 10/ 10/ 2561 08/ 11/ 2561 น.ส. อรรัตน์ มงคลพร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชสวน  
72 01/ 09/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิขาศึกษาศาสตร์  
73 27/ 01/ 2564 22/ 02/ 2564 นาย อำนาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
74 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

----------------------------------------------------