กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขั้น 10 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 12 ราย

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 13/ 09/ 2562 นาง เฉลียว ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  
2 17/ 09/ 2561 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
3 28/ 12/ 2561 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  
4 02/ 07/ 2562 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  

 

----------------------------------------------------