กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท.11 6 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 8 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท.11
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 24/ 06/ 2553 นาง กุลวดี มกราภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000 4 ปี 5เดือน 0 วัน
2 06/ 06/ 2550 นาย จำรัส ลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 02/ 2553 2 ปี 8เดือน 16 วัน
3 05/ 09/ 2554 นาย ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
4 27/ 07/ 2552 นาง นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 3 ปี 3เดือน 2 วัน
5 00/ 00/ 0000 นาง อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000
6 28/ 11/ 2551 นาง อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 24/ 05/ 2553 1 ปี 5เดือน 26 วัน

 

----------------------------------------------------