กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท.11 9 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 11 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 24/ 06/ 2553 นาง กุลวดี มกราภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ.  
2 17/ 09/ 2561 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  
3 28/ 12/ 2561 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  
4 02/ 07/ 2562 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  

 

----------------------------------------------------