กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขั้น 11 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 13 ราย

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 13/ 09/ 2562 นาง เฉลียว ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
2 02/ 07/ 2562 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  

 

----------------------------------------------------