กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท.11 6 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 8 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท.11
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 24/ 06/ 2553 นาง กุลวดี มกราภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000 4 ปี 5เดือน 0 วัน
2 19/ 08/ 2557 นาง อรอนงค์ นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------