กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 730 ราย จำนวนไม่ผ่าน 19 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 749 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
2 26/ 03/ 2552 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 11เดือน 2 วัน
3 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
4 26/ 11/ 2558 นาง กนิษฐา ชิตช่าง คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
5 31/ 03/ 2559 นาย กมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
6 25/ 11/ 2559 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
7 07/ 08/ 2552 น.ส. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 06/ 2553 0 ปี 10เดือน 21 วัน
8 19/ 08/ 2556 นางสาว กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
9 26/ 03/ 2557 น.ส. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 5เดือน 27 วัน
10 23/ 11/ 2550 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 3เดือน 0 วัน
11 28/ 08/ 2557 นาย กรรมมันต์ ชูประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8เดือน 1 วัน
12 23/ 06/ 2559 นาย กฤษกมล ณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
13 31/ 03/ 2559 นาย กฤษณะ จันทรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
14 19/ 12/ 2556 นาย กฤษณ์ วันอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
15 27/ 10/ 2559 นาย กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
16 20/ 08/ 2553 นาย กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 0 ปี 10เดือน 7 วัน
17 01/ 07/ 2557 น.ส. กังสดาล เชาว์วัมนกุล คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 3 วัน
18 28/ 07/ 2557 นาย กัญจน์ แก้วมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 1 ปี 5 เดือน 0 วัน
19 06/ 12/ 2556 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 0 ปี 9 เดือน 16 วัน
20 05/ 02/ 2556 นาย กันตภณ คูหาพัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 2 ปี 6เดือน 16 วัน
21 25/ 09/ 2556 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 24 วัน
22 20/ 01/ 2557 นาย กันย์ สุ่นยี่ขัน คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
23 03/ 06/ 2558 นาย กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
24 10/ 10/ 2554 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 01/ 2556 1 ปี 3 เดือน 18 วัน
25 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
26 14/ 02/ 2556 นางสาว กาญจนา ทรัพย์นุ้ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 1เดือน 27 วัน
27 06/ 06/ 2556 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 8เดือน 17 วัน
28 16/ 04/ 2558 นาง กานดา ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
29 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
30 02/ 11/ 2558 น.ส. กิ่งกนก ชวลิตธำรง คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
31 10/ 03/ 2551 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 20/ 07/ 2552 1 ปี 4เดือน 10 วัน
32 07/ 04/ 2553 นาย กิติชัย รัตนะ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 8เดือน19 วัน
33 30/ 06/ 2558 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
34 06/ 07/ 2558 นาย กิติพงษ์ เจาจารึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
35 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
36 03/ 08/ 2559 นาง กุลภา กุลดิลก คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
37 07/ 04/ 2558 นางสาว เกตนภัส ศรีไพโรจน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
38 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
39 03/ 10/ 2556 นาย เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 6เดือน 7 วัน
40 16/ 08/ 2553 นาย เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 4เดือน 10 วัน
41 23/ 05/ 2551 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 0 ปี 9เดือน 0 วัน
42 28/ 11/ 2557 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9 เดือน 27 วัน
43 29/ 07/ 2552 นาย โกวิทย์ พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 05/ 2554 1 ปี 9เดือน 24 วัน
44 28/ 08/ 2557 นาย คมสันต์ หงษ์สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8 เดือน 27 วัน
45 01/ 04/ 2557 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 11/ 2557 0 ปี 7 เดือน 23 วัน
46 09/ 01/ 2556 นาง คัทลียา จิรประเสริฐกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2เดือน 15 วัน
47 13/ 02/ 2557 นาย คุณยุต เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8 เดือน 12 วัน
48 22/ 04/ 2556 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 10เดือน 1 วัน
49 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
50 06/ 10/ 2553 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 9เดือน 17 วัน
51 01/ 06/ 2555 นาง จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 1เดือน 27 วัน
52 07/ 04/ 2559 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
53 12/ 12/ 2556 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
54 22/ 04/ 2556 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 0 ปี 10เดือน 2 วัน
55 11/ 05/ 2560 นาย จักรพันธ์ เทือกต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
56 25/ 03/ 2559 นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
57 10/ 05/ 2555 นาง จันจิรา ภวภูตานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
58 14/ 11/ 2551 น.ส. จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 1 ปี 8เดือน 5 วัน
59 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
60 07/ 02/ 2555 น.ส. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 1 ปี 6 เดือน 19 วัน
61 07/ 02/ 2560 น.ส. จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
62 30/ 01/ 2560 นาง จันทิมา พฤกษากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
63 10/ 03/ 2558 นาง จาริตา หินเธาว์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
64 17/ 09/ 2558 นางสาว จำนงจิต ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
65 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
66 02/ 12/ 2554 นาง จิตศิริ กชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 10/ 2556 1 ปี 10เดือน 26 วัน
67 09/ 11/ 2553 นาง จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 1เดือน 17 วัน
68 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
69 15/ 12/ 2554 นาง จินตนา อ้นอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 29/ 07/ 2556 1 ปี 6 เดือน 11 วัน
70 13/ 09/ 2559 นางสาว จินตนาถ วงศ์ชวลิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
71 10/ 06/ 2554 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 1 ปี 8 เดือน 16 วัน
72 13/ 09/ 2559 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
73 23/ 05/ 2555 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 1เดือน 0 วัน
74 09/ 01/ 2558 นาย จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
75 10/ 09/ 2556 นาย จิระวัฒน์ กณะสุต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7เดือน 0 วัน
76 10/ 11/ 2558 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
77 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
78 21/ 05/ 2556 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0เดือน 5 วัน
79 29/ 10/ 2556 น.ส. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
80 07/ 10/ 2554 น.ส. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 2 ปี 1เดือน 18 วัน
81 17/ 02/ 2557 นาง จุฑามาศ บัตรเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9 เดือน 6 วัน
82 16/ 01/ 2557 นาย เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 9 วัน
83 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
84 11/ 04/ 2554 นาย เจษฎา เตชมหาศรานนท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 2เดือน 14 วัน
85 08/ 11/ 2555 นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
86 24/ 08/ 2552 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 10เดือน 3 วัน
87 18/ 11/ 2552 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 1 ปี 2เดือน 6 วัน
88 13/ 07/ 2554 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 9เดือน 16 วัน
89 31/ 03/ 2559 นางสาว เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
90 24/ 03/ 2559 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
91 19/ 02/ 2557 นาย เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
92 12/ 07/ 2553 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 0เดือน 13 วัน
93 17/ 02/ 2558 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
94 17/ 09/ 2558 น.ส. ชนมน จันทนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
95 13/ 02/ 2557 นาย ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 0 ปี 7 เดือน 9 วัน
96 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
97 16/ 06/ 2551 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 5เดือน 7 วัน
98 01/ 12/ 2551 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 03/ 2553 1 ปี 3เดือน 28 วัน
99 29/ 06/ 2553 นาง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 04/ 2555 1 ปี 9เดือน 25 วัน
100 13/ 03/ 2555 น.ส. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 11เดือน 11 วัน
101 15/ 07/ 2556 นางสาว ชลิดา เนียมนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 9 วัน
102 28/ 08/ 2558 น.ส. ชวาพร ศักดิ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
103 09/ 09/ 2553 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 1 ปี 8เดือน 19 วัน
104 18/ 02/ 2557 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 0 ปี 7 เดือน 4 วัน
105 22/ 01/ 2556 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 3 ปี 3เดือน 9 วัน
106 04/ 02/ 2559 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
107 22/ 05/ 2557 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 14 วัน
108 07/ 07/ 2551 นาย ชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 4เดือน 16 วัน
109 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
110 24/ 06/ 2556 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 0 ปี 8เดือน 0 วัน
111 10/ 09/ 2556 นาย ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 15 วัน
112 13/ 08/ 2556 นาย ชัยวัฒน์ นุ่มทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 0 ปี 6เดือน 11 วัน
113 14/ 03/ 2557 นาย ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
114 23/ 09/ 2556 นาย ชาคริต วัชโรภาส คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
115 02/ 11/ 2558 นาย ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
116 20/ 05/ 2554 นาย ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 03/ 2555 0 ปี 10เดือน 6 วัน
117 13/ 03/ 2551 นาย ชานนท์ จันทรา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 0 ปี 11เดือน 10 วัน
118 24/ 01/ 2560 นาง ชามา พานแก้ว คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
119 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
120 17/ 02/ 2559 น.ส. ชิดตะวัน ชนะกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
121 10/ 11/ 2557 นาย ชินภัทร ทิพโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 11 วัน
122 25/ 08/ 2555 นาย ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 10/ 2556 1 ปี 2เดือน 3 วัน
123 24/ 02/ 2558 นาย ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
124 05/ 03/ 2555 น.ส. ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 3เดือน 19 วัน
125 15/ 05/ 2555 น.ส. ชื่นจิต แก้วกัญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 10เดือน 9 วัน
126 14/ 11/ 2559 นางสาว ชุรภา ธีรภัทรสกุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
127 01/ 08/ 2559 นาย เชฏฐา ชำนาญหล่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
128 11/ 06/ 2558 นาย เชาวลิต มิตรสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
129 17/ 03/ 2558 นาย เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7 เดือน 11 วัน
130 26/ 10/ 2554 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 0 ปี 10เดือน 29 วัน
131 25/ 06/ 2555 นาง โชติกา หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 1 ปี 5เดือน 28 วัน
132 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
133 06/ 08/ 2556 นางสาว เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 0 ปี 6เดือน 18 วัน
134 27/ 01/ 2560 น.ส. ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
135 28/ 01/ 2559 นาย ฐิติกร พัตนพิบูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
136 18/ 08/ 2551 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 3 ปี 1เดือน 8 วัน
137 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
138 08/ 10/ 2552 น.ส. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 8เดือน 19 วัน
139 21/ 10/ 2556 น.ส. ฐิติมา ไชยะกุล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 4 วัน
140 13/ 02/ 2552 น.ส. ฐิติยา แซ่ปัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 1 ปี 5เดือน 6 วัน
141 07/ 07/ 2551 น.ส. ฐิติวรรณ ศรีนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2553 1 ปี 7เดือน 17 วัน
142 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
143 21/ 12/ 2559 น.ส. ฐิภาพรรณ บุญมี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
144 26/ 05/ 2557 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 5 เดือน 29 วัน
145 25/ 07/ 2555 นาย ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8เดือน 16 วัน
146 27/ 11/ 2558 นาง ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
147 27/ 11/ 2551 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 04/ 2553 1 ปี 4เดือน 30 วัน
148 26/ 03/ 2558 นาย ณัฐ มาแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6 เดือน 23 วัน
149 06/ 09/ 2559 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
150 06/ 03/ 2556 นาย ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 0 ปี 8เดือน 19 วัน
151 09/ 06/ 2554 น.ส. ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 0 ปี 11เดือน 19 วัน
152 26/ 03/ 2555 น.ส. ณัฐพร ฉัตรแถม คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 03/ 2556 1 ปี
153 23/ 07/ 2558 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
154 03/ 05/ 2559 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
155 06/ 12/ 2559 นาย ณัฐพล พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
156 16/ 10/ 2557 นาย ณัฐพล รำไพ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 5เดือน 14 วัน
157 13/ 12/ 2555 น.ส. ณัฐวีณ์ บุนนาค คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 0 ปี 9เดือน 10 วัน
158 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
159 12/ 05/ 2551 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 03/ 2552 0 ปี 10เดือน 11 วัน
160 22/ 04/ 2553 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 2 ปี 5เดือน 2 วัน
161 25/ 07/ 2559 นางสาว ณัฐิกา เพ็งลี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
162 30/ 09/ 2553 น.ส. ดลฤดี ใจสุทธิ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 05/ 2554 0 ปี 7เดือน 23 วัน
163 31/ 03/ 2553 นาง ดุษฎี เจริญสุข คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 3เดือน 24 วัน
164 19/ 09/ 2551 นาย ดุสิต ธนเพทาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 2เดือน 4 วัน
165 11/ 12/ 2558 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
166 22/ 11/ 2556 นาย ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
167 23/ 07/ 2553 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 6เดือน 7 วัน
168 23/ 02/ 2555 น.ส. แตงอ่อน พรหมรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 6 เดือน 2 วัน
169 04/ 11/ 2553 นาย ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 2เดือน 26 วัน
170 10/ 04/ 2558 นาง ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
171 09/ 11/ 2553 นาย ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 2เดือน 21 วัน
172 14/ 02/ 2554 นาย ทรงพล จารุวิศิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 04/ 2555 1 ปี 2เดือน 9 วัน
173 19/ 10/ 2555 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7เดือน 7 วัน
174 02/ 12/ 2554 นาย ทวี งามวิไลกร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 1 ปี 2 เดือน 24 วัน
175 11/ 01/ 2555 นาย ทวีศักดิ์ จิรชนถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 1 ปี 1 เดือน 15 วัน
176 19/ 12/ 0255 นาย ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
177 06/ 09/ 2555 น.ส. ทัศตริน เครืองทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 5เดือน 18 วัน
178 29/ 07/ 2558 นางสาว ทัศนีย์ เจริญทรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
179 04/ 01/ 2556 นาง ทานตะวัน พิรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
180 26/ 04/ 2554 นาย ทิวา พาโคกทม คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 03/ 2556 1 ปี 8 เดือน 30 วัน
181 16/ 10/ 2558 นาย ทิสวัส ธำรงสานต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
182 06/ 01/ 2559 นาง เทพกัญญา หาญศีลวัต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
183 16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
184 20/ 06/ 2555 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 0เดือน 4 วัน
185 11/ 12/ 2551 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 2 ปี 1เดือน 13 วัน
186 10/ 09/ 2556 นาย ธนพร ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 18 วัน
187 11/ 06/ 2556 นาย ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 17 วัน
188 13/ 03/ 2555 นาย ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 4เดือน 15 วัน
189 11/ 06/ 2553 ว่าที่ รต. ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 03/ 2555 1 ปี 9เดือน 15 วัน
190 03/ 02/ 2559 นาย ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
191 11/ 08/ 2558 นาย ธนา ชีพสมทรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
192 03/ 06/ 2558 นาย ธนา สมพรเสริม คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
193 30/ 10/ 2556 นางสาว ธนารดี คำยา คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 24 วัน
194 01/ 05/ 2558 นาย ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
195 25/ 12/ 2556 นาย ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8เดือน 0 วัน
196 15/ 09/ 2552 นาย ธเนศ อรุณศรีโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 2 ปี 4เดือน 15 วัน
197 05/ 08/ 2557 น.ส. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
198 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
199 17/ 06/ 2554 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 0เดือน 8 วัน
200 12/ 03/ 2552 น.ส. ธาริณี นามพิชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 1 ปี 10เดือน 12 วัน
201 23/ 09/ 2557 นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 1 ปี 3 เดือน 5 วัน
202 13/ 01/ 2552 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 0 ปี 10เดือน 10 วัน
203 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
204 23/ 01/ 2558 นางสาว ธิญาดา พิชญาศุภกุล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
205 11/ 07/ 2554 น.ส. ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 03/ 2556 1 ปี 8เดือน 14 วัน
206 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
207 21/ 02/ 2560 นางสาว ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
208 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
209 28/ 06/ 2553 นาง ธิตินันท์ กาพย์เกิด คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 2 ปี 2เดือน 27 วัน
210 15/ 10/ 2555 นาย ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 05/ 2556 0 ปี 7 เดือน 12 วัน
211 26/ 11/ 2558 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
212 11/ 10/ 2556 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2เดือน 4 วัน
213 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
214 01/ 02/ 2556 นาย ธีรัตม์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 0 ปี 7เดือน 22 วัน
215 13/ 06/ 2554 น.ส. นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 03/ 2555 0 ปี 9เดือน 10 วัน
216 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
217 02/ 11/ 2558 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
218 10/ 03/ 2559 นาย นพพล เลิศวัฒนาสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
219 27/ 08/ 2558 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
220 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
221 17/ 06/ 2552 นาง นพวรรณ คนึงชัยสกุล คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 04/ 2554 1 ปี 10เดือน 10 วัน
222 28/ 09/ 2558 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
223 29/ 01/ 2553 น.ส. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 7เดือน 28 วัน
224 23/ 07/ 2552 น.ส. นภาศรี ทิมแฟ้ม คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 0 ปี 11เดือน 26 วัน
225 01/ 08/ 2559 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
226 09/ 06/ 2554 นาย นลวัฒน์ บุญญาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 1 ปี 8 เดือน 17 วัน
227 19/ 11/ 2557 นางสาว นลินรัตน์ รักกุศล คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
228 02/ 05/ 2557 นาง นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 5เดือน 14 วัน
229 24/ 09/ 2558 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
230 14/ 01/ 2557 น.ส. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 1 ปี 6เดือน 18 วัน
231 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
232 13/ 01/ 2552 นาย นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 2 ปี 1 เดือน 16 วัน
233 04/ 12/ 2555 นาย นันทชัย กานตานันทะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 0 ปี 6 เดือน 20 วัน
234 28/ 11/ 2556 นาย นันทชัย พงษ์พัฒนานุรักษ์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
235 24/ 09/ 2558 นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
236 23/ 09/ 2557 นาง นันทรัตน์ เครืออินทร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 9 วัน
237 22/ 06/ 2554 นาย นันทวัฒน์ ขมหวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
238 12/ 03/ 2552 น.ส. นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 1 ปี 10เดือน 12 วัน
239 22/ 05/ 2551 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 0 ปี 9เดือน 1 วัน
240 18/ 12/ 2555 นาย นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 9 เดือน 4 วัน
241 26/ 12/ 2554 น.ส. นาตยา คล้ายเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 1 เดือน 1 วัน
242 17/ 11/ 2558 นาย นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
243 08/ 09/ 2558 น.ส. นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
244 06/ 11/ 2555 น.ส. นิธิรัชต์ สงวนเดือน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 0 ปี 7 เดือน 20 วัน
245 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
246 08/ 10/ 2555 น.ส. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 11/ 2555 0 ปี 1เดือน 18 วัน
247 29/ 01/ 2558 นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
248 05/ 09/ 2554 น.ส. เนตรนภิส เขียวขำ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 11/ 2555 1 ปี 2เดือน 21 วัน
249 02/ 04/ 2556 นาย บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 6 เดือน 23 วัน
250 21/ 10/ 2558 นาย บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
251 14/ 07/ 2553 นาย บารเมศ วรรธนะภูติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 2เดือน 12 วัน
252 14/ 01/ 2557 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 0 ปี 8 เดือน 8 วัน
253 10/ 07/ 2556 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8เดือน 14 วัน
254 17/ 11/ 2558 นาย บุญธนา วรรณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
255 28/ 06/ 2554 นาย บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 0 ปี 11เดือน 0 วัน
256 09/ 11/ 2552 นาย บุญธรรม วงศ์ไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 3เดือน 19 วัน
257 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
258 08/ 10/ 2558 นาย บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
259 08/ 10/ 2553 นาย บุญเสถียร บุญสูง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 8เดือน 17 วัน
260 06/ 03/ 2556 นางสาว บุณฑริกา นาคนิศร คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 0 ปี 6เดือน 17 วัน
261 24/ 03/ 2553 น.ส. บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 21/ 02/ 2556 2 ปี 10 เดือน 28 วัน
262 13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
263 02/ 05/ 2559 นางสาว เบญญา มะโนชัย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
264 01/ 12/ 2558 นาย ปกรณ์ วรรธนอมร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
265 11/ 04/ 2556 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0เดือน 7 วัน
266 09/ 08/ 2556 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 11/ 2557 1 ปี 3 เดือน 15 วัน
267 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
268 03/ 12/ 2556 นาง ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 1 ปี 8เดือน 7 วัน
269 05/ 02/ 2556 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 01/ 2557 0 ปี 11เดือน 22 วัน
270 31/ 03/ 2558 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 28 วัน
271 05/ 02/ 2558 นาง ประครอง วรกา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 03/ 2559 1 ปี 1 เดือน 23 วัน
272 20/ 08/ 2557 นาย ประดิษฐ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
273 18/ 09/ 2558 นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
274 15/ 01/ 2557 นาย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 10 วัน
275 20/ 02/ 2556 นาย ประพจน์ ขุนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 6เดือน 5 วัน
276 05/ 02/ 2557 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 10 เดือน 23 วัน
277 17/ 02/ 2553 น.ส. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนการ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 4เดือน 10 วัน
278 03/ 10/ 2554 นาง ประไพพิศ สวัสดิรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 8เดือน 20 วัน
279 01/ 07/ 2559 นางสาว ประภาพรรณ เกษราพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
280 01/ 12/ 2557 น.ส. ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 3 วัน
281 29/ 03/ 2554 นาย ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 03/ 2555 0 ปี 11เดือน 25 วัน
282 26/ 03/ 2558 นาย ปริญญา ฉกาจนโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2559
283 18/ 12/ 2552 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 2เดือน 10 วัน
284 11/ 05/ 2558 นาย ปรีดา ปรากฏมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
285 03/ 10/ 2555 นาย ปรีดา เลิศวัชระสารกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7เดือน 23 วัน
286 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
287 14/ 08/ 2558 นาง ปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
288 20/ 10/ 2553 นาย ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 1 ปี 7เดือน 8 วัน
289 09/ 11/ 2553 นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 8เดือน 14 วัน
290 16/ 06/ 2559 นางสาว ปาณิภา สุขสม คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
291 30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
292 27/ 11/ 2558 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
293 06/ 11/ 2556 น.ส. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 19 วัน
294 01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
295 14/ 10/ 2553 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 0 ปี 11เดือน 12 วัน
296 04/ 10/ 2559 นาย ปิยพงษ์ ทองดีนอก คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
297 25/ 11/ 2558 นาย ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
298 24/ 02/ 2558 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
299 02/ 05/ 2557 นาง ปิยะดา โล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
300 05/ 01/ 2558 นางสาว ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2559 1 ปี 0 เดือน 20 วัน
301 10/ 01/ 2555 น.ส. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 21/ 02/ 2556 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
302 20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
303 28/ 08/ 2558 นาย ปุรินทร์ นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
304 08/ 05/ 2557 น.ส. ผกาเกษ วัตุยา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 16 วัน
305 02/ 09/ 2552 นาย พงศกร จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 12/ 2553 1 ปี 3เดือน 25 วัน
306 28/ 09/ 2558 นาย พงศ์ธร คงมั่น คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
307 18/ 10/ 2554 นาย พงศ์ธร พรหมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 0 ปี 9เดือน 5 วัน
308 15/ 02/ 2553 นาย พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 2 ปี 3เดือน 13 วัน
309 26/ 08/ 2557 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
310 26/ 03/ 2555 น.ส. พจนารถ สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 2เดือน 29 วัน
311 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
312 23/ 09/ 2556 นาย พนม ท้าวดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
313 26/ 11/ 2558 พ.ต.หญิง พนมพร พุ่มจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
314 03/ 03/ 2553 นาย พรชัย สัญฐิติเสรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 3เดือน 24 วัน
315 31/ 03/ 2558 นางสาว พรทิพย์ แซ่เบ๊ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 03/ 2559 0 ปี 11 เดือน 25 วัน
316 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
317 27/ 01/ 2559 น.ส. พรทิพย์ เรือนปานันท์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
318 02/ 04/ 2555 นาย พรเทพ อรุณสรนิติสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 1 เดือน 28 วัน
319 13/ 11/ 2551 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 04/ 2553 1 ปี 5เดือน 13 วัน
320 12/ 03/ 2556 นางสาว พรพรหม พรหมเพศ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
321 15/ 08/ 2559 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
322 21/ 01/ 2556 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 4เดือน 5 วัน
323 21/ 05/ 2557 นาง พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 21 วัน
324 18/ 11/ 2558 นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
325 25/ 11/ 2558 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
326 09/ 06/ 2559 นาย พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
327 09/ 02/ 2555 นาง พรศิริ เลี้ยงสกุล คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 29/ 07/ 2556 1 ปี 4 เดือน 17 วัน
328 04/ 06/ 2551 น.ส. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 08/ 2552 1 ปี 2เดือน 20 วัน
329 04/ 09/ 2558 นาง พริมา พิริยางกูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
330 18/ 06/ 2553 นาย พสุธา สุนทรห้าว คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 6เดือน 8 วัน
331 26/ 08/ 2557 นางสาว พัชรา จตุรโกมล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
332 04/ 02/ 2557 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8 เดือน 21 วัน
333 11/ 08/ 2559 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
334 20/ 02/ 2556 พัชราพร ฤกษ์หร่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 4 วัน
335 20/ 12/ 2550 น.ส. พัชราภรณ์ บุณยวนิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 11เดือน 3 วัน
336 17/ 08/ 2558 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
337 04/ 02/ 2554 น.ส. พัชรินทร์ ตัญญะ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 0 ปี 10เดือน 22 วัน
338 29/ 07/ 2553 น.ส. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 04/ 2555 1 ปี 8เดือน 25 วัน
339 09/ 01/ 2555 น.ส. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 2 ปี 1 เดือน 17 วัน
340 17/ 12/ 2558 นางสาว พันทิพย์ โตแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
341 06/ 08/ 2550 น.ส. พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 15/ 09/ 2551 1 ปี 1เดือน 9 วัน
342 27/ 01/ 2553 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 1เดือน 1 วัน
343 21/ 03/ 2559 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
344 25/ 02/ 2559 นางสาว พิจิตรา แก้วสอน คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
345 27/ 11/ 2558 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
346 30/ 03/ 2555 นาย พิชิต สมบูรณ์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 0เดือน 30 วัน
347 14/ 02/ 2556 นาย พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9 เดือน 10 วัน
348 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
349 17/ 05/ 2556 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 0 ปี 6เดือน 8 วัน
350 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
351 23/ 09/ 2557 นางสาว พินดา วราสุนันท์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 27 วัน
352 10/ 06/ 2553 น.ส. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 03/ 2555 1 ปี 9เดือน 16 วัน
353 27/ 02/ 2558 นาย พิพัฒน์ คงประชา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2559
354 03/ 07/ 2556 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 2เดือน 25 วัน
355 06/ 02/ 2552 นาย พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 1 ปี 11เดือน 18 วัน
356 05/ 02/ 2552 นาย พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 2 ปี 4เดือน 22 วัน
357 18/ 03/ 2556 นางสาว พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 0 ปี 8เดือน 7 วัน
358 25/ 10/ 2559 นางสาว พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
359 17/ 02/ 2552 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 1 ปี 5เดือน 2 วัน
360 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
361 17/ 04/ 2555 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยาภานุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 0 ปี 10เดือน 9 วัน
362 02/ 04/ 2558 น.ส. เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
363 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
364 28/ 01/ 2556 พันจ่าอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 4เดือน 26 วัน
365 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
366 14/ 03/ 2556 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 1 วัน
367 13/ 06/ 2556 นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 13 วัน
368 21/ 06/ 2555 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0เดือน 2 วัน
369 28/ 06/ 2556 นางสาว ไพลิน กิตติเสรีชัย คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8เดือน 24 วัน
370 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
371 20/ 04/ 2558 นาย ภัทร ลีลาพฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
372 28/ 08/ 2555 น.ส. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 3เดือน 17 วัน
373 17/ 09/ 2557 นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 5 เดือน 11 วัน
374 16/ 12/ 2559 นาง ภัทรพรรณ ทำดี คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
375 27/ 09/ 2559 นาง ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
376 27/ 06/ 2555 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 0 ปี 11 เดือน 30 วัน
377 29/ 04/ 2556 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 7เดือน 24 วัน
378 11/ 08/ 2559 นางสาว ภัศจี คงศีล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
379 18/ 12/ 2556 น.ส. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 5 วัน
380 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
381 07/ 07/ 2557 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 7 วัน
382 26/ 02/ 2552 นาย ภาคม บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 12/ 2553 1 ปี 10เดือน 1 วัน
383 14/ 07/ 0255 นาย ภาณุภัค โมกขศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
384 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
385 30/ 11/ 2552 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 7เดือน 25 วัน
386 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
387 24/ 08/ 2555 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 1 ปี 0เดือน 30 วัน
388 30/ 06/ 2558 นาย ภาสันต์ ศารทูลทัต คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
389 23/ 07/ 2555 นาย ภาสิณี วรชนะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 11เดือน 0 วัน
390 30/ 08/ 2559 น.ส. ภิรดา ชัยรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
391 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
392 24/ 03/ 2552 นาย ภูดิท มณีสาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 02/ 2553 0 ปี 10เดือน 29 วัน
393 10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
394 23/ 04/ 2558 นาย ภูวดล โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
395 21/ 08/ 2550 นาย ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 15/ 09/ 2551 1 ปี 0เดือน 25 วัน
396 09/ 06/ 2558 นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6 เดือน 19 วัน
397 02/ 09/ 2557 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
398 04/ 11/ 2551 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 08/ 2552 0 ปี 9เดือน 20 วัน
399 14/ 05/ 2556 มนตรี สว่างพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 10เดือน 16 วัน
400 08/ 05/ 2558 นาง มลธิรา ศรีถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
401 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
402 20/ 01/ 2559 นาย มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
403 31/ 05/ 2559 นาง มาริษา ภู่ภิญโญกุล คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
404 30/ 06/ 2557 นาง มาลี สุทธิโอภาส คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 5เดือน 15 วัน
405 20/ 02/ 2556 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 0เดือน 4 วัน
406 22/ 06/ 2555 นาง เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 1 ปี 6เดือน 1 วัน
407 25/ 01/ 2560 นาย เมธี สายศรีหยุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
408 02/ 06/ 2558 น.ส. เมลดา เฟื่องฟู คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559
409 28/ 10/ 2558 นาย ยงยุทธ ชื่นชีพ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 แต่งตั้งวันที่2พ.ค.59เพราะเป็นวันที่วารสารได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
410 11/ 10/ 2555 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
411 15/ 05/ 2556 นาง ยุพกา ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 8 วัน
412 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
413 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
414 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
415 19/ 11/ 2556 นาง รจนา ประไพนพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 4 วัน
416 20/ 08/ 2551 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 3เดือน 3 วัน
417 11/ 03/ 2556 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 4 วัน
418 06/ 12/ 2559 น.ส. รวิสสาข์ สุชาโต คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
419 02/ 10/ 2552 นาง ระพีพร ศุภมหิธร คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 9เดือน 23 วัน
420 26/ 01/ 2560 นาง รัก ชุณหกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
421 12/ 03/ 2552 น.ส. รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2554 2 ปี 1เดือน 13 วัน
422 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
423 19/ 06/ 2558 นาย รัชพล พะวงศ์รัตน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
424 03/ 02/ 2559 นางสาว รัชรินทร์ กุลชาติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
425 16/ 07/ 2555 นาย รัฐชา ชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 10/ 2556 1 ปี 3เดือน 12 วัน
426 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
427 08/ 06/ 2555 น.ส. รัตนวรรณ มั่งคั่ง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 1 ปี 3เดือน 15 วัน
428 07/ 02/ 2555 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 3เดือน 19 วัน
429 25/ 06/ 2555 น.ส. ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 1 ปี 5เดือน 28 วัน
430 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
431 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
432 14/ 09/ 2558 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
433 05/ 01/ 2559 น.ส. รุ่งนภา อดิศรมงคล คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
434 09/ 05/ 2560 นางสาว รุ่งฤดี ลุ่มร้อย คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
435 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
436 04/ 09/ 2558 น.ส. ฤดีรัตน์ สันตะโก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
437 01/ 03/ 2559 นางสาว ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
438 20/ 08/ 2552 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 2 ปี 1เดือน 6 วัน
439 29/ 03/ 2556 นางสาว วชิรญา อิ่มสบาย คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 0 ปี 7เดือน 27 วัน
440 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
441 20/ 10/ 2558 นางสาว วนิดา อ่วมเจริญ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
442 08/ 05/ 2558 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559
443 11/ 06/ 2558 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6 เดือน 17 วัน
444 17/ 08/ 2555 น.ส. วรดี จงอัศญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 9 วัน
445 13/ 06/ 2554 นาย วรพงศ์ ศรีโสฬส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 1 ปี 3เดือน 11 วัน
446 17/ 09/ 2556 นาง วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 2 เดือน 20 วัน
447 02/ 07/ 2556 นางสาว วรรณดี ไทยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
448 16/ 11/ 2558 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000 *ต้องแต่งตั้งวันที่ผลงานตีพิมพ์ คือวันที่ 1เม.ย.2559
449 16/ 01/ 2556 น.ส. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 0 ปี 9เดือน 24 วัน
450 21/ 01/ 2556 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
451 31/ 05/ 2559 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
452 22/ 05/ 2557 น.ส. วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 13 วัน
453 15/ 06/ 2559 นางสาว วรวรรณ ตุ้มมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
454 28/ 03/ 2551 นาย วรเศรษฐ สุวรรณิก คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 09/ 2552 1 ปี 6เดือน 0 วัน
455 08/ 02/ 2551 น.ส. วรัทยา ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2553 1 ปี 11เดือน 17 วัน
456 08/ 08/ 2557 น.ส. วราภรณ์ จันทรจำนงค์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
457 24/ 03/ 2552 น.ส. วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 2 ปี 9เดือน 2 วัน
458 19/ 02/ 2551 นาย วราเมศว์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 9เดือน 4 วัน
459 12/ 01/ 2017 น.ส. วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
460 05/ 04/ 2556 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 3เดือน 23 วัน
461 21/ 10/ 2552 น.ส. วสกร บัลลังโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 01/ 2554 1 ปี 3เดือน 3 วัน
462 21/ 10/ 2551 นาย วสันต์ ทองไทย คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 04/ 2553 1 ปี 6เดือน 5 วัน
463 18/ 12/ 2551 นาย วัจน์วงค์ กรีพละ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 05/ 2552 0 ปี 5เดือน 5 วัน
464 22/ 10/ 2558 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
465 06/ 03/ 2556 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0เดือน 24 วัน
466 07/ 10/ 2557 นาย วัชรพล พิมพ์เสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 1 ปี 2 เดือน 21 วัน
467 15/ 05/ 2555 นาย วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 2 ปี 4 เดือน 7 วัน
468 17/ 12/ 2550 น.ส. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 2เดือน 6 วัน
469 20/ 08/ 2555 น.ส. วัชรี รัตนสกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
470 25/ 07/ 2554 นาย วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 0 ปี 6เดือน 5 วัน
471 11/ 02/ 2556 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 10เดือน 12 วัน
472 20/ 08/ 2555 น.ส. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 6 วัน
473 17/ 01/ 2556 นาง วันดี เที่ยงธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9เดือน 11 วัน
474 22/ 03/ 2559 นาย วันรัฐ อับดุลลากาซิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
475 19/ 01/ 2560 นาย วัสกา ดวงอ่อนนาม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
476 01/ 06/ 2559 นาง วาทินี สวนผกา คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
477 14/ 11/ 2559 นาย วิชชา อิ่มอร่าม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
478 27/ 10/ 2558 นาย วิเชียร ปรีชาธรรมวงค์ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
479 13/ 01/ 2552 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 03/ 2553 1 ปี 2เดือน 16 วัน
480 27/ 05/ 2557 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 4 เดือน 28 วัน
481 13/ 06/ 2554 นาย วินัย พฤกษะวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 1 ปี 4 เดือน 16 วัน
482 17/ 09/ 2557 นาย วิเนตร แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 24 วัน
483 24/ 01/ 2555 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 5เดือน 0 วัน
484 19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
485 18/ 07/ 2556 นาย วิรงค์ จันทร คณะสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 27/ 01/ 2557 0 ปี 6เดือน 9 วัน
486 14/ 02/ 2555 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 1 ปี 6 เดือน 12 วัน
487 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
488 12/ 06/ 2555 น.ส. วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 01/ 2557 1 ปี 7เดือน 15 วัน
489 11/ 11/ 2551 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 0เดือน 12 วัน
490 14/ 08/ 2558 นาย วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
491 24/ 01/ 2557 นาย วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 4 วัน
492 10/ 03/ 2558 นาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7 เดือน 9 วัน
493 12/ 04/ 2553 นาย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2554 1 ปี 0เดือน 13 วัน
494 16/ 12/ 2554 นาย วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 11/ 2555 0 ปี 11เดือน 10 วัน
495 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
496 18/ 03/ 2557 น.ส. วีนาวรรณ สมผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 5 วัน
497 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
498 20/ 09/ 2553 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 9เดือน 5 วัน
499 10/ 11/ 2558 น.ส. วีรนุช แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
500 24/ 06/ 2556 นาย วีรพัฒน์ พลอัน คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 2 วัน
501 14/ 01/ 2557 น.ส. วีรมลล์ ไวลิขิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9 เดือน 11 วัน
502 16/ 12/ 2554 นาย วีระเกษตร สวนผกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 4เดือน 13 วัน
503 03/ 05/ 2559 นาง วีระณีย์ ทองศรี คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:15/09/2017
504 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
505 16/ 01/ 2551 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 09/ 2552 1 ปี 8เดือน 12 วัน
506 06/ 03/ 2558 นาย วีระยุทธ พิมพาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 28/ 03/ 2559 1 ปี 0 เดือน 22 วัน
507 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
508 16/ 07/ 2551 นาง วีรานุช หลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 4เดือน 7 วัน
509 16/ 03/ 2559 นาย วุฒิ ทักษิณธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
510 29/ 03/ 2556 นาย วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 0 ปี 10เดือน 26 วัน
511 11/ 03/ 2556 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 9เดือน 12 วัน
512 02/ 12/ 2554 น.ส. ศมณพร สุทธิบาก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 03/ 2556 1 ปี 3เดือน 23 วัน
513 04/ 10/ 2554 น.ส. ศยามล เอกะกุลานันท์ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 0 ปี 11เดือน 10 วัน
514 20/ 06/ 2556 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 8 วัน
515 02/ 01/ 2557 น.ส. ศรัญญา แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559
516 22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
517 30/ 09/ 2559 นางสาว ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 ขรก.
518 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
519 30/ 06/ 2553 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 11/ 2555 2 ปี 7เดือน 27 วัน
520 09/ 12/ 2557 นาย ศราวุฒิ สุพรรณราช คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 26 วัน
521 09/ 03/ 2558 นางสาว ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9เดือน 19 วัน
522 23/ 02/ 2558 นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559
523 03/ 04/ 2558 นาย ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
524 16/ 01/ 2551 นาง ศวพร ศุภผล คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 04/ 2552 1 ปี 3เดือน 11 วัน
525 05/ 02/ 2557 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 21 วัน
526 01/ 01/ 2555 นาง ศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 2 ปี 6 เดือน 27 วัน
527 13/ 09/ 2554 น.ส. ศศิมนัส อุณจักร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 9เดือน 11 วัน
528 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
529 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
530 29/ 04/ 2556 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 3 วัน
531 05/ 11/ 2556 นาย ศาสตรินทร์ ตันสุน คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
532 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
533 18/ 11/ 2556 น.ส. ศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
534 09/ 07/ 2557 นาย ศิริชัย วัฒนาโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 17 วัน
535 23/ 06/ 2560 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
536 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
537 29/ 03/ 2559 นางสาว ศิริพร เรียบร้อย คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
538 19/ 11/ 2557 นางสาว ศิริรัตน์ หมื่นวิณิชกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
539 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
540 07/ 01/ 2559 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
541 14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
542 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
543 07/ 07/ 2557 นาย ศุภกิจ อาชีวะวานิช คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 16 วัน
544 29/ 07/ 2553 นาย ศุภกิตติ์ สายสุนทร คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 11เืดือน 24 วัน
545 26/ 06/ 2556 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7 เดือน 28 วัน
546 28/ 09/ 2558 นาย ศุภชัย อำคา คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
547 06/ 11/ 2558 นาย ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล คณะบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
548 17/ 09/ 2557 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 2 วัน
549 20/ 10/ 2558 นาง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
550 16/ 04/ 2558 นาย ศุภฤกษ์ สุขสมาน คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
551 19/ 02/ 2551 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 9เดือน 4 วัน
552 27/ 12/ 2553 น.ส. ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 1 ปี 5เดือน 1 วัน
553 04/ 06/ 2558 นาย เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
554 27/ 05/ 2553 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 3เดือน 30 วัน
555 27/ 01/ 2552 นาย สมเจตน์ ถนอมพุทรา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 09/ 2553 1 ปี 8เดือน 0 วัน
556 16/ 02/ 2553 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 2 ปี 3เดือน 12 วัน
557 16/ 01/ 2551 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 08/ 2552 1 ปี 7เดือน 8 วัน
558 05/ 02/ 2556 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 7 เดือน 17 วัน
559 16/ 01/ 2556 นาย สมบัติ ขาวประทีป คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 0 ปี 10เดือน 9 วัน
560 18/ 02/ 2553 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 10เดือน 8 วัน
561 27/ 07/ 2554 นาย สมบูรณ์ สาระพัด คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 1 ปี 10เดือน 28 วัน
562 16/ 01/ 2557 น.ส. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 6เดือน 6 วัน
563 25/ 12/ 2552 นาย สมพล วันตะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 05/ 2554 1 ปี 4เดือน 28 วัน
564 16/ 02/ 2558 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559
565 06/ 07/ 2554 น.ส. สมพิศ สามิภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 1 ปี 3เดือน 23 วัน
566 08/ 03/ 2554 นาย สมภพ จรุงธรรมโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 3เดือน 17 วัน
567 07/ 02/ 2560 นาง สมฤดี สาธิตคุณ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
568 24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
569 01/ 03/ 2560 นาย สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
570 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
571 11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
572 27/ 01/ 2554 นาย สราวุธ สังข์แก้ว คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 0 ปี 10เดือน 29 วัน
573 10/ 03/ 2557 นาย สโรช บุญศิริพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 31/ 08/ 2558 1 ปี 5เดือน 21 วัน
574 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
575 19/ 06/ 2558 นาย สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
576 09/ 02/ 2555 นาย สังคม ศรีสมพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 1 ปี 4 เดือน 11 วัน
577 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
578 11/ 06/ 2558 นาย สัญชัย เดชานุภาพฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
579 13/ 09/ 2555 นาย สันติ พ่วงเจริญ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 2 ปี 0 เดือน 9 วัน
580 08/ 07/ 2558 นาย สันติ แสงเลิศไสว คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 9 เดือน 17 วัน
581 16/ 08/ 2553 นาง สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 4เดือน 10 วัน
582 17/ 07/ 2557 นางสาว สาริณี อุ่ยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 9 วัน
583 14/ 09/ 2558 นาง สาวิตรี พังงา คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
584 24/ 06/ 2558 นาง สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
585 02/ 07/ 2556 นาง สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 2 เดือน 20 วัน
586 09/ 01/ 2556 นาย สิทธิกร สุมาลี คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 0 ปี 7 เดือน 19 วัน
587 28/ 02/ 2554 นาย สิทธิวีร์ ทองพิมพ์ศิริเดช คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 04/ 2555 1 ปี 1เดือน 26 วัน
588 09/ 01/ 2558 นางสาว สิรัญญา ทองชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
589 09/ 06/ 2554 น.ส. สิรางค์ กลั่นคำสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 24/ 12/ 2555 1 ปี 6 เดือน 15 วัน
590 18/ 09/ 2558 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 7 เดือน 7 วัน
591 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
592 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
593 22/ 05/ 2557 นางสาว สุกัญญา ทองรัตน์สกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 23 วัน
594 22/ 10/ 2555 น.ส. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 27/ 05/ 2556 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
595 27/ 07/ 2554 น.ส. สุกัญญา วิชชุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 28/ 01/ 2556 1 ปี 6 เดือน 1 วัน
596 17/ 07/ 2558 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
597 19/ 10/ 2555 นาง สุจรรยา วิลาวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 06/ 2556 0 ปี 8เดือน 5 วัน
598 00/ 00/ 0000 นางสาว สุจิณณา กรรณสูต คณะสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 2เดือน 9 วัน
599 03/ 09/ 2555 น.ส. สุจิตรา เจริญหิรัญยศ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 01/ 2557 1 ปี 4เดือน 24 วัน
600 24/ 07/ 2557 นางสาว สุจินต์ ภัทรภูวดล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 6เดือน 30 วัน
601 08/ 10/ 2555 นาย สุชาติ เหลืองประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 06/ 2557 1 ปี 8เดือน 15 วัน
602 08/ 06/ 2555 นาย สุชาย วรชนะนันท์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 1 ปี 0 เดือน 18 วัน
603 14/ 08/ 2558 น.ส. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
604 06/ 10/ 2552 นาย สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 05/ 2554 1 ปี 7เดือน 17 วัน
605 26/ 08/ 2557 นาง สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 4 เดือน 10 วัน
606 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
607 20/ 11/ 2557 น.ส. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10 เดือน 8 วัน
608 05/ 07/ 2559 น.ส. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
609 04/ 09/ 2558 นางสาว สุธาสินี กิตยาการ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
610 22/ 08/ 2551 นาย สุธี บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2553 1 ปี 5เดือน 3 วัน
611 19/ 10/ 2555 นาย สุธีร์ ดวงใจ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 1 ปี 1เดือน 6 วัน
612 29/ 06/ 2553 นาง สุนทรา โตบัว คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 5เดือน 27 วัน
613 22/ 06/ 2559 น.ส. สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
614 14/ 06/ 2556 นางสาว สุนทรี เหล่าพัดจัน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 2 ปี 3เดือน 7 วัน
615 01/ 02/ 2559 นาง สุนทรี แสงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
616 21/ 05/ 2558 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
617 22/ 07/ 2559 น.ส. สุนิศา สงวนทรัพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
618 13/ 01/ 2552 น.ส. สุเนตร พรานนท์สถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 09/ 2553 1 ปี 8เดือน 14 วัน
619 08/ 11/ 2556 นาง สุพรรณิกา โกยสิน คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 11/ 2557 1 ปี 0 เดือน 16 วัน
620 01/ 06/ 2554 น.ส. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 1เดือน 22 วัน
621 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
622 02/ 01/ 2556 นาย สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 27/ 05/ 2556 0 ปี 9 เดือน 12 วัน
623 02/ 06/ 2553 นาย สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 7เดือน 28 วัน
624 05/ 04/ 2556 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 8เดือน 18 วัน
625 01/ 08/ 2557 นาย สุภาพ กัญญาคำ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
626 17/ 01/ 2556 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 2เดือน 24 วัน
627 11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
628 01/ 07/ 2551 น.ส. สุภาภรณ์ เลิศศิริ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2552 1 ปี 5เดือน 27 วัน
629 10/ 02/ 2551 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2552 1 ปี 10เดือน 18 วัน
630 26/ 06/ 2556 นาย สุรชัย ธชีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 0 วัน
631 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
632 11/ 04/ 2559 นาย สุรเดช ศรีทา คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
633 18/ 08/ 2557 นาย สุรศักดิ์ ตั้งสกุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
634 06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
635 26/ 11/ 2552 นาย สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 3เดือน 2 วัน
636 15/ 05/ 2555 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
637 14/ 06/ 2553 นาง สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 7เดือน 16 วัน
638 20/ 10/ 2558 นาย สุริยน เปรมปราโมทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
639 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
640 14/ 08/ 2550 นาย สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 15/ 09/ 2551 1 ปี 1เดือน 1 วัน
641 20/ 01/ 2555 นาง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 0 ปี 6 เดือน 3 วัน
642 17/ 01/ 2560 น.ส. สุวิกรม มาประณีต คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
643 07/ 07/ 2558 นางสาว สุวิชภรณ์ วิชกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 9 เดือน 18 วัน
644 09/ 11/ 2553 นาย สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 1 ปี 6เดือน 19 วัน
645 08/ 05/ 2558 นาง แสงดาว แลนรอด(เขาแก้ว) คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 5 เดือน 11 วัน
646 01/ 07/ 2556 นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 24 วัน
647 15/ 12/ 2554 นาย หทัยเทพ วงศ์สุวรรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 2 ปี 2เดือน 9 วัน
648 16/ 09/ 2556 นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 3เดือน 12 วัน
649 15/ 12/ 2554 น.ส. เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 4เดือน 14 วัน
650 29/ 12/ 2550 นาย อดิชัย พรพรหมมินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 1เดือน 25 วัน
651 07/ 02/ 2560 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
652 03/ 05/ 2559 นาย อธิราช หนูสีดำ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
653 02/ 09/ 2556 น.ส. อนงค์นุช สาสนรักกิจ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10เดือน 26 วัน
654 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
655 23/ 07/ 2558 นาย อนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
656 12/ 02/ 2557 นาย อนุกรณ์ บุตรสันติ์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 1 ปี 6 เดือน 4 วัน
657 27/ 06/ 2555 นาย อนุชัย รามวรังกูร คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 7เดือน 28 วัน
658 12/ 05/ 2558 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 ส่งหนังสือทวงผลประเมินล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60
659 05/ 04/ 2556 นาย อภิชาต ดะลุณเพธย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 8เดือน 18 วัน
660 13/ 11/ 2551 นาย อภิชาต แจ้งบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 05/ 2553 1 ปี 6เดือน 11 วัน
661 22/ 04/ 2559 นาย อภิชาติ พัฒนโภครัตนา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
662 20/ 02/ 2556 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 10เดือน 3 วัน
663 24/ 09/ 2551 นาย อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 11/ 2553 2 ปี 2เดือน 3 วัน
664 12/ 05/ 2558 นาย อภิรักษ์ จันทร์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7 เดือน 16 วัน
665 20/ 05/ 2558 นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
666 16/ 01/ 2556 น.ส. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 0 ปี 8 เดือน 5 วัน
667 11/ 01/ 2553 นาย อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 6เดือน 14 วัน
668 18/ 11/ 2552 น.ส. อรชส นภสินธุวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 3 ปี 10เดือน 5 วัน
669 22/ 04/ 2556 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 4 วัน
670 26/ 08/ 2556 นาง อรนัดดา ชิณศรี คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 06/ 2558 1 ปี 11เดือน 13 วัน
671 22/ 06/ 2554 น.ส. อรนันท์ กลันทปุระ คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 01/ 2556 1 ปี 7 เดือน 6 วัน
672 16/ 01/ 2556 น.ส. อรพร หมื่นพล คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 0 ปี 11เดือน 7 วัน
673 22/ 06/ 2555 น.ส. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 2 วัน
674 23/ 01/ 2556 นาย อรรถพล คำเขียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
675 01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
676 03/ 03/ 2558 น.ส. อรรธิกา พังงา คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 3 เดือน 26 วัน
677 12/ 05/ 2559 น.ส. อรวรรณ คูหเพ็ญแสง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
678 10/ 08/ 2558 นาง อรวรรณ ชุณหชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 8 เดือน 15 วัน
679 22/ 01/ 2558 น.ส. อรอุมา บุณยารมย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
680 17/ 12/ 2555 นาง อรอุมา เพียซ้าย คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 5เดือน 9 วัน
681 25/ 07/ 2555 น.ส. อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 7เดือน 27 วัน
682 22/ 10/ 2558 นางสาว อรัญญา พรหมกูล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
683 01/ 05/ 2558 น.ส. อริสรา โพธิ์สนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 11 เดือน 24 วัน
684 03/ 10/ 2555 นาย อลงกต บุญสูงเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 09/ 2557 1 ปี 11 เดือน 19 วัน
685 10/ 06/ 2558 น.ส. อวยพร ตั้งธงชัย คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
686 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
687 13/ 06/ 2555 น.ส. อังคณา อ่อนบุญเอื้อ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 11 วัน
688 25/ 02/ 2559 นางสาว อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
689 16/ 10/ 2557 นาง อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
690 09/ 11/ 2553 น.ส. อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 02/ 2556 2 ปี 4 เดือน 12 วัน
691 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
692 07/ 02/ 2560 น.ส. อัจฉราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
693 05/ 08/ 2557 นาง อัญชณี คูเบอร่า คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
694 12/ 06/ 2555 น.ส. อัญชนา ท่านเจริญ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 01/ 2557 1 ปี 7เดือน 11 วัน
695 06/ 06/ 2559 น.ส. อัญชลี ศิริขจรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
696 28/ 07/ 2558 น.ส. อัญชลี เอาผล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
697 09/ 02/ 2555 น.ส. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 05/ 2556 1 ปี 3เดือน 18 วัน
698 11/ 07/ 2559 นางสาว อัญมณี อาวุชานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
699 19/ 06/ 2558 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
700 25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
701 02/ 02/ 2558 น.ส. อัมพร ศรีคราม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2559
702 20/ 06/ 2555 น.ส. อัมพิกา ปันสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 1 ปี 3เดือน 3 วัน
703 28/ 03/ 2559 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
704 15/ 11/ 2559 นาย อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
705 08/ 02/ 2559 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
706 28/ 01/ 2559 นางสาว อาภัสสร ศิริจริยวัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
707 26/ 04/ 2554 นาง อารยา เกษมณี คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 2 ปี 0เดือน 3 วัน
708 25/ 07/ 2554 น.ส. อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 24/ 12/ 2555 1 ปี 4เดือน 29 วัน
709 09/ 02/ 2555 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 09/ 2556 1 ปี 7เดือน 14 วัน
710 16/ 07/ 2555 น.ส. อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 10เดือน 10 วัน
711 19/ 08/ 2556 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
712 10/ 10/ 2554 นาง อิสริยา บุญญะสิริ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 12/ 2555 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
713 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
714 24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
715 18/ 05/ 2552 น.ส. อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 22/ 08/ 2554 2 ปี 3เดือน 4 วัน
716 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
717 23/ 07/ 2558 น.ส. อุมาภรณ์ สังขมาน คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8 เดือน 5 วัน
718 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
719 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
720 05/ 02/ 2556 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 0เดือน 19 วัน
721 21/ 08/ 2556 นางสาว อุษา สัมมาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 8 เดือน 7 วัน
722 22/ 06/ 2558 น.ส. อุสุมา เจิมนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
723 20/ 01/ 2558 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2559 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
724 14/ 02/ 2556 นาย เอกชัย สุนทรศิลสังวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
725 11/ 01/ 2553 นาย เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2554 1 ปี 3เดือน 14 วัน
726 21/ 08/ 2552 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 08/ 2553 1 ปี 0เดือน 2 วัน
727 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
728 08/ 06/ 2558 นาย เอกภูมิ จันทรขันตี คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000
729 08/ 10/ 2555 นาย เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 4เดือน 16 วัน
730 01/ 05/ 2558 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 27 วัน

 

----------------------------------------------------