กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1468 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2565 น.ส. กนกอร รจนากิจ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2 18/ 04/ 2565 09/ 05/ 2565 นาง กนกอร สีมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
3 21/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
4 24/ 10/ 2564 23/ 02/ 2565 นาง กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสังคมวิทยา  
5 15/ 03/ 2565 20/ 05/ 2565 น.ส. กรอร วงษ์กำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
6 00/ 00/ 0000 15/ 03/ 2565 นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120)  
7 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8 08/ 09/ 2564 29/ 09/ 2564 นางสาว กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
9 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2565 น.ส. กุสุมา พิริยาพรรณ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์  
10 00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2564 นางสาว กุหลาบ เหล่าสาธิต คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
11 00/ 00/ 0000 12/ 10/ 2564 นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
12 11/ 11/ 2564 18/ 11/ 2564 น.ส. เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
13 09/ 02/ 2565 03/ 03/ 2565 นางสาว เกศวรา สิทธิโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1105  
14 01/ 04/ 2565 21/ 04/ 2565 นาย ขจร ฝ้ายเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
15 00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2565 นาย ขวัญชัย กาแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์  
16 15/ 09/ 2564 12/ 10/ 2564 นาย คมกฤษณ์ ชัยโย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
17 00/ 00/ 0000 18/ 03/ 2565 นาย จตุรงค์ วงศ์สนิท คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
18 05/ 05/ 2565 19/ 05/ 2565 นางสาว จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
19 10/ 02/ 2565 24/ 02/ 2565 นางสาว จารุพร ตั้งพัฒนกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์  
20 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
21 00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2564 นาย จิณณวัตร มั่นทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
22 01/ 10/ 2564 08/ 11/ 2564 นาย จิรเกียรติ ทรายทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
23 29/ 12/ 2564 17/ 01/ 2565 นางสาว จิราพร เชื้อกูล คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่ (5102)  
24 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
25 00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2564 น.ส. จีราพร ไทยถานันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
26 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2565 นาง จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
27 11/ 11/ 2564 13/ 01/ 2565 นางสาว จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
28 01/ 06/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
29 17/ 08/ 2564 03/ 09/ 2564 นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
30 08/ 04/ 2565 16/ 06/ 2565 นาย ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
31 04/ 10/ 2564 17/ 11/ 2564 นาย ชาริติ ขวัญเมือง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
32 00/ 00/ 0000 17/ 06/ 2565 นาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
33 13/ 07/ 2564 06/ 08/ 2564 นางสาว ชุลีพร ชำนาญค้า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
34 17/ 02/ 2565 07/ 03/ 2565 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
35 00/ 00/ 0000 01/ 09/ 2564 นางสาว ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
36 00/ 00/ 0000 17/ 06/ 2565 นาย ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก  
37 10/ 11/ 2564 11/ 01/ 2565 นางสาว ณิชา กลิ่นขจร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
38 00/ 00/ 0000 28/ 04/ 2565 นาง ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
39 00/ 00/ 0000 02/ 11/ 2564 นางสาว ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
40 30/ 09/ 2564 09/ 02/ 2565 นาง ทัศนีย์ จันติยะ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
41 19/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาง ทาริกา แย้มขะมัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
42 27/ 01/ 2565 01/ 03/ 2565 น.ส. ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
43 09/ 08/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธนพันธ์ คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
44 01/ 11/ 2564 18/ 11/ 2564 นาย ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา (6104)  
45 20/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (0181)  
46 10/ 11/ 2564 02/ 12/ 2564 นาย ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
47 00/ 00/ 0000 08/ 07/ 2565 นาย ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
48 30/ 05/ 2565 23/ 06/ 2565 นาย ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือ ครุศาสตร์  
49 30/ 09/ 2558 02/ 11/ 2558 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
50 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2564 นาย นพดล ประเสริฐสินเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (4104)  
51 14/ 06/ 2564 16/ 07/ 2564 นางสาว นพวรรณ เสมวิมล คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
52 27/ 10/ 2564 18/ 11/ 2564 นาย นรุตม์ พรประสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา  
53 12/ 04/ 2565 12/ 05/ 2565 นางสาว นฤมล เพ็ชรทิพย์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจิตวิทยา  
54 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2565 น.ส. นัฐศิพร แสงเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
55 21/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นางสาว นิตยา สมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
56 00/ 00/ 0000 21/ 05/ 2564 นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
57 15/ 12/ 2564 17/ 01/ 2565 น.ส. บุญทิวา นิลจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
58 00/ 00/ 0000 30/ 08/ 2564 นาย ปฏิพล ยอดสุรางค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
59 01/ 07/ 2565 25/ 07/ 2565 นางสาว ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
60 16/ 06/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
61 01/ 09/ 2564 01/ 10/ 2564 นางสาว ปวีณา ชื่นวาริน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชสวน  
62 00/ 00/ 0000 27/ 12/ 2564 นาย ปวีร์ คล่องเวสสะ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
63 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2565 นาย ปัญญาวุธ จิรดิลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
64 12/ 05/ 2564 20/ 05/ 2564 นางสาว ปาริชาติ เฉียบแหลม คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
65 26/ 01/ 2564 09/ 03/ 2564 นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
66 07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
67 00/ 00/ 0000 31/ 05/ 2565 น.ส. พรสวรรค์ สุทธินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
68 13/ 01/ 2565 17/ 03/ 2565 นาย พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
69 00/ 00/ 0000 27/ 10/ 2564 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
70 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2565 นาง พิมพ์อมร โปร่งมณี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
71 00/ 00/ 0000 12/ 10/ 2564 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
72 31/ 03/ 2565 28/ 04/ 2565 นางสาว เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์  
73 26/ 10/ 2564 28/ 10/ 2564 น.ส. แพรวพรรณ ออเรืองเอก วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
74 00/ 00/ 0000 07/ 04/ 2565 นาย ไพบูลย์ ตั่นสกูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
75 25/ 05/ 2564 27/ 07/ 2564 นางสาว ภัทรพร แจ่มใส คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
76 30/ 08/ 2564 26/ 11/ 2564 นาย ภาณุ ตรัยเวช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา (0175)  
77 00/ 00/ 0000 23/ 05/ 2565 นาย ภานุ พิมพ์วิริยะกุล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
78 00/ 00/ 0000 08/ 02/ 2565 นาย ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5114  
79 22/ 01/ 2564 06/ 05/ 2564 นาย ภูวนาถ ปรมาพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
80 03/ 09/ 2564 15/ 09/ 2564 นางสาว มณีเนตร เวชกามา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์  
81 00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2565 นาย มหาลาภ ป้อมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
82 24/ 12/ 2563 01/ 02/ 2564 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
83 16/ 07/ 2564 03/ 09/ 2564 นางสาว เมตตา เร่งขวนขวาย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
84 08/ 12/ 2564 27/ 12/ 2564 นางสาว ยุวดี ศิริยทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
85 22/ 09/ 2564 29/ 10/ 2564 นางสาว เยาวนุช พรมนวล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
86 05/ 11/ 2564 20/ 12/ 2564 นาย รุ่งเรือง ยอดชีวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
87 14/ 09/ 2564 29/ 09/ 2564 นางสาว วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
88 00/ 00/ 0000 01/ 04/ 2565 นาย วนัท ศรีเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรสิตวิทยา(4109)  
89 07/ 04/ 2565 08/ 06/ 2565 นาย วรงค์ สุขเสวต คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303)  
90 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2165 น.ส. วรรณวิภา หงส์นภาดล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
91 00/ 00/ 0000 02/ 11/ 2564 นาง วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
92 10/ 01/ 2565 08/ 02/ 2564 นางสาว วรรณสิริ วรรณรัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่ (5102)  
93 20/ 10/ 2564 14/ 12/ 2564 นาย วรวัชร วัฒนฐานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
94 30/ 05/ 2565 16/ 06/ 2565 ว่าที่ร้อยตรี วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
95 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
96 17/ 02/ 2565 03/ 03/ 2565 นางสาว วรัญญา อรรถเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
97 30/ 11/ 2564 24/ 12/ 2564 น.ส. วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
98 17/ 01/ 2565 09/ 02/ 2565 นาย วัชมา โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
99 18/ 10/ 2564 12/ 11/ 2564 นางสาว วัชรี บุญวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสังคมวิทยา  
100 10/ 03/ 2564 07/ 05/ 2564 นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
101 23/ 03/ 2565 17/ 05/ 2565 นาย วายุ แวงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
102 29/ 10/ 2564 17/ 11/ 2564 นาย วิเชียร ศิริพรม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์(0151)  
103 18/ 11/ 2564 24/ 12/ 2564 นางสาว วิภาดา รัตนดิลก คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  
104 00/ 00/ 0000 19/ 05/ 2565 นาย วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์  
105 05/ 05/ 2565 18/ 05/ 2565 น.ส. วุฒิดา รัตนพิไชย คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
106 01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
107 06/ 06/ 2565 16/ 06/ 2565 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
108 15/ 11/ 2564 20/ 12/ 2564 นางสาว ศิริพร ดอนเหนือ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
109 03/ 11/ 2564 09/ 02/ 2565 นางสาว ศิริพร เครือทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
110 18/ 10/ 2564 22/ 11/ 2564 นางสาว ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาจีน  
111 13/ 08/ 2564 27/ 08/ 2564 นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
112 05/ 05/ 2564 02/ 06/ 2564 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
113 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
114 23/ 03/ 2565 17/ 05/ 2565 นาย สริน ประดู่ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501) อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149)  
115 00/ 00/ 0000 28/ 04/ 2565 น.ส. สรียา โชติธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
116 01/ 04/ 2564 25/ 05/ 2564 นาย สอนกิจจา บุญโปร่ง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  
117 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นางสาว สาธินี ศิริวัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
118 29/ 04/ 2565 24/ 05/ 2565 นางสาว สุชาดา กรุณา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
119 25/ 03/ 2565 12/ 05/ 2565 น.ส. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจิตวิทยา  
120 25/ 10/ 2564 12/ 11/ 2564 นางสาว สุดารัตน์ นิจสุนกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
121 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2564 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
122 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
123 20/ 05/ 2565 13/ 06/ 2565 น.ส. สุนทรี โอรัตนสถาพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
124 12/ 11/ 2564 25/ 11/ 2564 น.ส. สุนิสา อัคคะรัสมิโย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
125 25/ 04/ 2565 23/ 06/ 2565 น.ส. สุปภาดา คณานับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
126 25/ 05/ 2564 27/ 07/ 2564 นาง สุมาลี ขำอิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
127 01/ 04/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุมิดา อังศวานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
128 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2565 นาย สุรสีห์ ชานกสกุล คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
129 25/ 05/ 2564 05/ 07/ 2564 นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์ อนุสาขาวิชาการจัดการผลิต 680219  
130 21/ 04/ 2565 18/ 05/ 2565 นางสาว สุรีย์ ทองวณิชนิยม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
131 00/ 00/ 0000 11/ 05/ 2565 นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
132 23/ 06/ 2564 04/ 08/ 2564 นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
133 01/ 12/ 2564 09/ 02/ 2565 นาง สุวีณา เดือนแจ้ง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
134 13/ 09/ 2564 12/ 10/ 2564 นาย เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
135 08/ 06/ 2565 04/ 08/ 2565 นาย เสฎฐวิทย์ เกิดผล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
136 03/ 03/ 2565 24/ 03/ 2565 นาย โสภณ แย้มกลิ่น คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6802  
137 07/ 04/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย อธิวัฒน์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
138 00/ 00/ 0000 17/ 05/ 2565 นาย อนุศักดิ์ เนตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
139 10/ 05/ 2565 30/ 06/ 2565 นางสาว อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (7501)  
140 23/ 03/ 2565 12/ 05/ 2565 นางสาว อมต จันทรังษี คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)  
141 00/ 00/ 0000 15/ 12/ 2564 น.ส. อรอำไพ สามขุนทด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสถาปัตกรรม  
142 00/ 00/ 0000 06/ 01/ 2565 นาย อัครพล ศรีชัยศุภกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
143 01/ 11/ 2564 04/ 01/ 2565 น.ส. อัจฉรา ปทุมนากุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
144 26/ 04/ 2565 18/ 05/ 2565 นาง อัญวราภรณ์ สุรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์  
145 28/ 02/ 2565 25/ 03/ 2565 นาย อาร์ม อันอาตม์งาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
146 21/ 06/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
147 08/ 12/ 2564 17/ 01/ 2565 นาย อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112)  
148 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นางสาว อุษณี ลลิตผสาน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

 

----------------------------------------------------