กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1171 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 น.ส. กนกกร สินมา คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
2 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
3 00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 นางสาว กฤตยา ณ หนองคาย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
4 30/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาย กฤษ วงษ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5 00/ 00/ 0000 03/ 08/ 2563 นาย กษิดิศ พนมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
6 14/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาง กานต์สุดา วันจันทึก คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
7 06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
8 22/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นางสาว เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ นิติวิทยาศาสตร์  
9 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
10 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
11 05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
12 06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
13 13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
14 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
15 00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2563 นางสาว จิตราภรณ์ ฟักโสภา คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
16 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
17 02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาศัลยศาสตร์  
18 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
19 00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2563 นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
20 00/ 00/ 0000 16/ 09/ 2563 น.ส. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
21 05/ 06/ 2563 29/ 07/ 2563 นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
22 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชานิติศาสตร์  
23 26/ 02/ 2563 23/ 03/ 2563 นาย ณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
24 30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
25 05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104)  
26 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
27 27/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 นาย ธนัสพงษ์ โภควนิช คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
28 18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ปฐพีศาสตร์  
29 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นาย ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
30 25/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นาง นงพงา จรัสโสภณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
31 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
32 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
33 04/ 06/ 2563 13/ 07/ 2563 นางสาว นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอายุศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
34 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 น.ส. บุษรา พัฒนศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
35 00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2563 นางสาว ประภา โซ๊ะสลาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
36 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
37 21/ 02/ 2563 21/ 02/ 2563 นาง ปวีณา อ่อนใจเอื้อ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
38 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
39 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
40 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
41 28/ 02/ 2563 13/ 04/ 2563 น.ส. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
42 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
43 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
44 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
45 00/ 00/ 0000 13/ 04/ 2563 นาย พรพล พิมพาพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิทยาศาสตร์การกีฬา  
46 14/ 05/ 2563 22/ 05/ 2563 นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
47 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
48 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ  
49 24/ 07/ 2563 26/ 08/ 2563 นางสาว พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
50 13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
51 00/ 00/ 0000 23/ 07/ 2563 นางสาว พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุุตสาหการ  
52 15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
53 12/ 06/ 2563 22/ 07/ 2563 นางสาว พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
54 22/ 10/ 2562 02/ 12/ 2562 นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
55 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
56 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
57 29/ 06/ 2563 15/ 09/ 2563 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
58 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
59 20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
60 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
61 16/ 06/ 2563 10/ 09/ 2563 นาย ภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
62 12/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 น.ส. มาลินี พรหมขัติแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เคมีเชิงฟิสิกส์  
63 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
64 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
65 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
66 04/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นาง ลักษณา กันทะมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ชีววิทยา  
67 02/ 07/ 2563 10/ 08/ 2563 นาย วรพจน์ ศตเดชากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
68 00/ 00/ 0000 19/ 05/ 2563 นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
69 23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สถิติศาสตร์  
70 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
71 22/ 10/ 2562 27/ 11/ 2562 นางสาว ศศิธร อุดปิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
72 00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2563 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
73 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
74 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
75 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
76 27/ 04/ 2563 14/ 05/ 2563 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
77 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
78 26/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
79 17/ 01/ 2563 12/ 02/ 2563 นางสาว โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
80 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
81 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
82 17/ 02/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย สัณหะ เหมวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
83 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
84 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 น.ส. สิรินภา ช่วงโอภาส คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
85 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2563 นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
86 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
87 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
88 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
89 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
90 16/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการบัญชี  
91 00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2563 น.ส. สุวิมล อุทัยรัศมี คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยาป่าไม้  
92 16/ 06/ 2563 24/ 06/ 2563 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
93 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
94 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
95 17/ 04/ 2563 15/ 05/ 2563 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
96 01/ 04/ 2563 25/ 05/ 2563 นาย อนุรักษ์ อรัญญนาค คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
97 27/ 03/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
98 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย อมรเดช นวลมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 

----------------------------------------------------