กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1097 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 04/ 06/ 2561 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพลศึกษา  
2 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
3 31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว กรพินธ์ ผรณาปิติ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
4 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว กฤษดา สงวนสิน คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
5 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  
6 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. กัลพฤกษ์ พลศร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์การกีฬา  
7 24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย กิตตินาถ เรขาลิลิต คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
8 30/ 11/ 2560 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
9 12/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
10 03/ 08/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
11 05/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นางสาว กุลนาถ ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
12 30/ 10/ 2560 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
13 25/ 09/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. เกวลี เพชราทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language)  
14 15/ 11/ 2560 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
15 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
16 07/ 02/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
17 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
18 03/ 04/ 2562 05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
19 19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
20 17/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
21 14/ 01/ 2562 15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504)  
22 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
23 31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
24 10/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
25 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จิตติ นิรมิตรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
26 18/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  
27 01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตววิทยา (0143)  
28 19/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
29 20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
30 17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
31 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
32 25/ 07/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีรภา หินซุย คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
33 24/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
34 12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
35 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
36 19/ 08/ 2559 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
37 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
38 17/ 07/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
39 02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
40 09/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
41 27/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ชัชวาลย์ ชิงชัย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
42 28/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวบาล  
43 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชานิติศาสตร์  
44 09/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
45 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ชูวงศ์ กลิ่นเลขา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย  
46 14/ 06/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
47 08/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
48 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
49 12/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
50 11/ 02/ 2562 13/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ กมลรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501)  
51 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
52 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศึกษาศาสตร์  
53 15/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
54 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
55 17/ 05/ 2562 05/ 06/ 2562 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
56 21/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
57 18/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
58 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
59 06/ 06/ 2562 26/ 06/ 2562 นางสาว ดาวจรัส เกตุโรจน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
60 27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
61 03/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่ (5102) สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (510203)  
62 16/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
63 08/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ทนุวงศ์ จักษุพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
64 08/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
65 31/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ดนตรีไทย (810302)  
66 05/ 07/ 2561 27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
67 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
68 26/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาย ธงรบ รื่นบรรเทิง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ (7202)  
69 25/ 03/ 2562 11/ 04/ 2562 นาย ธณิศร์ ตั้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
70 03/ 04/ 2561 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
71 24/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
72 30/ 10/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย ธเนศ วงศ์หงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
73 07/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ธวัชชัย ทะราศรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศาสนา และเทววิทยา  
74 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นางสาว ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303) นิเวศวิทยาป่าไม้ (530302)  
75 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
76 05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศึกษาศาสตร์  
77 06/ 12/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
78 04/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาง ธีรารัตน์ วรพิเชฐ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
79 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
80 24/ 07/ 2561 07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
81 09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
82 11/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว นพเก้า เรืองสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
83 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
84 10/ 06/ 2562 08/ 08/ 2562 นาง นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
85 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการ  
86 04/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาง นัดดาวดี นุ่มนาค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301)  
87 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
88 12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
89 09/ 01/ 2561 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
90 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
91 11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
92 26/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว นิตยา เมี้ยนมิตร คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการป่าไม้  
93 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
94 06/ 11/ 2560 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
95 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
96 11/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
97 09/ 01/ 2561 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
98 21/ 02/ 2562 17/ 06/ 2562 นางสาว บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์  
99 08/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว เบญจคุณ แสงทองพราว คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา (5106)  
100 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
101 28/ 09/ 2561 27/ 11/ 2561 นางสาว ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
102 16/ 03/ 2561 16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
103 22/ 06/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
104 16/ 07/ 2561 01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ  
105 24/ 05/ 2562 28/ 05/ 2562 นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  
106 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
107 07/ 05/ 2561 01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
108 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
109 15/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว ปัฐวิภา สงกุมาร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
110 09/ 04/ 2562 19/ 06/ 2562 นางสาว ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
111 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
112 15/ 09/ 2561 24/ 10/ 2561 น.ส. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย จุลชีววิทยา  
113 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
114 10/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
115 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
116 30/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ผ่องอำไพ คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
117 11/ 08/ 2560 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
118 01/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. พจี บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
119 16/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย พชร สุขสุเมฆ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
120 26/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
121 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
122 14/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
123 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
124 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นาย พรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (5305)  
125 11/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง พลอยวไล ทองรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา (6104)  
126 25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. พัชราพรรณ กะตากูล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเขมร (7102)  
127 30/ 04/ 2561 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
128 01/ 06/ 2561 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
129 25/ 06/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
130 01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
131 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว พิกุล เอกวรางกูร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
132 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
133 24/ 02/ 2560 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
134 27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
135 13/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย พีรพจน์ ปิ่นทองดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากฎหมายเอกชน  
136 05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
137 28/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
138 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
139 27/ 12/ 2561 29/ 01/ 2562 นาง เพชรดา ปินใจ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
140 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
141 12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
142 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
143 22/ 06/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง ภารดี กล่อมดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา  
144 11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
145 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
146 30/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง มริสสา พงษ์ศิริกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
147 04/ 07/ 2560 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
148 19/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 น.ส. มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ  
149 12/ 09/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
150 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
151 02/ 05/ 2560 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
152 12/ 12/ 2560 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
153 12/ 10/ 2561 12/ 11/ 2561 นาย รพี ดอกไม้เทศ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ส่งเสริมการเกษตร  
154 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
155 18/ 06/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย รักศักดิ์ รักษาเคน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109)  
156 01/ 06/ 2560 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
157 12/ 09/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย รัชกฤช คงพินิจบวร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
158 10/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นางสาว รัญวรัชญ์ พูลศรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
159 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
160 22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
161 23/ 02/ 2561 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  
162 27/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
163 25/ 09/ 2561 15/ 11/ 2561 นาย ลัญจกร กิตติรัตนวศิน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
164 08/ 07/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (1119)  
165 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย วรพงษ์ สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
166 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
167 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
168 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
169 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
170 25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาจีน  
171 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
172 26/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  
173 25/ 10/ 2561 15/ 11/ 2561 น.ส. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถิติ  
174 02/ 07/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
175 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว วารุณี ลัภนโชคดี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
176 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
177 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
178 18/ 07/ 2561 30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
179 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
180 24/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
181 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
182 10/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
183 04/ 02/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156)  
184 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสอาด คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
185 05/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. ศิริรัตน์ โกศการิกา คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
186 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นางสาว ศิริลักษณ์ พานโคกสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
187 03/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
188 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
189 15/ 08/ 2561 25/ 08/ 2561 นาย ศุภฤกษ์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การศึกษา  
190 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
191 02/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการผลิตพืช  
192 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
193 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
194 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
195 25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. สรณีย์ สายศร คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (7801)  
196 19/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 พ.ท. สรวิศ สุภเวชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704)  
197 03/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 นาย สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา  
198 21/ 08/ 2561 19/ 10/ 2561 น.ส. สรียา กาฬสินธุ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (6708)  
199 11/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย สโรช แก้วมณี คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
200 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย สันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
201 14/ 05/ 2562 18/ 06/ 2562 นางสาว สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
202 22/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการเงิน  
203 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
204 09/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
205 11/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
206 04/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. สุชาดา เจียมสกุล คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
207 09/ 02/ 2561 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
208 16/ 07/ 2561 04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
209 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
210 10/ 08/ 2561 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
211 12/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
212 28/ 03/ 2562 25/ 04/ 2562 นาย สุพจน์ กาเซ็ม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
213 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
214 04/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
215 28/ 03/ 2562 04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
216 10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709)  
217 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติ  
218 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
219 18/ 02/ 2562 14/ 03/ 2562 นาย สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
220 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
221 10/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
222 27/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. หัชทัย ชาญเลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
223 15/ 03/ 2560 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
224 24/ 04/ 2561 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
225 13/ 06/ 2562 15/ 07/ 2562 นาย อนุเผ่า อบแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704)  
226 19/ 09/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
227 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
228 12/ 10/ 2561 05/ 11/ 2561 นาย อรช กระแสอินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์  
229 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
230 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย อรรถพร วิเศษสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
231 02/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
232 10/ 05/ 2562 25/ 06/ 2562 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวบาล (4127)  
233 28/ 09/ 2561 19/ 11/ 2561 นาง อรอุษา คำสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
234 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาง อักษร แสงเทียนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
235 19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
236 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร  
237 21/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน  
238 25/ 07/ 2561 01/ 10/ 2561 นาง อารียา โอบิเดียกวู คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
239 11/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อารีย์ อินทร์นวล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (4108)  
240 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
241 15/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย อาสูตร สงวนเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
242 08/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาง อำพร แจ่มผล คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) อาหารและโภชนาการ (915601)  
243 01/ 11/ 2560 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
244 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
245 25/ 07/ 2561 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
246 12/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
247 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาง อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
248 12/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อุทุมพร อินทจักร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
249 00/ 00/ 0000 13/ 08/ 2562 นาง อุษารัตน์ ธีรธร คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
250 14/ 12/ 2560 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
251 02/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นางสาว ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  

 

----------------------------------------------------