กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 750 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
2 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
3 25/ 11/ 2559 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
4 31/ 03/ 2559 นาย กฤษณะ จันทรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
5 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
6 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
7 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
8 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
9 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
10 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
11 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
12 19/ 09/ 2560 นาง จรรยา เจตนาเสน คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
13 07/ 04/ 2559 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 update:19/10/2017
14 11/ 05/ 2560 นาย จักรพันธ์ เทือกต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
15 25/ 03/ 2559 นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
16 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
17 07/ 02/ 2560 น.ส. จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
18 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:19/10/2017
19 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
20 13/ 09/ 2559 นางสาว จินตนาถ วงศ์ชวลิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:03/10/2560
21 13/ 09/ 2559 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
22 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
23 30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
24 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
25 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
26 31/ 03/ 2559 นางสาว เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
27 17/ 09/ 2558 น.ส. ชนมน จันทนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:10/10/2560
28 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
29 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000 update:09/10/2560
30 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
31 24/ 01/ 2560 นาง ชามา พานแก้ว คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
32 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
33 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
34 27/ 01/ 2560 น.ส. ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
35 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
36 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
37 21/ 12/ 2559 น.ส. ฐิภาพรรณ บุญมี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
38 06/ 09/ 2559 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
39 30/ 10/ 2560 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
40 06/ 12/ 2559 นาย ณัฐพล พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
41 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
42 25/ 07/ 2559 นางสาว ณัฐิกา เพ็งลี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
43 19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
44 16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
45 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
46 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
47 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:04/10/2560
48 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
49 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
50 26/ 11/ 2558 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
51 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
52 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
53 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
54 28/ 09/ 2558 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:30/10/2560
55 01/ 08/ 2559 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
56 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
57 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
58 02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
59 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
60 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
61 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
62 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
63 08/ 10/ 2558 นาย บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
64 13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
65 02/ 05/ 2559 นางสาว เบญญา มะโนชัย คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:30/10/2560
66 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
67 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
68 16/ 06/ 2559 นางสาว ปาณิภา สุขสม คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
69 30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
70 01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
71 04/ 10/ 2559 นาย ปิยพงษ์ ทองดีนอก คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
72 25/ 11/ 2558 นาย ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate 25/10/2560
73 20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
74 28/ 08/ 2558 นาย ปุรินทร์ นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
75 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
76 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
77 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
78 27/ 01/ 2559 น.ส. พรทิพย์ เรือนปานันท์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
79 15/ 08/ 2559 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
80 18/ 11/ 2558 นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:17/10/2560
81 09/ 06/ 2559 นาย พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
82 11/ 08/ 2559 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
83 17/ 08/ 2558 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:30/10/2560
84 07/ 11/ 2560 นาย พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
85 27/ 11/ 2558 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
86 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
87 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
88 25/ 10/ 2559 นางสาว พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
89 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
90 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
91 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
92 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
93 16/ 12/ 2559 นาง ภัทรพรรณ ทำดี คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
94 11/ 08/ 2559 นางสาว ภัศจี คงศีล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:27/09/2017
95 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
96 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
97 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
98 30/ 08/ 2559 น.ส. ภิรดา ชัยรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
99 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
100 10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
101 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
102 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
103 20/ 01/ 2559 นาย มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
104 28/ 10/ 2558 นาย ยงยุทธ ชื่นชีพ คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:07/11/2560 แต่งตั้งวันที่2พ.ค.59เพราะเป็นวันที่วารสารได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
105 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
106 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
107 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
108 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
109 06/ 12/ 2559 น.ส. รวิสสาข์ สุชาโต คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
110 26/ 01/ 2560 นาง รัก ชุณหกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
111 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
112 19/ 06/ 2558 นาย รัชพล พะวงศ์รัตน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
113 03/ 02/ 2559 นางสาว รัชรินทร์ กุลชาติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:13/11/2560
114 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
115 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:19/10/2017
116 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
117 05/ 01/ 2559 น.ส. รุ่งนภา อดิศรมงคล คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
118 09/ 05/ 2560 นางสาว รุ่งฤดี ลุ่มร้อย คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
119 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
120 01/ 03/ 2559 นางสาว ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
121 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
122 16/ 11/ 2558 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 *ต้องแต่งตั้งวันที่ผลงานตีพิมพ์ คือวันที่ 1เม.ย.2559
123 12/ 01/ 2017 น.ส. วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
124 22/ 10/ 2558 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
125 19/ 01/ 2560 นาย วัสกา ดวงอ่อนนาม คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
126 19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
127 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
128 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
129 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
130 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
131 03/ 05/ 2559 นาง วีระณีย์ ทองศรี คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:30/10/2560
132 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
133 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
134 22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
135 30/ 09/ 2559 นางสาว ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 ขรก.
136 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
137 03/ 04/ 2558 นาย ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
138 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
139 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
140 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
141 23/ 06/ 2560 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
142 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
143 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
144 14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
145 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
146 24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
147 01/ 03/ 2560 นาย สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
148 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
149 11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
150 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
151 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
152 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
153 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
154 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
155 14/ 08/ 2558 น.ส. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ีupdate:30/10/2560
156 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
157 05/ 07/ 2559 น.ส. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
158 04/ 09/ 2558 นางสาว สุธาสินี กิตยาการ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:03/10/2560
159 22/ 07/ 2559 น.ส. สุนิศา สงวนทรัพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
160 29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
161 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
162 11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
163 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:16/10/2556
164 11/ 04/ 2559 นาย สุรเดช ศรีทา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
165 06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
166 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
167 17/ 01/ 2560 น.ส. สุวิกรม มาประณีต คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
168 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
169 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
170 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
171 23/ 07/ 2558 นาย อนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 update:19/10/2017
172 12/ 05/ 2558 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 ส่งหนังสือทวงผลประเมินล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60
173 01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
174 12/ 05/ 2559 น.ส. อรวรรณ คูหเพ็ญแสง คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update 25/10/2560
175 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
176 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
177 07/ 02/ 2560 น.ส. อัจฉราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
178 25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
179 15/ 11/ 2559 นาย อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
180 28/ 01/ 2559 นางสาว อาภัสสร ศิริจริยวัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:13/11/2017
181 12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
182 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
183 24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
184 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
185 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
186 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
187 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------