กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1117 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 04/ 06/ 2561 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพลศึกษา  
2 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
3 12/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
4 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
5 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
6 03/ 04/ 2562 05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
7 17/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
8 14/ 01/ 2562 15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504)  
9 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
10 10/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
11 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จิตติ นิรมิตรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
12 01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตววิทยา (0143)  
13 20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
14 17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
15 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
16 24/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
17 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
18 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
19 02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
20 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชานิติศาสตร์  
21 09/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
22 31/ 07/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ชุติ ม่วงประเสริฐ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  
23 08/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
24 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
25 12/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
26 09/ 08/ 2562 16/ 09/ 2562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง  
27 15/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
28 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
29 17/ 05/ 2562 05/ 06/ 2562 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
30 30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
31 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
32 06/ 06/ 2562 26/ 06/ 2562 นางสาว ดาวจรัส เกตุโรจน์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
33 27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
34 03/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ (5102) สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (510203)  
35 06/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นางสาว ติยากร ฉัตรนภารัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย โรคพืชวิทยา  
36 26/ 08/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย เทคโนโลยีสารสนเทศ  
37 18/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
38 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นางสาว ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303) วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (530303)  
39 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
40 05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์  
41 02/ 08/ 2562 10/ 10/ 2562 นาย ธีร์ หะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
42 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
43 09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
44 24/ 07/ 2562 29/ 08/ 2562 นาย นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
45 16/ 08/ 2561 27/ 09/ 2561 นางสาว นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ  
46 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการ  
47 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
48 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
49 11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
50 13/ 03/ 2562 15/ 03/ 2562 นาย นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
51 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
52 21/ 02/ 2562 17/ 06/ 2562 นางสาว บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์  
53 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
54 31/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ปพิชญา ชัยสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
55 22/ 06/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา  
56 24/ 05/ 2562 28/ 05/ 2562 นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  
57 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
58 09/ 04/ 2562 19/ 06/ 2562 นางสาว ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
59 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
60 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
61 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน เกษตรกลวิธาน (5124)  
62 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
63 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
64 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
65 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นาย พรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (5305)  
66 00/ 00/ 0000 18/ 09/ 2562 นางสาว พัชรี ครูขยัน คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
67 30/ 04/ 2561 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
68 13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
69 01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
70 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
71 24/ 02/ 2560 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
72 22/ 10/ 2562 02/ 12/ 2562 นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
73 27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
74 05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
75 28/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
76 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
77 12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
78 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
79 11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
80 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
81 02/ 12/ 2562 12/ 12/ 2562 นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
82 12/ 09/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
83 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
84 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นางสาว รติพร มั่นพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ  
85 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
86 18/ 06/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย รักศักดิ์ รักษาเคน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109)  
87 09/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นาย รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาเกษตรกลวิธาน  
88 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
89 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
90 22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
91 27/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
92 08/ 07/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (1119)  
93 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย วรพงษ์ สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
94 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
95 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
96 25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาจีน  
97 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
98 27/ 08/ 2562 30/ 08/ 2562 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจัด 0103  
99 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
100 25/ 07/ 2562 21/ 08/ 2562 นางสาว วิภาวรรณ ท้ายเมือง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
101 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
102 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
103 15/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการสัตวแพทย์  
104 10/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
105 22/ 10/ 2562 27/ 11/ 2562 นางสาว ศศิธร อุดปิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
106 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
107 03/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
108 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
109 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
110 02/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการผลิตพืช  
111 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
112 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
113 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
114 11/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย สโรช แก้วมณี คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
115 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย สันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
116 14/ 05/ 2562 18/ 06/ 2562 นางสาว สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
117 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
118 25/ 11/ 2562 25/ 12/ 2562 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
119 09/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
120 11/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่  
121 08/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
122 18/ 09/ 2562 08/ 10/ 2562 นาย สุนทร บุญตา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
123 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
124 10/ 08/ 2561 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
125 12/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
126 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
127 28/ 03/ 2562 04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
128 10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709)  
129 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติ  
130 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
131 28/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นางสาว สุรัสวดี แสนสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กฎหมายอาญา  
132 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
133 15/ 03/ 2560 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
134 13/ 06/ 2562 15/ 07/ 2562 นาย อนุเผ่า อบแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704)  
135 16/ 09/ 2562 30/ 10/ 2562 นาย อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
136 19/ 09/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
137 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
138 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
139 02/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
140 10/ 05/ 2562 25/ 06/ 2562 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล (4127)  
141 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
142 08/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาง อำพร แจ่มผล คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) อาหารและโภชนาการ (915601)  
143 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
144 25/ 07/ 2561 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
145 00/ 00/ 0000 02/ 10/ 2562 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาอังกฤษ  
146 12/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
147 02/ 05/ 2562 03/ 05/ 2562 นางสาว ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  

 

----------------------------------------------------