กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1146 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
2 00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 นางสาว กฤตยา ณ หนองคาย คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
3 14/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาง กานต์สุดา วันจันทึก คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
4 06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
5 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
6 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
7 05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
8 06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
9 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
10 17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
11 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
12 02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาศัลยศาสตร์  
13 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
14 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
15 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชานิติศาสตร์  
16 11/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว ชุติมา ชวลิตมณเฑียร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาคหกรรมศาสตร์  
17 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18 26/ 02/ 2563 23/ 03/ 2563 นาย ณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
19 30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
20 26/ 08/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
21 00/ 00/ 0000 07/ 01/ 2563 นาย ธนัท อ้วนอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
22 27/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 นาย ธนัสพงษ์ โภควนิช คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
23 18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ปฐพีศาสตร์  
24 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
25 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
26 00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 น.ส. นพมาศ โลกคำลือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์พืช  
27 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการ  
28 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
29 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
30 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 น.ส. บุษรา พัฒนศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
31 00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2563 นางสาว ประภา โซ๊ะสลาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
32 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
33 21/ 02/ 2563 21/ 02/ 2563 นาง ปวีณา อ่อนใจเอื้อ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์  
34 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพืชไร่  
35 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
36 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
37 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
38 28/ 02/ 2563 13/ 04/ 2563 น.ส. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
39 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
40 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
41 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
42 00/ 00/ 0000 13/ 04/ 2563 นาย พรพล พิมพาพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การกีฬา  
43 14/ 05/ 2563 22/ 05/ 2563 นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
44 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
45 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ  
46 13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
47 15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
48 22/ 10/ 2562 02/ 12/ 2562 นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
49 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
50 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
51 20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
52 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
53 02/ 12/ 2562 12/ 12/ 2562 นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
54 12/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 น.ส. มาลินี พรหมขัติแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
55 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
56 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
57 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
58 04/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นาง ลักษณา กันทะมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2 ชีววิทยา  
59 00/ 00/ 0000 19/ 05/ 2563 นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2 ศึกษาศาสตร์  
60 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
61 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
62 23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2 สถิติศาสตร์  
63 25/ 07/ 2562 21/ 08/ 2562 นางสาว วิภาวรรณ ท้ายเมือง คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
64 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
65 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
66 22/ 10/ 2562 27/ 11/ 2562 นางสาว ศศิธร อุดปิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
67 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
68 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
69 27/ 04/ 2563 14/ 05/ 2563 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
70 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
71 26/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
72 17/ 01/ 2563 12/ 02/ 2563 นางสาว โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
73 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
74 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
75 17/ 02/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย สัณหะ เหมวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
76 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
77 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
78 25/ 11/ 2562 25/ 12/ 2562 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
79 08/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
80 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
81 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
82 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
83 00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2563 น.ส. สุวิมล อุทัยรัศมี คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาป่าไม้  
84 16/ 06/ 2563 24/ 06/ 2563 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
85 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
86 17/ 04/ 2563 15/ 05/ 2563 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
87 01/ 04/ 2563 25/ 05/ 2563 นาย อนุรักษ์ อรัญญนาค คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
88 27/ 03/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีววิทยา  
89 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
90 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา  
91 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  

 

----------------------------------------------------