กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1261 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 น.ส. กนกกร สินมา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
2 21/ 09/ 2563 08/ 10/ 2563 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
3 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
4 30/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาย กฤษ วงษ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5 06/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์(6802)  
6 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
7 06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา  
8 10/ 03/ 2564 18/ 03/ 2564 น.ส. กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
9 30/ 09/ 2563 20/ 10/ 2563 นาย กุลพันธ์ พิมพ์สมาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
10 22/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นางสาว เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย นิติวิทยาศาสตร์  
11 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
12 16/ 02/ 2564 25/ 02/ 2564 นาย ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
13 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
14 25/ 11/ 2563 04/ 01/ 2564 นาย คฑาวุธ โสภาลุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
15 05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
16 20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นางสาว ครองขวัญ อัครชนียากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
17 16/ 11/ 2563 15/ 12/ 2563 น.ส. คัทลียา ฉัตร์เที่ยง คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
18 06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
19 13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
20 08/ 12/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว จันฒิมา มากมูล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
21 09/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
22 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
23 00/ 00/ 0000 23/ 03/ 2564 นางสาว จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
24 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
25 02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์  
26 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
27 00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2563 นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
28 26/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นางสาว ชนิตา บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
29 00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2563 นาง ชลลดา สัจจานิตย์ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
30 05/ 06/ 2563 29/ 07/ 2563 นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
31 16/ 02/ 2564 16/ 02/ 2564 นาย ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
32 11/ 09/ 2563 15/ 10/ 2563 นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
33 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. ณัฏฐิณี สังขวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
34 25/ 09/ 2563 14/ 10/ 2563 นาย ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
35 05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104)  
36 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
37 30/ 07/ 2563 12/ 10/ 2563 นาง ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
38 04/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นาย ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์(0133)  
39 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2564 นางสาว ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
40 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 น.ส. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
41 03/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นางสาว ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตสาสตร์  
42 21/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นาย ธนิศร์ ปัทมพิฑูร คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
43 18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปฐพีศาสตร์  
44 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นาย ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
45 20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นาย ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
46 25/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นาง นงพงา จรัสโสภณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
47 21/ 09/ 2563 07/ 10/ 2563 นางสาว นงลักษณ์ เทียนเสรี คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
48 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
49 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
50 23/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว นันทา จันทร์พิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
51 10/ 11/ 2563 09/ 02/ 2564 นางสาว นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาจีน  
52 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
53 04/ 06/ 2563 13/ 07/ 2563 นางสาว นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอายุศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
54 17/ 11/ 2563 21/ 12/ 2563 นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากายภาพบำบัด  
55 16/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นาย ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(5501)  
56 11/ 08/ 2563 26/ 08/ 2563 นาย ประภาษ กาวิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
57 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
58 00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 น.ส. ปาริชาติ บัวโรย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยาโมเลกุล  
59 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่  
60 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
61 13/ 01/ 2564 20/ 01/ 2564 น.ส. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
62 26/ 01/ 2564 09/ 03/ 2564 นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
63 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
64 06/ 10/ 2563 10/ 11/ 2563 นาย พงศ์ภัค บานชื่น คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
65 00/ 00/ 0000 02/ 04/ 2564 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีวเคมี  
66 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
67 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ  
68 24/ 07/ 2563 26/ 08/ 2563 นางสาว พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
69 21/ 07/ 2563 23/ 07/ 2563 น.ส. พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
70 15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
71 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
72 27/ 07/ 2563 23/ 09/ 2563 นาง พิมสิรี สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
73 00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นางสาว พีชานิกา ชอบจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102)  
74 15/ 12/ 2563 02/ 02/ 2564 นาย พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์(0151)  
75 00/ 00/ 0000 16/ 12/ 2563 น.ส. เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
76 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์  
77 13/ 01/ 2564 15/ 01/ 2564 น.ส. แพรทอง เหลาภา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
78 29/ 06/ 2563 15/ 09/ 2563 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
79 20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
80 09/ 12/ 2563 22/ 12/ 2563 นางสาว ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
81 29/ 01/ 2564 09/ 02/ 2564 นางสาว ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์(1810)  
82 16/ 06/ 2563 10/ 09/ 2563 นาย ภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
83 26/ 08/ 2563 08/ 10/ 2563 นาย มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
84 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาย มนธีร์ จิตต์อนันต์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
85 14/ 12/ 2563 24/ 12/ 2563 น.ส. มานิดา ทองรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
86 06/ 11/ 2563 28/ 12/ 2563 นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
87 02/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
88 24/ 12/ 2563 01/ 02/ 2564 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
89 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว เมทิตา สัสดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์  
90 15/ 01/ 2564 15/ 01/ 2564 นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
91 10/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
92 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
93 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
94 29/ 03/ 2564 19/ 04/ 2564 นาย รัฐกฤต เรียบร้อย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล  
95 00/ 00/ 0000 30/ 09/ 2563 นาย เริงทิวา ทิพยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
96 00/ 00/ 0000 23/ 12/ 2563 นาย ฤทธี มีสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
97 06/ 11/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาธรณีวิทยา (0172)  
98 04/ 01/ 2564 28/ 01/ 2564 นาง วนิดา สืบสายพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
99 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2564 นางสาว วรญา เนื่องมัจฉา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
100 00/ 00/ 0000 14/ 12/ 2563 นาย วัชระ เทพารส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
101 23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติศาสตร์  
102 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
103 28/ 10/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
104 00/ 00/ 0000 10/ 11/ 2563 น.ส. วิไลพร สุจริตธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
105 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว ศศรส ใจจิตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
106 00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2563 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
107 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
108 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
109 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว ศิรินิตย์ ธารธาดา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
110 17/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
111 00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2563 น.ส. ศุภร ทองยวน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
112 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
113 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2564 นาย ศุภวัฒน์ ชัยเกษม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
114 26/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
115 00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
116 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
117 13/ 01/ 2564 30/ 03/ 2564 นาย สมหมาย อุดมวิทิต คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
118 20/ 10/ 2563 04/ 11/ 2563 นาย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
119 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
120 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
121 00/ 00/ 0000 30/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
122 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นาย สุชนิทธิ์ งามกาละ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
123 02/ 10/ 2563 02/ 11/ 2563 นางสาว สุชีวัน กรอบทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
124 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
125 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
126 31/ 07/ 2563 01/ 09/ 2563 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
127 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
128 25/ 01/ 2564 01/ 03/ 2564 น.ส. สุภาภรณ์ ใบยา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีวเคมี  
129 16/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
130 01/ 04/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุมิดา อังศวานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
131 25/ 02/ 2564 02/ 04/ 2564 นาย สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
132 26/ 03/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุวพร เหลืองขมิ้น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
133 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
134 05/ 10/ 2563 26/ 11/ 2563 นางสาว เสาวภา ชัยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
135 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
136 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย อณจ ชัยมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
137 05/ 02/ 2564 01/ 03/ 2564 นาย อบ นิลผาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
138 22/ 02/ 2564 26/ 03/ 2564 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา  
139 26/ 11/ 2563 21/ 01/ 2564 นางสาว อมรศรี ขุนอินทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
140 11/ 01/ 2564 16/ 02/ 2564 นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
141 18/ 08/ 2563 30/ 09/ 2563 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

----------------------------------------------------