กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1206 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 น.ส. กนกกร สินมา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
2 21/ 09/ 2563 08/ 10/ 2563 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่  
3 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
4 30/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาย กฤษ วงษ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5 06/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์(6802)  
6 00/ 00/ 0000 03/ 08/ 2563 นาย กษิดิศ พนมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
7 30/ 07/ 2563 18/ 09/ 2563 นาย การันต์ คล้ายฉ่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
8 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
9 06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
10 30/ 09/ 2563 20/ 10/ 2563 นาย กุลพันธ์ พิมพ์สมาน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
11 22/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นางสาว เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย นิติวิทยาศาสตร์  
12 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
13 31/ 07/ 2563 25/ 08/ 2563 นาย ขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้  
14 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
15 05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
16 06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
17 13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
18 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
19 00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2563 นางสาว จิตราภรณ์ ฟักโสภา คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
20 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
21 02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์  
22 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
23 00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2563 นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
24 00/ 00/ 0000 16/ 09/ 2563 น.ส. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
25 00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2563 นาง ชลลดา สัจจานิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
26 05/ 06/ 2563 29/ 07/ 2563 นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
27 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
28 11/ 09/ 2563 15/ 10/ 2563 นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
29 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. ณัฏฐิณี สังขวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
30 00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2563 นาย ณัฐชัย โปร่งมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
31 25/ 09/ 2563 14/ 10/ 2563 นาย ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
32 26/ 02/ 2563 23/ 03/ 2563 นาย ณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
33 05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104)  
34 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
35 30/ 07/ 2563 12/ 10/ 2563 นาง ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
36 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 น.ส. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
37 27/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 นาย ธนัสพงษ์ โภควนิช คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
38 18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปฐพีศาสตร์  
39 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นาย ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
40 25/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นาง นงพงา จรัสโสภณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
41 21/ 09/ 2563 07/ 10/ 2563 นางสาว นงลักษณ์ เทียนเสรี คณะเกษตร กำแพงแสน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
42 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
43 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
44 04/ 06/ 2563 13/ 07/ 2563 นางสาว นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอายุศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
45 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 น.ส. บุษรา พัฒนศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
46 00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2563 นางสาว ประภา โซ๊ะสลาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
47 11/ 08/ 2563 26/ 08/ 2563 นาย ประภาษ กาวิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
48 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
49 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่  
50 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
51 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
52 28/ 02/ 2563 13/ 04/ 2563 น.ส. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
53 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
54 06/ 10/ 2563 10/ 11/ 2563 นาย พงศ์ภัค บานชื่น คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
55 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
56 00/ 00/ 0000 13/ 04/ 2563 นาย พรพล พิมพาพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
57 14/ 05/ 2563 22/ 05/ 2563 นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์ คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
58 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
59 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ  
60 24/ 07/ 2563 26/ 08/ 2563 นางสาว พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
61 00/ 00/ 0000 23/ 07/ 2563 นางสาว พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2 วิศวกรรมอุุตสาหการ  
62 15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
63 17/ 08/ 2563 24/ 09/ 2563 นาย พิชิต ลำใย คณะวนศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(5301)  
64 12/ 06/ 2563 22/ 07/ 2563 นางสาว พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
65 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
66 27/ 07/ 2563 23/ 09/ 2563 นาง พิมสิรี สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
67 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 คณิตศาสตร์  
68 29/ 06/ 2563 15/ 09/ 2563 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
69 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
70 20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
71 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
72 16/ 06/ 2563 10/ 09/ 2563 นาย ภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
73 26/ 08/ 2563 08/ 10/ 2563 นาย มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
74 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาย มนธีร์ จิตต์อนันต์ คณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
75 12/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 น.ส. มาลินี พรหมขัติแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เคมีเชิงฟิสิกส์  
76 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว เมทิตา สัสดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์  
77 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
78 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
79 00/ 00/ 0000 30/ 09/ 2563 นาย เริงทิวา ทิพยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
80 04/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นาง ลักษณา กันทะมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ชีววิทยา  
81 02/ 07/ 2563 10/ 08/ 2563 นาย วรพจน์ ศตเดชากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
82 23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สถิติศาสตร์  
83 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
84 03/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (0132)  
85 00/ 00/ 0000 10/ 11/ 2563 น.ส. วิไลพร สุจริตธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
86 00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2563 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
87 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
88 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
89 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว ศิรินิตย์ ธารธาดา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
90 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
91 27/ 04/ 2563 14/ 05/ 2563 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
92 00/ 00/ 0000 07/ 10/ 2563 น.ส. ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
93 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
94 26/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
95 17/ 01/ 2563 12/ 02/ 2563 นางสาว โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
96 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
97 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
98 17/ 02/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย สัณหะ เหมวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
99 20/ 10/ 2563 04/ 11/ 2563 นาย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
100 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
101 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 น.ส. สิรินภา ช่วงโอภาส คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
102 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2563 นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
103 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
104 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นาย สุชนิทธิ์ งามกาละ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
105 02/ 10/ 2563 02/ 11/ 2563 นางสาว สุชีวัน กรอบทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์  
106 15/ 09/ 2563 22/ 10/ 2563 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
107 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
108 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
109 31/ 07/ 2563 01/ 09/ 2563 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอังกฤษ  
110 03/ 09/ 2563 24/ 09/ 2563 นางสาว สุภัทรา ถึกสถิตย์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
111 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
112 16/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
113 00/ 00/ 0000 24/ 09/ 2563 น.ส. สุมัลลิกา โมรากุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีชีวภาพ  
114 00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2563 น.ส. สุวิมล อุทัยรัศมี คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้  
115 16/ 06/ 2563 24/ 06/ 2563 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
116 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
117 20/ 07/ 2563 21/ 09/ 2563 นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์(0161)  
118 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
119 01/ 04/ 2563 25/ 05/ 2563 นาย อนุรักษ์ อรัญญนาค คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
120 27/ 03/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
121 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย อมรเดช นวลมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
122 18/ 08/ 2563 30/ 09/ 2563 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

----------------------------------------------------