กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 777 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:10/01/2561
2 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
3 06/ 02/ 2561 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
4 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
5 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
6 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
7 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
8 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
9 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
10 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
11 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
12 19/ 09/ 2560 นาง จรรยา เจตนาเสน คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
13 11/ 05/ 2560 นาย จักรพันธ์ เทือกต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
14 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
15 07/ 02/ 2560 น.ส. จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
16 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:14/02/2018
17 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
18 13/ 09/ 2559 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
19 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
20 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
21 30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
22 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
23 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
24 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
25 19/ 11/ 2561 นางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
26 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:11/01/2561
27 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
28 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:22/01/2018
29 12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
30 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
31 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
32 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:10/01/2561
33 30/ 10/ 2560 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
34 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
35 25/ 07/ 2559 นางสาว ณัฐิกา เพ็งลี คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
36 19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
37 16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
38 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
39 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:6/12/2560
40 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:04/10/2560
41 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
42 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
43 21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
44 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
45 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:22/01/2018
46 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
47 01/ 08/ 2559 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
48 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:09/01/2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
49 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
50 02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
51 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
52 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
53 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
54 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:22/01/2561
55 12/ 01/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
56 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
57 08/ 10/ 2558 นาย บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
58 13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
59 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
60 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
61 26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
62 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
63 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
64 16/ 06/ 2559 นางสาว ปาณิภา สุขสม คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
65 30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
66 01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
67 20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
68 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
69 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
70 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
71 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
72 15/ 08/ 2559 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
73 09/ 06/ 2559 นาย พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
74 11/ 08/ 2559 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
75 07/ 11/ 2560 นาย พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
76 27/ 11/ 2558 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
77 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
78 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
79 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
80 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
81 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
82 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
83 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
84 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
85 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
86 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
87 30/ 08/ 2559 น.ส. ภิรดา ชัยรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
88 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
89 10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
90 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
91 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
92 04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
93 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
94 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
95 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
96 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
97 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
98 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
99 26/ 01/ 2560 นาง รัก ชุณหกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
100 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
101 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
102 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
103 18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
104 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:18/12/2560
105 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
106 09/ 05/ 2560 นางสาว รุ่งฤดี ลุ่มร้อย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
107 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
108 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
109 15/ 11/ 2560 นางสาว วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
110 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
111 12/ 01/ 2560 น.ส. วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
112 19/ 01/ 2560 นาย วัสกา ดวงอ่อนนาม คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
113 19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
114 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
115 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
116 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
117 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
118 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
119 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
120 22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
121 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
122 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
123 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
124 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
125 23/ 06/ 2560 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
126 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
127 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
128 14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
129 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
130 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
131 29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
132 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
133 24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
134 01/ 03/ 2560 นาย สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
135 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
136 11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
137 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
138 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
139 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
140 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:05/01/2561
141 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
142 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
143 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
144 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
145 29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
146 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
147 11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:11-01-2561
148 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:6/12/2560
149 06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
150 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
151 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
152 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
153 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:10/01/2561
154 12/ 05/ 2558 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 ส่งหนังสือทวงผลประเมินล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60
155 01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
156 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
157 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
158 25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
159 15/ 11/ 2559 นาย อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
160 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
161 12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
162 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
163 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
164 24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000 update:14/02/2561
165 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
166 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
167 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
168 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
169 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
170 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------