กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 833 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
2 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
3 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
4 06/ 02/ 2561 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  
5 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
6 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
7 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
8 07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ  
9 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
10 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
11 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
12 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
13 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
14 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
15 16/ 02/ 2561 นางสาว เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
16 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
17 15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภาษาจีน  
18 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
19 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่นา  
20 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
21 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
22 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
23 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
24 30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พืชสวน  
25 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
26 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
27 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
28 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
29 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
30 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
31 19/ 01/ 2561 นางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมี  
32 26/ 03/ 2561 นาง ชมาพร เจียรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
33 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
34 13/ 06/ 2561 นางสาว ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชามานุษยวิทยา  
35 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
36 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
37 12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
38 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมชลประทาน  
39 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
40 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
41 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการเงิน  
42 29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
43 20/ 06/ 2561 นางสาว เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
44 14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
45 29/ 06/ 2561 นางสาว ทิมทอง ดรุณสนธยา คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปฐพีวิทยา  
46 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
47 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวบาล  
48 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
49 03/ 05/ 2561 นาย ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
50 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบัญชี  
51 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ  
52 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
53 21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
54 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
55 28/ 02/ 2561 นาง ธีราพร ทองปัญญา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สังคมวิทยา  
56 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
57 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  
58 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
59 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรการบินและอวกาศ  
60 02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาหารและโภชนาการ  
61 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
62 03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุตสาหการ  
63 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
64 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
65 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
66 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
67 28/ 06/ 2561 นาย นิรันดร์ ยิ่งยวด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
68 14/ 03/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
69 31/ 05/ 2561 นาย บรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
70 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
71 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
72 29/ 06/ 2561 นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
73 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
74 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
75 26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
76 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน  
77 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
78 20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
79 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
80 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
81 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
82 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการผลิตพืช  
83 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
84 29/ 06/ 2561 นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
85 27/ 03/ 2561 นางสาว พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พฤกษศาสตร์  
86 28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเงิน  
87 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
88 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
89 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
90 07/ 11/ 2560 นาย พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
91 29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การบัญชี  
92 21/ 02/ 2561 นางสาว พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
93 27/ 11/ 2558 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
94 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  
95 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
96 14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
97 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
98 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
99 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  
100 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
101 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
102 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
103 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
104 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
105 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
106 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
107 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
108 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
109 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
110 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
111 21/ 05/ 2561 นางสาว มาลินี ประพิณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ)  
112 28/ 12/ 2560 นางสาว มีนา ปทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สถิติ  
113 04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย อายุรศาสตร์  
114 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
115 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการ  
116 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
117 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย จุลชีววิทยา  
118 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
119 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาธารณสุขศาสตร์  
120 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
121 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
122 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
123 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
124 18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน  
125 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
126 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
127 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการตลาด  
128 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
129 13/ 06/ 2561 นาง ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
130 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
131 15/ 11/ 2560 นางสาว วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีวเคมี  
132 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
133 01/ 06/ 2561 นางสาว วศะพร จันทร์พุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
134 21/ 05/ 2561 นางสาว วัตสาตรี ดิถียนต์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการศึกษา  
135 29/ 06/ 2561 นาย วิทยา จินดาหลวง คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
136 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สัตวบาล  
137 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ  
138 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
139 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
140 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่นา  
141 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
142 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
143 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
144 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
145 24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมี  
146 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการ  
147 12/ 06/ 2561 นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการจัดการประมง  
148 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
149 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การเงิน  
150 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
151 14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
152 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์พืช  
153 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
154 29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
155 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
156 24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
157 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตววิทยา  
158 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ อื่นๆ สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
159 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปฐพีวิทยา  
160 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
161 06/ 06/ 2561 นาย สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
162 02/ 05/ 2561 นาย สิทธิชัย ฮะทะโชติ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ประมง  
163 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการเงิน  
164 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
165 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
166 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
167 28/ 03/ 2561 นางสาว สุขสวัสดิ์ พลพินิจ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
168 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
169 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
170 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
171 29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  
172 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
173 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
174 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
175 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
176 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  
177 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
178 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
179 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
180 15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พลศึกษา  
181 20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช  
182 25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
183 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชามานุษยวิทยา  
184 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
185 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง)  
186 12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
187 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
188 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
189 07/ 06/ 2561 นาย อุชุก ด้วงบุตรศรี คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์เกษตร  
190 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
191 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
192 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การจัดการประมง  
193 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
194 14/ 06/ 2561 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการบัญชี  
195 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
196 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
197 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  

 

----------------------------------------------------