กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1351 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 21/ 09/ 2563 08/ 10/ 2563 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
2 21/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
3 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
4 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5 06/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์(6802)  
6 00/ 00/ 0000 24/ 06/ 2564 นาย กันตภณ ธนกิจกร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล  
7 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
8 30/ 09/ 2563 20/ 10/ 2563 นาย กุลพันธ์ พิมพ์สมาน คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
9 00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2564 นางสาว กุลวดี แก้วก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
10 00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2564 นางสาว กุหลาบ เหล่าสาธิต คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
11 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
12 16/ 02/ 2564 25/ 02/ 2564 นาย ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
13 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2564 นาง ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
14 27/ 08/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย คมกฤษณ์ สิงห์ใจ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
15 00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาย จักรนรินทร์ คงเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
16 13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
17 08/ 12/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว จันฒิมา มากมูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
18 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
19 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
20 00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2564 นาย จิณณวัตร มั่นทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
21 02/ 08/ 2564 04/ 08/ 2564 น.ส. จิตสราญ สีกู่กา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
22 00/ 00/ 0000 23/ 03/ 2564 นางสาว จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
23 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
24 21/ 06/ 2564 07/ 07/ 2564 นาย จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
25 01/ 06/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
26 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
27 17/ 08/ 2564 03/ 09/ 2564 นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
28 26/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นางสาว ชนิตา บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
29 05/ 03/ 2564 25/ 05/ 2564 นาง ชมชิด พรหมสิน คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
30 00/ 00/ 0000 25/ 08/ 2564 นาย ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้  
31 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นาง ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
32 13/ 07/ 2564 06/ 08/ 2564 นางสาว ชุลีพร ชำนาญค้า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
33 16/ 02/ 2564 16/ 02/ 2564 นาย ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
34 11/ 09/ 2563 15/ 10/ 2563 นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
35 00/ 00/ 0000 01/ 09/ 2564 นางสาว ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
36 05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104)  
37 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
38 04/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นาย ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์(0133)  
39 00/ 00/ 0000 02/ 05/ 2564 นางสาว ทักษอร ดวงอุไร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์  
40 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2564 นางสาว ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
41 19/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาง ทาริกา แย้มขะมัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
42 03/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นางสาว ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตสาสตร์  
43 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 น.ส. ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
44 09/ 04/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย ธนพล ญาณวีรศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
45 09/ 08/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธนพันธ์ คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
46 00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาย ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
47 20/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
48 20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นาย ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
49 21/ 09/ 2563 07/ 10/ 2563 นางสาว นงลักษณ์ เทียนเสรี คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
50 00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
51 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
52 04/ 06/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย นพดล จันทร์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (0107)  
53 13/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
54 14/ 06/ 2564 16/ 07/ 2564 นางสาว นพวรรณ เสมวิมล คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
55 09/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาง นภชนก สเวนสัน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
56 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
57 02/ 08/ 2564 13/ 09/ 2564 นาง นวลอนงค์ สินวัต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
58 23/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว นันทา จันทร์พิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
59 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
60 21/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นางสาว นิตยา สมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
61 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย นิติกร ภู่สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
62 01/ 07/ 2564 25/ 08/ 2564 นาย นิติพงศ์ หอมวงษ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
63 00/ 00/ 0000 15/ 09/ 2564 น.ส. บงกช วิชาชูเชิด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
64 00/ 00/ 0000 21/ 05/ 2564 นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
65 17/ 11/ 2563 21/ 12/ 2563 นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด  
66 00/ 00/ 0000 30/ 08/ 2564 นาย ปฏิพล ยอดสุรางค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
67 09/ 06/ 2564 05/ 07/ 2564 นาง ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
68 02/ 08/ 2564 13/ 09/ 2564 นางสาว ปริญทิพย์ วงศ์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอายุรสาสตร์ทางสัตวแพทย์  
69 16/ 06/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
70 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่  
71 12/ 05/ 2564 20/ 05/ 2564 นางสาว ปาริชาติ เฉียบแหลม คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
72 11/ 08/ 2564 16/ 08/ 2564 นาง ปิยะนุช เรืองโพน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
73 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
74 00/ 00/ 0000 05/ 05/ 2564 นาย เปรม รังสิวณิชพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
75 26/ 01/ 2564 09/ 03/ 2564 นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
76 07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
77 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
78 06/ 10/ 2563 10/ 11/ 2563 นาย พงศ์ภัค บานชื่น คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
79 00/ 00/ 0000 02/ 04/ 2564 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
80 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
81 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
82 00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นางสาว พีชานิกา ชอบจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102)  
83 15/ 12/ 2563 02/ 02/ 2564 นาย พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์(0151)  
84 15/ 03/ 2564 05/ 05/ 2564 นาย พีระ พงษ์กิติวณิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
85 00/ 00/ 0000 16/ 12/ 2563 น.ส. เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
86 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์  
87 29/ 06/ 2563 15/ 09/ 2563 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
88 06/ 05/ 2564 15/ 06/ 2564 นาย ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
89 25/ 05/ 2564 27/ 07/ 2564 นางสาว ภัทรพร แจ่มใส คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
90 29/ 01/ 2564 09/ 02/ 2564 นางสาว ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์(1810)  
91 00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2564 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
92 28/ 06/ 2564 04/ 08/ 2564 นาย ภูมพงศ์ บุญแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
93 22/ 01/ 2564 06/ 05/ 2564 นาย ภูวนาถ ปรมาพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
94 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2564 นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา(5305)  
95 03/ 09/ 2564 15/ 09/ 2564 นางสาว มณีเนตร เวชกามา คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์  
96 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาย มนธีร์ จิตต์อนันต์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
97 01/ 02/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย มานิตย์ จิตรภักดี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
98 06/ 11/ 2563 28/ 12/ 2563 นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
99 02/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
100 24/ 12/ 2563 01/ 02/ 2564 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
101 16/ 07/ 2564 03/ 09/ 2564 นางสาว เมตตา เร่งขวนขวาย คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
102 13/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นาย ยงยุทธิ์ มั่นจิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
103 10/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
104 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นางสาว รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)  
105 29/ 03/ 2564 19/ 04/ 2564 นาย รัฐกฤต เรียบร้อย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล  
106 00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2564 นาย รัฐพล สาครสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
107 18/ 06/ 2564 28/ 06/ 2564 นางสาว รัตนี คำมูลคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
108 00/ 00/ 0000 30/ 09/ 2563 นาย เริงทิวา ทิพยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
109 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2564 นางสาว เรืองลักษณ์ จงโชตินันท์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
110 06/ 11/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาธรณีวิทยา (0172)  
111 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาง ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้  
112 04/ 01/ 2564 28/ 01/ 2564 นาง วนิดา สืบสายพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
113 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2564 นางสาว วรญา เนื่องมัจฉา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
114 00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นางสาว วรรณภา ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
115 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 น.ส. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
116 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นางสาว วไลลักษณ์ วงษ์รื่น คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
117 01/ 04/ 2564 28/ 04/ 2564 นาย วัชรพงษ์ วาระรัมย์ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
118 10/ 03/ 2564 07/ 05/ 2564 นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
119 00/ 00/ 0000 14/ 06/ 2564 นาย วิทชุกร ภู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
120 28/ 10/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
121 01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
122 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว ศศรส ใจจิตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
123 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
124 28/ 05/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย ศิรวัตร ไทยแท้ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
125 23/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 น.ส. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
126 31/ 05/ 2564 16/ 06/ 2564 นางสาว ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
127 16/ 04/ 2564 27/ 05/ 2564 นางสาว ศิริพร คงสร้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 4125  
128 00/ 00/ 0000 24/ 06/ 2564 นางสาว ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการทะเล (1112)  
129 13/ 08/ 2564 27/ 08/ 2564 นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
130 17/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
131 16/ 06/ 2564 02/ 06/ 2564 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
132 16/ 04/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (1118)  
133 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
134 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2564 นาย ศุภวัฒน์ ชัยเกษม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
135 00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
136 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
137 04/ 08/ 2564 08/ 09/ 2564 นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
138 01/ 04/ 2564 25/ 05/ 2564 นาย สอนกิจจา บุญโปร่ง คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  
139 20/ 10/ 2563 04/ 11/ 2563 นาย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
140 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นางสาว สาธินี ศิริวัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
141 00/ 00/ 0000 30/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
142 27/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย สุจินต์ วันชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
143 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2564 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
144 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
145 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
146 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2564 น.ส. สุพาพร บรรดาศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
147 16/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  
148 25/ 05/ 2564 27/ 07/ 2564 นาง สุมาลี ขำอิน คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
149 01/ 04/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุมิดา อังศวานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
150 25/ 05/ 2564 05/ 07/ 2564 นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  
151 26/ 03/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุวพร เหลืองขมิ้น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
152 23/ 06/ 2564 04/ 08/ 2564 นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
153 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย อณจ ชัยมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
154 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2564 นางสาว อธิกา วงศ์กวานกลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
155 07/ 04/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย อธิวัฒน์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
156 05/ 02/ 2564 01/ 03/ 2564 นาย อบ นิลผาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
157 26/ 11/ 2563 21/ 01/ 2564 นางสาว อมรศรี ขุนอินทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
158 11/ 01/ 2564 16/ 02/ 2564 นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
159 21/ 06/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
160 18/ 08/ 2563 30/ 09/ 2563 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
161 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นางสาว อุษณี ลลิตผสาน คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

 

----------------------------------------------------