กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1082 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 09/ 11/ 2561 21/ 11/ 2561 นางสาว กนกพร พ่วงพงษ์ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สัตวบาล  
2 03/ 07/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
3 04/ 06/ 2561 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพลศึกษา  
4 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
5 31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว กรพินธ์ ผรณาปิติ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
6 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว กฤษดา สงวนสิน คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
7 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
8 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. กัลพฤกษ์ พลศร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์การกีฬา  
9 24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย กิตตินาถ เรขาลิลิต คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
10 30/ 11/ 2560 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
11 03/ 08/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
12 05/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นางสาว กุลนาถ ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
13 30/ 10/ 2560 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
14 25/ 09/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. เกวลี เพชราทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language)  
15 12/ 11/ 2561 27/ 12/ 2561 น.ส. เกษริน ขำยิ่งเกิด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
16 15/ 11/ 2560 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
17 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
18 07/ 02/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
19 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
20 03/ 04/ 2562 05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
21 19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
22 21/ 06/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
23 17/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
24 14/ 01/ 2562 15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504)  
25 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
26 31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
27 10/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
28 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จิตติ นิรมิตรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
29 18/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการตลาด  
30 01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตววิทยา (0143)  
31 04/ 01/ 2561 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
32 19/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
33 20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
34 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
35 25/ 07/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีรภา หินซุย คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
36 24/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
37 12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
38 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
39 19/ 08/ 2559 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
40 30/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย เฉลิมพล เปล่งสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
41 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
42 17/ 07/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
43 02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
44 09/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
45 09/ 04/ 2561 13/ 06/ 2561 นางสาว ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชามานุษยวิทยา  
46 27/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ชัชวาลย์ ชิงชัย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
47 07/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย ชัยกร ฐิติญาณพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
48 28/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวบาล  
49 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชานิติศาสตร์  
50 09/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
51 03/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
52 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ชูวงศ์ กลิ่นเลขา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาไทย  
53 14/ 06/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
54 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว โชติมา แก้วกอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)  
55 08/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
56 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
57 11/ 02/ 2562 13/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ กมลรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501)  
58 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
59 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศึกษาศาสตร์  
60 15/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
61 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
62 17/ 05/ 2562 05/ 06/ 2562 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
63 21/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
64 18/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
65 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
66 27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
67 30/ 05/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
68 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ต้องตา สมใจเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
69 16/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
70 08/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ทนุวงศ์ จักษุพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาการคอมพิวเตอร์  
71 08/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
72 31/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ดนตรีไทย (810302)  
73 05/ 07/ 2561 27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
74 06/ 06/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาพืชสวน  
75 03/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เทพทวี โชควศิน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรัชญา  
76 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
77 26/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาย ธงรบ รื่นบรรเทิง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ (7202)  
78 25/ 03/ 2562 11/ 04/ 2562 นาย ธณิศร์ ตั้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
79 03/ 04/ 2561 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
80 24/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
81 11/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
82 06/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย ธเนศ ปานหัวไผ่ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปรัชญา  
83 30/ 10/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย ธเนศ วงศ์หงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
84 07/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ธวัชชัย ทะราศรี คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศาสนา และเทววิทยา  
85 15/ 08/ 2561 03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
86 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
87 05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศึกษาศาสตร์  
88 06/ 12/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
89 21/ 06/ 2561 05/ 09/ 2561 นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
90 04/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาง ธีรารัตน์ วรพิเชฐ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
91 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
92 24/ 07/ 2561 07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวีฒน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
93 09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
94 11/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว นพเก้า เรืองสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
95 16/ 05/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง นพรัตน์ คัคคุริวาระ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิศวกรรมป่าไม้  
96 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
97 16/ 08/ 2561 27/ 09/ 2561 นางสาว นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการ  
98 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการ  
99 04/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาง นัดดาวดี นุ่มนาค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301)  
100 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
101 12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นันทิภา พันธุ์สวัสดี คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
102 09/ 01/ 2561 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
103 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
104 11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
105 26/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว นิตยา เมี้ยนมิตร คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการป่าไม้  
106 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
107 06/ 11/ 2560 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
108 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
109 11/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
110 09/ 01/ 2561 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
111 23/ 06/ 2560 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
112 08/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว เบญจคุณ แสงทองพราว คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา (5106)  
113 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
114 28/ 09/ 2561 27/ 11/ 2561 นางสาว ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
115 16/ 03/ 2561 16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
116 22/ 06/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
117 16/ 07/ 2561 01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ  
118 26/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ปรัชญา งามจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การเงิน  
119 09/ 11/ 2560 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชสวน  
120 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
121 07/ 05/ 2561 01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
122 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
123 15/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว ปัฐวิภา สงกุมาร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
124 26/ 10/ 2561 28/ 11/ 2561 นางสาว ปานชีวัน ปอนพังงา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
125 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
126 15/ 09/ 2561 24/ 10/ 2561 น.ส. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย จุลชีววิทยา  
127 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
128 10/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
129 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
130 30/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ผ่องอำไพ คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
131 11/ 08/ 2560 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
132 06/ 12/ 2560 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
133 01/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. พจี บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
134 16/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย พชร สุขสุเมฆ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
135 26/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
136 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
137 14/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
138 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
139 12/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว พรเพ็ญ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
140 11/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง พลอยวไล ทองรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจิตวิทยา (6104)  
141 25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. พัชราพรรณ กะตากูล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาเขมร (7102)  
142 30/ 04/ 2561 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
143 17/ 10/ 2560 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
144 01/ 06/ 2561 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
145 25/ 06/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
146 01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
147 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว พิกุล เอกวรางกูร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
148 21/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบัญชี  
149 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินันท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
150 24/ 02/ 2560 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
151 25/ 05/ 2561 16/ 07/ 2561 นาย พิวัฒน์ หิตกร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
152 27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
153 13/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย พีรพจน์ ปิ่นทองดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชากฎหมายเอกชน  
154 05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
155 28/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
156 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
157 27/ 12/ 2561 29/ 01/ 2562 นาง เพชรดา ปินใจ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
158 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
159 24/ 01/ 2560 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
160 12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
161 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
162 22/ 06/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง ภารดี กล่อมดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
163 09/ 04/ 2561 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
164 11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
165 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬา  
166 14/ 08/ 2561 06/ 09/ 2561 นาง มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
167 08/ 09/ 2560 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
168 30/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง มริสสา พงษ์ศิริกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
169 04/ 07/ 2560 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
170 19/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 น.ส. มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ  
171 12/ 09/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
172 02/ 05/ 2561 21/ 05/ 2561 นางสาว มาลินี ประพิณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
173 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาไทย  
174 02/ 05/ 2560 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
175 18/ 08/ 2560 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  
176 12/ 12/ 2560 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
177 12/ 10/ 2561 12/ 11/ 2561 นาย รพี ดอกไม้เทศ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ส่งเสริมการเกษตร  
178 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
179 18/ 12/ 2560 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
180 01/ 06/ 2560 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
181 12/ 09/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย รัชกฤช คงพินิจบวร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
182 10/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นางสาว รัญวรัชญ์ พูลศรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
183 19/ 10/ 2560 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
184 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
185 22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
186 25/ 02/ 2559 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
187 23/ 02/ 2561 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการตลาด  
188 27/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาไทย  
189 18/ 04/ 2561 13/ 06/ 2561 นาง ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
190 25/ 09/ 2561 15/ 11/ 2561 นาย ลัญจกร กิตติรัตนวศิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
191 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย วรพงษ์ สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
192 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
193 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
194 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
195 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
196 07/ 12/ 2559 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
197 10/ 09/ 2561 11/ 10/ 2561 นางสาว วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
198 25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาจีน  
199 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
200 26/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการ  
201 05/ 06/ 2561 12/ 07/ 2561 นาย วัชรพัฐ เมตตานันท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
202 25/ 10/ 2561 15/ 11/ 2561 น.ส. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สถิติ  
203 02/ 07/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
204 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว วารุณี ลัภนโชคดี คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
205 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
206 12/ 07/ 2561 23/ 07/ 2561 นาย วิชาญ มะวิญธร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพลศึกษา  
207 28/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
208 18/ 07/ 2561 30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
209 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
210 09/ 07/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบัญชี  
211 24/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
212 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
213 23/ 01/ 2561 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
214 10/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
215 04/ 02/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156)  
216 02/ 02/ 2560 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน  
217 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสอาด คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
218 05/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. ศิริรัตน์ โกศการิกา คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
219 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นางสาว ศิริลักษณ์ พานโคกสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
220 03/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
221 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
222 15/ 08/ 2561 25/ 08/ 2561 นาย ศุภฤกษ์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การศึกษา  
223 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
224 02/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการผลิตพืช  
225 06/ 09/ 2561 26/ 09/ 2561 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
226 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาง ศุษมา โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
227 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
228 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
229 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
230 25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. สรณีย์ สายศร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (7801)  
231 19/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 พ.ท. สรวิศ สุภเวชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704)  
232 03/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 นาย สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ชีววิทยา  
233 21/ 08/ 2561 19/ 10/ 2561 น.ส. สรียา กาฬสินธุ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ (6708)  
234 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย สันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
235 04/ 06/ 2561 18/ 07/ 2561 นาย สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  
236 22/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการเงิน  
237 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
238 09/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
239 11/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
240 04/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. สุชาดา เจียมสกุล คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
241 09/ 02/ 2561 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
242 16/ 07/ 2561 04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
243 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
244 10/ 08/ 2561 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
245 12/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
246 28/ 03/ 2562 25/ 04/ 2562 นาย สุพจน์ กาเซ็ม คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
247 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
248 04/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
249 28/ 03/ 2562 04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
250 10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 น.ส. สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709)  
251 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติ  
252 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
253 18/ 02/ 2562 14/ 03/ 2562 นาย สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
254 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
255 10/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
256 27/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. หัชทัย ชาญเลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
257 15/ 03/ 2560 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
258 24/ 04/ 2561 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
259 19/ 09/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
260 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
261 12/ 10/ 2561 05/ 11/ 2561 นาย อรช กระแสอินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์  
262 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
263 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย อรรถพร วิเศษสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
264 02/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
265 28/ 09/ 2561 19/ 11/ 2561 นาง อรอุษา คำสุข คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
266 20/ 04/ 2561 25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
267 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาง อักษร แสงเทียนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
268 19/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
269 18/ 07/ 2561 16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
270 06/ 07/ 2561 24/ 08/ 2561 นาย อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  
271 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร  
272 21/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
273 25/ 07/ 2561 01/ 10/ 2561 นาง อารียา โอบิเดียกวู คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
274 11/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อารีย์ อินทร์นวล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (4108)  
275 28/ 05/ 2561 16/ 07/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
276 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
277 03/ 08/ 2561 30/ 08/ 2561 นาย อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
278 15/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย อาสูตร สงวนเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
279 01/ 11/ 2560 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
280 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
281 25/ 07/ 2561 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
282 12/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
283 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาง อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
284 12/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อุทุมพร อินทจักร์ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
285 10/ 01/ 2561 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
286 14/ 12/ 2560 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
287 02/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นางสาว ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  

 

----------------------------------------------------