กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 889 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพลศึกษา  
2 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
3 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
4 06/ 02/ 2561 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  
5 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
6 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
7 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
8 07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ  
9 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
10 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
11 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
12 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
13 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
14 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
15 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
16 24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
17 16/ 02/ 2561 นางสาว เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
18 23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
19 15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาจีน  
20 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
21 31/ 07/ 2561 นาย จารุพันธุ์ หนูสมตน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
22 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่นา  
23 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
24 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
25 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
26 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
27 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
28 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
29 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
30 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
31 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
32 20/ 07/ 2561 น.ส. ชญาดา ภัทราคม คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์เกษตร  
33 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
34 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
35 24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีวเคมี  
36 26/ 03/ 2561 นาง ชมาพร เจียรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
37 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
38 13/ 06/ 2561 นางสาว ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชามานุษยวิทยา  
39 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
40 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
41 12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
42 06/ 08/ 2561 นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
43 08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
44 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
45 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
46 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการศึกษา  
47 29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
48 20/ 06/ 2561 นางสาว เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
49 14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
50 17/ 08/ 2561 นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
51 27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
52 08/ 08/ 2561 นาย ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาพืชสวน  
53 29/ 06/ 2561 นางสาว ทิมทอง ดรุณสนธยา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีวิทยา  
54 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
55 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวบาล  
56 03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
57 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
58 03/ 05/ 2561 นาย ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
59 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบัญชี  
60 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
61 05/ 09/ 2561 นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
62 21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
63 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
64 28/ 02/ 2561 นาง ธีราพร ทองปัญญา คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมวิทยา  
65 31/ 07/ 2561 นาย ธีร์ เชาวนนทปัญญา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
66 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
67 07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวีฒน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
68 07/ 08/ 2561 นาง นพรัตน์ คัคคุริวาระ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิศวกรรมป่าไม้  
69 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
70 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรการบินและอวกาศ  
71 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
72 03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุตสาหการ  
73 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
74 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
75 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
76 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
77 28/ 06/ 2561 นาย นิรันดร์ ยิ่งยวด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
78 31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
79 14/ 03/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
80 31/ 05/ 2561 นาย บรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
81 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
82 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
83 29/ 06/ 2561 นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
84 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
85 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
86 16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
87 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชากีฏวิทยา  
88 01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
89 02/ 08/ 2561 นาง ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม  
90 26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
91 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน  
92 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
93 01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
94 26/ 07/ 2561 นาย ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
95 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
96 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
97 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
98 29/ 06/ 2561 นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
99 27/ 03/ 2561 นางสาว พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พฤกษศาสตร์  
100 28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการเงิน  
101 06/ 08/ 2561 น.ส. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
102 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
103 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
104 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
105 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
106 29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การบัญชี  
107 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
108 14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
109 16/ 07/ 2561 นาย พิวัฒน์ หิตกร คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
110 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมี  
111 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
112 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
113 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
114 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  
115 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
116 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
117 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
118 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
119 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
120 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
121 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
122 06/ 09/ 2561 นาง มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
123 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
124 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
125 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
126 21/ 05/ 2561 นางสาว มาลินี ประพิณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
127 28/ 12/ 2560 นางสาว มีนา ปทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ  
128 04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุรศาสตร์  
129 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
130 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการ  
131 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
132 17/ 08/ 2561 น.ส. เยาวภา หล่อเจริญผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร  
133 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา  
134 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
135 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาธารณสุขศาสตร์  
136 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
137 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
138 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
139 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
140 18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
141 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
142 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการตลาด  
143 25/ 07/ 2561 นางสาว รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
144 13/ 06/ 2561 นาง ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
145 06/ 08/ 2561 นาย วรยศ ละม้ายศรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
146 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
147 31/ 07/ 2561 น.ส. วลีพรรณ กันเนื่อง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
148 01/ 06/ 2561 นางสาว วศะพร จันทร์พุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
149 12/ 07/ 2561 นาย วัชรพัฐ เมตตานันท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
150 21/ 05/ 2561 นางสาว วัตสาตรี ดิถียนต์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการศึกษา  
151 07/ 02/ 2561 นางสาว วัลลีย์ นวนมุสิก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลอง  
152 07/ 08/ 2561 นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
153 23/ 07/ 2561 นาย วิชาญ มะวิญธร คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพลศึกษา  
154 29/ 06/ 2561 นาย วิทยา จินดาหลวง คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
155 20/ 07/ 2561 นาย วิทัศน์ ฝักเจริญผล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์ศึกษา  
156 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
157 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
158 30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
159 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่นา  
160 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  
161 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
162 08/ 08/ 2561 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบัญชี  
163 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
164 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
165 24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมี  
166 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการ  
167 12/ 06/ 2561 นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการประมง  
168 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
169 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การเงิน  
170 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
171 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
172 25/ 08/ 2561 นาย ศุภฤกษ์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การศึกษา  
173 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการผลิตพืช  
174 25/ 07/ 2561 นาย สมควร โพธารินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์  
175 29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
176 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
177 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ อื่นๆ สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
178 18/ 07/ 2561 นาย สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
179 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
180 06/ 06/ 2561 นาย สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
181 02/ 05/ 2561 นาย สิทธิชัย ฮะทะโชติ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ประมง  
182 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเงิน  
183 06/ 07/ 2561 นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
184 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
185 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
186 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
187 28/ 03/ 2561 นางสาว สุขสวัสดิ์ พลพินิจ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชากีฏวิทยา  
188 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
189 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
190 04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์  
191 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
192 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
193 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาไทย  
194 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
195 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  
196 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
197 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
198 20/ 08/ 2561 นาย อนามัย ดำเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
199 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
200 15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พลศึกษา  
201 23/ 08/ 2561 น.ส. อรวรรณ วัชนุภาพร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
202 20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช  
203 25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
204 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชามานุษยวิทยา  
205 23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
206 16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
207 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
208 07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร  
209 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง)  
210 12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
211 16/ 07/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
212 30/ 08/ 2561 นาย อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
213 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
214 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
215 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
216 07/ 06/ 2561 นาย อุชุก ด้วงบุตรศรี คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์เกษตร  
217 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
218 14/ 06/ 2561 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
219 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
220 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
221 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  

 

----------------------------------------------------