กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1244 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 น.ส. กนกกร สินมา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
2 21/ 09/ 2563 08/ 10/ 2563 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
3 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
4 30/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาย กฤษ วงษ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5 06/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์(6802)  
6 30/ 07/ 2563 18/ 09/ 2563 นาย การันต์ คล้ายฉ่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
7 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
8 06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา  
9 30/ 09/ 2563 20/ 10/ 2563 นาย กุลพันธ์ พิมพ์สมาน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
10 22/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นางสาว เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย นิติวิทยาศาสตร์  
11 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
12 31/ 07/ 2563 25/ 08/ 2563 นาย ขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้  
13 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
14 25/ 11/ 2563 04/ 01/ 2564 นาย คฑาวุธ โสภาลุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
15 05/ 03/ 2563 03/ 04/ 2563 นางสาว คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
16 20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นางสาว ครองขวัญ อัครชนียากร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
17 16/ 11/ 2563 15/ 12/ 2563 น.ส. คัทลียา ฉัตร์เที่ยง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
18 06/ 03/ 2563 24/ 03/ 2563 นางสาว จตุพร กุลอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
19 13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
20 08/ 12/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว จันฒิมา มากมูล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
21 09/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
22 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
23 00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2563 นางสาว จิตราภรณ์ ฟักโสภา คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
24 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
25 02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์  
26 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
27 00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2563 นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
28 26/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นางสาว ชนิตา บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
29 00/ 00/ 0000 16/ 09/ 2563 น.ส. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
30 00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2563 นาง ชลลดา สัจจานิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ  
31 05/ 06/ 2563 29/ 07/ 2563 นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
32 16/ 02/ 2564 16/ 02/ 2564 นาย ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
33 11/ 09/ 2563 15/ 10/ 2563 นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
34 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. ณัฏฐิณี สังขวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
35 00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2563 นาย ณัฐชัย โปร่งมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
36 25/ 09/ 2563 14/ 10/ 2563 นาย ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
37 05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104)  
38 00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา  
39 30/ 07/ 2563 12/ 10/ 2563 นาง ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
40 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 น.ส. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
41 27/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 นาย ธนัสพงษ์ โภควนิช คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
42 21/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นาย ธนิศร์ ปัทมพิฑูร คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
43 18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปฐพีศาสตร์  
44 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นาย ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
45 20/ 10/ 2563 24/ 11/ 2563 นาย ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
46 25/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นาง นงพงา จรัสโสภณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
47 21/ 09/ 2563 07/ 10/ 2563 นางสาว นงลักษณ์ เทียนเสรี คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
48 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
49 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
50 23/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว นันทา จันทร์พิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
51 10/ 11/ 2563 09/ 02/ 2564 นางสาว นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภาษาจีน  
52 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
53 04/ 06/ 2563 13/ 07/ 2563 นางสาว นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอายุศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
54 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 น.ส. บุษรา พัฒนศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
55 17/ 11/ 2563 21/ 12/ 2563 นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากายภาพบำบัด  
56 16/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นาย ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(5501)  
57 11/ 08/ 2563 26/ 08/ 2563 นาย ประภาษ กาวิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
58 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
59 13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่  
60 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
61 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน (5124)  
62 28/ 02/ 2563 13/ 04/ 2563 น.ส. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
63 13/ 01/ 2564 20/ 01/ 2564 น.ส. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
64 18/ 03/ 2563 08/ 04/ 2563 นาย พงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
65 06/ 10/ 2563 10/ 11/ 2563 นาย พงศ์ภัค บานชื่น คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
66 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
67 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ  
68 24/ 07/ 2563 26/ 08/ 2563 นางสาว พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
69 00/ 00/ 0000 23/ 07/ 2563 นางสาว พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมอุุตสาหการ  
70 15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
71 17/ 08/ 2563 24/ 09/ 2563 นาย พิชิต ลำใย คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(5301)  
72 12/ 06/ 2563 22/ 07/ 2563 นางสาว พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
73 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
74 27/ 07/ 2563 23/ 09/ 2563 นาง พิมสิรี สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
75 15/ 12/ 2563 02/ 02/ 2564 นาย พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์(0151)  
76 00/ 00/ 0000 16/ 12/ 2563 น.ส. เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
77 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณิตศาสตร์  
78 13/ 01/ 2564 15/ 01/ 2564 น.ส. แพรทอง เหลาภา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
79 29/ 06/ 2563 15/ 09/ 2563 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
80 00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
81 20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
82 09/ 12/ 2563 22/ 12/ 2563 นางสาว ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
83 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
84 16/ 06/ 2563 10/ 09/ 2563 นาย ภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
85 26/ 08/ 2563 08/ 10/ 2563 นาย มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
86 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาย มนธีร์ จิตต์อนันต์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
87 14/ 12/ 2563 24/ 12/ 2563 น.ส. มานิดา ทองรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
88 12/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 น.ส. มาลินี พรหมขัติแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์  
89 06/ 11/ 2563 28/ 12/ 2563 นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
90 02/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
91 24/ 12/ 2563 01/ 02/ 2564 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
92 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว เมทิตา สัสดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์  
93 15/ 01/ 2564 15/ 01/ 2564 นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
94 10/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล  
95 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
96 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
97 00/ 00/ 0000 30/ 09/ 2563 นาย เริงทิวา ทิพยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
98 00/ 00/ 0000 23/ 12/ 2563 นาย ฤทธี มีสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  
99 04/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นาง ลักษณา กันทะมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา  
100 06/ 11/ 2563 18/ 12/ 2563 นางสาว ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาธรณีวิทยา (0172)  
101 04/ 01/ 2564 28/ 01/ 2564 นาง วนิดา สืบสายพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
102 02/ 07/ 2563 10/ 08/ 2563 นาย วรพจน์ ศตเดชากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
103 00/ 00/ 0000 14/ 12/ 2563 นาย วัชระ เทพารส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
104 23/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นางสาว วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สถิติศาสตร์  
105 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
106 03/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (0132)  
107 28/ 10/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
108 00/ 00/ 0000 10/ 11/ 2563 น.ส. วิไลพร สุจริตธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
109 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว ศศรส ใจจิตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
110 00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2563 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
111 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
112 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
113 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว ศิรินิตย์ ธารธาดา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
114 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
115 17/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
116 00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2563 น.ส. ศุภร ทองยวน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
117 00/ 00/ 0000 07/ 10/ 2563 น.ส. ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
118 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
119 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2564 นาย ศุภวัฒน์ ชัยเกษม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
120 26/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
121 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
122 17/ 02/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย สัณหะ เหมวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
123 20/ 10/ 2563 04/ 11/ 2563 นาย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
124 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
125 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2563 นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
126 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
127 00/ 00/ 0000 30/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
128 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นาย สุชนิทธิ์ งามกาละ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
129 02/ 10/ 2563 02/ 11/ 2563 นางสาว สุชีวัน กรอบทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
130 15/ 09/ 2563 22/ 10/ 2563 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
131 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
132 00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
133 31/ 07/ 2563 01/ 09/ 2563 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาอังกฤษ  
134 03/ 09/ 2563 24/ 09/ 2563 นางสาว สุภัทรา ถึกสถิตย์ คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
135 00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
136 16/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
137 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
138 20/ 07/ 2563 21/ 09/ 2563 นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์(0161)  
139 05/ 10/ 2563 26/ 11/ 2563 นางสาว เสาวภา ชัยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
140 00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพืชศาสตร์  
141 23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย อณจ ชัยมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
142 01/ 04/ 2563 25/ 05/ 2563 นาย อนุรักษ์ อรัญญนาค คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
143 27/ 03/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา  
144 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย อมรเดช นวลมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
145 26/ 11/ 2563 21/ 01/ 2564 นางสาว อมรศรี ขุนอินทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
146 11/ 01/ 2564 16/ 02/ 2564 นาง อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
147 18/ 08/ 2563 30/ 09/ 2563 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

----------------------------------------------------