กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1125 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 04/ 06/ 2561 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษา  
2 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
3 00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 นางสาว กฤตยา ณ หนองคาย คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
4 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
5 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
6 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
7 01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา (0143)  
8 20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
9 17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
10 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
11 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
12 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
13 02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
14 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชานิติศาสตร์  
15 31/ 07/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ชุติ ม่วงประเสริฐ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  
16 11/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว ชุติมา ชวลิตมณเฑียร คณะเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาคหกรรมศาสตร์  
17 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18 12/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
19 09/ 08/ 2562 16/ 09/ 2562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาประมง  
20 15/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา  
21 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
22 30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
23 27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
24 06/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นางสาว ติยากร ฉัตรนภารัตน์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา  
25 26/ 08/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เทคโนโลยีสารสนเทศ  
26 00/ 00/ 0000 07/ 01/ 2563 นาย ธนัท อ้วนอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
27 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
28 05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
29 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
30 09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่  
31 00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 น.ส. นพมาศ โลกคำลือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์พืช  
32 24/ 07/ 2562 29/ 08/ 2562 นาย นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
33 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการ  
34 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
35 11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
36 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
37 21/ 02/ 2562 17/ 06/ 2562 นางสาว บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
38 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  
39 31/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ปพิชญา ชัยสกุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  
40 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
41 21/ 02/ 2563 21/ 02/ 2563 นาง ปวีณา อ่อนใจเอื้อ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์  
42 22/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
43 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
44 22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เกษตรกลวิธาน (5124)  
45 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
46 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
47 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
48 03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
49 00/ 00/ 0000 18/ 09/ 2562 นางสาว พัชรี ครูขยัน คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
50 30/ 04/ 2561 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
51 13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
52 01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
53 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี  
54 22/ 10/ 2562 02/ 12/ 2562 นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
55 12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
56 27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
57 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
58 12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
59 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
60 11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
61 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
62 02/ 12/ 2562 12/ 12/ 2562 นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
63 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
64 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
65 18/ 06/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย รักศักดิ์ รักษาเคน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109)  
66 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
67 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
68 22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
69 27/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  
70 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
71 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
72 25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  
73 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
74 27/ 08/ 2562 30/ 08/ 2562 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจัด 0103  
75 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
76 25/ 07/ 2562 21/ 08/ 2562 นางสาว วิภาวรรณ ท้ายเมือง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
77 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
78 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
79 15/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย เทคโนโลยีการสัตวแพทย์  
80 22/ 10/ 2562 27/ 11/ 2562 นางสาว ศศิธร อุดปิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
81 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
82 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
83 03/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
84 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
85 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
86 17/ 01/ 2563 12/ 02/ 2563 นางสาว โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
87 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
88 06/ 11/ 2562 17/ 12/ 2562 นางสาว สถิตภัค อัศวราชันย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตว์แพทย์  
89 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
90 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
91 11/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย สโรช แก้วมณี คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
92 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
93 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
94 25/ 11/ 2562 25/ 12/ 2562 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
95 08/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
96 18/ 09/ 2562 08/ 10/ 2562 นาย สุนทร บุญตา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
97 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
98 26/ 12/ 2562 20/ 02/ 2563 นางสาว สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
99 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ  
100 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
101 28/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นางสาว สุรัสวดี แสนสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎหมายอาญา  
102 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
103 16/ 09/ 2562 30/ 10/ 2562 นาย อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
104 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
105 10/ 05/ 2562 25/ 06/ 2562 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล (4127)  
106 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
107 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
108 25/ 07/ 2561 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
109 00/ 00/ 0000 02/ 10/ 2562 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

 

----------------------------------------------------