กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1114 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 04/ 06/ 2561 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพลศึกษา  
2 03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ  
3 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. กัลพฤกษ์ พลศร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
4 30/ 11/ 2560 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
5 12/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
6 03/ 08/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
7 30/ 10/ 2560 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
8 10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
9 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
10 03/ 04/ 2562 05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
11 17/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
12 14/ 01/ 2562 15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504)  
13 12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
14 10/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
15 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จิตติ นิรมิตรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
16 01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสัตววิทยา (0143)  
17 19/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
18 20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
19 17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
20 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
21 25/ 07/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีรภา หินซุย คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
22 24/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
23 12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
24 22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
25 26/ 03/ 2561 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
26 02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
27 28/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสัตวบาล  
28 18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชานิติศาสตร์  
29 09/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
30 31/ 07/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ชุติ ม่วงประเสริฐ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  
31 08/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นาย ไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
32 04/ 09/ 2561 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
33 12/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
34 09/ 08/ 2562 16/ 09/ 2562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง  
35 15/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
36 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
37 17/ 05/ 2562 05/ 06/ 2562 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
38 30/ 08/ 2562 27/ 09/ 2562 นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
39 21/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
40 18/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
41 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
42 06/ 06/ 2562 26/ 06/ 2562 นางสาว ดาวจรัส เกตุโรจน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
43 27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
44 03/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่ (5102) สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (510203)  
45 06/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นางสาว ติยากร ฉัตรนภารัตน์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา  
46 26/ 08/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
47 08/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
48 18/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร คณะเกษตร ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
49 24/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
50 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นางสาว ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง คณะวนศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303) นิเวศวิทยาป่าไม้ (530302)  
51 16/ 12/ 2559 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
52 05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศึกษาศาสตร์  
53 04/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาง ธีรารัตน์ วรพิเชฐ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
54 02/ 08/ 2562 10/ 10/ 2562 นาย ธีร์ หะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน  
55 29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน  
56 09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
57 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีวเคมี  
58 24/ 07/ 2562 29/ 08/ 2562 นาย นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
59 10/ 06/ 2562 08/ 08/ 2562 นาง นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
60 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการ  
61 04/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาง นัดดาวดี นุ่มนาค คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301)  
62 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
63 10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
64 11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
65 26/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว นิตยา เมี้ยนมิตร คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการป่าไม้  
66 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
67 18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
68 21/ 02/ 2562 17/ 06/ 2562 นางสาว บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์  
69 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการบัญชี  
70 31/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ปพิชญา ชัยสกุล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
71 22/ 06/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
72 24/ 05/ 2562 28/ 05/ 2562 นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  
73 10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
74 15/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว ปัฐวิภา สงกุมาร คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
75 09/ 04/ 2562 19/ 06/ 2562 นางสาว ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
76 15/ 09/ 2561 24/ 10/ 2561 น.ส. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จุลชีววิทยา  
77 11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
78 10/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
79 29/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
80 30/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. ผ่องอำไพ คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
81 26/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
82 13/ 03/ 2561 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
83 14/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี  
84 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
85 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นาย พรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (5305)  
86 11/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง พลอยวไล ทองรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาจิตวิทยา (6104)  
87 25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. พัชราพรรณ กะตากูล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาเขมร (7102)  
88 00/ 00/ 0000 18/ 09/ 2562 นางสาว พัชรี ครูขยัน คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
89 30/ 04/ 2561 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
90 13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
91 25/ 06/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
92 01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
93 13/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
94 24/ 02/ 2560 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
95 27/ 06/ 2561 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
96 05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
97 28/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
98 08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
99 27/ 12/ 2561 29/ 01/ 2562 นาง เพชรดา ปินใจ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
100 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
101 12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
102 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
103 11/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
104 28/ 08/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
105 19/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 น.ส. มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ  
106 12/ 09/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
107 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
108 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นางสาว รติพร มั่นพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
109 12/ 10/ 2561 12/ 11/ 2561 นาย รพี ดอกไม้เทศ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ส่งเสริมการเกษตร  
110 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
111 18/ 06/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย รักศักดิ์ รักษาเคน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109)  
112 09/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นาย รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาเกษตรกลวิธาน  
113 20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
114 14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
115 22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
116 27/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
117 08/ 07/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (1119)  
118 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย วรพงษ์ สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
119 19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี  
120 01/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
121 31/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
122 25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาจีน  
123 01/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
124 27/ 08/ 2562 30/ 08/ 2562 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจัด 0103  
125 02/ 07/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
126 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
127 25/ 07/ 2562 21/ 08/ 2562 นางสาว วิภาวรรณ ท้ายเมือง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
128 17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
129 30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
130 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
131 10/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
132 04/ 02/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156)  
133 26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
134 05/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. ศิริรัตน์ โกศการิกา คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
135 03/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
136 13/ 03/ 2562 26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
137 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
138 02/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการผลิตพืช  
139 19/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
140 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
141 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
142 11/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย สโรช แก้วมณี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
143 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย สันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
144 14/ 05/ 2562 18/ 06/ 2562 นางสาว สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
145 21/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 น.ส. สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
146 09/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
147 11/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่  
148 04/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. สุชาดา เจียมสกุล คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการบัญชี  
149 08/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
150 18/ 09/ 2562 08/ 10/ 2562 นาย สุนทร บุญตา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
151 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
152 10/ 08/ 2561 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
153 12/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
154 28/ 03/ 2562 25/ 04/ 2562 นาย สุพจน์ กาเซ็ม คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
155 31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
156 28/ 03/ 2562 04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
157 10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709)  
158 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติ  
159 07/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
160 28/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นางสาว สุรัสวดี แสนสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กฎหมายอาญา  
161 18/ 02/ 2562 14/ 03/ 2562 นาย สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
162 05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
163 10/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
164 27/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 น.ส. หัชทัย ชาญเลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
165 15/ 03/ 2560 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
166 13/ 06/ 2562 15/ 07/ 2562 นาย อนุเผ่า อบแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704)  
167 19/ 09/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
168 05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
169 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
170 27/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย อรรถพร วิเศษสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
171 02/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
172 10/ 05/ 2562 25/ 06/ 2562 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวบาล (4127)  
173 28/ 09/ 2561 19/ 11/ 2561 นาง อรอุษา คำสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
174 31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา  
175 08/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาง อำพร แจ่มผล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) อาหารและโภชนาการ (915601)  
176 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
177 25/ 07/ 2561 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
178 00/ 00/ 0000 02/ 10/ 2562 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
179 12/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
180 12/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อุทุมพร อินทจักร์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
181 00/ 00/ 0000 13/ 08/ 2562 นาง อุษารัตน์ ธีรธร คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
182 14/ 12/ 2560 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
183 02/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นางสาว ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  

 

----------------------------------------------------