กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 809 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
2 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
3 20/ 03/ 2561 นาง กมลวรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
4 06/ 02/ 2561 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
5 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
6 24/ 05/ 2559 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
7 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
8 07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
9 27/ 11/ 2558 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
10 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
11 06/ 11/ 2560 นางสาว เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
12 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
13 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
14 16/ 02/ 2561 นางสาว เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
15 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
16 15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
17 19/ 09/ 2560 นาง จรรยา เจตนาเสน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
18 11/ 05/ 2560 นาย จักรพันธ์ เทือกต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
19 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
20 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:14/02/2018
21 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
22 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
23 13/ 09/ 2559 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
24 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
25 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
26 30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
27 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
28 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
29 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
30 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
31 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
32 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
33 19/ 01/ 2561 นางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
34 26/ 03/ 2561 นาง ชมาพร เจียรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
35 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:23/04/2561
36 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 update:15/09/2017
37 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
38 12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
39 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
40 21/ 07/ 2559 นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
41 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:10/01/2561
42 30/ 10/ 2560 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
43 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
44 14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
45 19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
46 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
47 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
48 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:6/12/2560
49 03/ 05/ 2561 นาย ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
50 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:04/10/2560
51 13/ 01/ 2560 น.ส. ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
52 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
53 21/ 11/ 2560 นาย ธีรศักดิ์ เอโกบล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
54 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
55 28/ 02/ 2561 นาง ธีราพร ทองปัญญา คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
56 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
57 31/ 05/ 2560 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
58 01/ 08/ 2559 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
59 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:09/01/2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
60 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
61 02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
62 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
63 03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
64 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
65 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
66 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
67 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000 update:22/01/2561
68 14/ 03/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
69 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
70 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
71 08/ 10/ 2558 นาย บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
72 13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
73 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
74 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
75 26/ 12/ 2560 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
76 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
77 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
78 01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
79 20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
80 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
81 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
82 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
83 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
84 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
85 27/ 03/ 2561 นางสาว พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
86 28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
87 11/ 08/ 2559 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
88 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
89 07/ 11/ 2560 นาย พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
90 21/ 02/ 2561 นางสาว พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
91 27/ 11/ 2558 นาย พิชาด เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
92 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
93 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
94 14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
95 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
96 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
97 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
98 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
99 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
100 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
101 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
102 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
103 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
104 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
105 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
106 10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
107 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
108 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
109 28/ 12/ 2560 นางสาว มีนา ปทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
110 04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
111 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
112 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
113 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
114 31/ 05/ 2560 นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
115 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
116 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
117 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
118 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
119 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
120 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
121 18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
122 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:18/12/2560
123 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
124 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
125 09/ 05/ 2560 นางสาว รุ่งฤดี ลุ่มร้อย คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
126 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
127 22/ 03/ 2559 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
128 15/ 11/ 2560 นางสาว วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
129 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
130 19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
131 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
132 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
133 20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
134 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
135 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
136 07/ 02/ 2560 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
137 22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
138 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
139 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
140 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
141 24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
142 08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
143 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
144 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
145 29/ 08/ 2559 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
146 14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
147 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
148 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
149 29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
150 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
151 24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
152 21/ 04/ 2560 นางสาว สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
153 11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
154 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ อื่นๆ 00/ 00/ 0000
155 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
156 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
157 02/ 05/ 2561 นาย สิทธิชัย ฮะทะโชติ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
158 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 update:25/04/2561
159 01/ 08/ 2559 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
160 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
161 28/ 03/ 2561 นางสาว สุขสวัสดิ์ พลพินิจ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
162 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
163 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
164 29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
165 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
166 11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
167 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
168 06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
169 21/ 07/ 2559 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
170 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
171 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
172 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000 update:10/01/2561
173 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
174 12/ 05/ 2558 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 ส่งหนังสือทวงผลประเมินล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60
175 01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
176 20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
177 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
178 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
179 25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
180 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
181 12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
182 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
183 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
184 24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000 update:14/02/2561
185 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
186 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
187 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
188 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
189 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
190 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
191 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------