กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 932 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 12/ 10/ 2561 นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
2 11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพลศึกษา  
3 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ  
4 11/ 10/ 2561 นาย กรกิต ชุ่มกรานต์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาไทยศึกษา  
5 06/ 02/ 2561 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  
6 07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
7 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
8 07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ  
9 13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
10 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาประมง  
11 11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
12 18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
13 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
14 24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
15 16/ 02/ 2561 นางสาว เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ  
16 12/ 10/ 2561 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
17 23/ 08/ 2561 นางสาว แคทลียา ดาวสุด คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
18 05/ 10/ 2561 นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
19 15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาจีน  
20 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
21 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา  
22 31/ 07/ 2561 นาย จารุพันธุ์ หนูสมตน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
23 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
24 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชไร่นา  
25 04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการตลาด  
26 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
27 09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
28 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
29 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
30 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง  
31 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
32 29/ 09/ 2560 นาย เจษฎา โพธิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
33 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
34 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
35 24/ 09/ 2561 นาย เฉลิมพล เปล่งสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
36 20/ 07/ 2561 น.ส. ชญาดา ภัทราคม คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร  
37 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
38 08/ 05/ 2561 นางสาว ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
39 24/ 08/ 2561 นางสาว ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีวเคมี  
40 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
41 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
42 05/ 10/ 2561 นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
43 13/ 06/ 2561 นางสาว ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชามานุษยวิทยา  
44 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชานิติศาสตร์  
45 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
46 12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
47 06/ 08/ 2561 นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
48 08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
49 03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
50 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
51 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
52 04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
53 29/ 06/ 2561 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
54 20/ 06/ 2561 นางสาว เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
55 14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
56 17/ 08/ 2561 นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
57 05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชไร่  
58 27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
59 08/ 08/ 2561 นาย ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาพืชสวน  
60 29/ 06/ 2561 นางสาว ทิมทอง ดรุณสนธยา คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา  
61 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพืชไร่  
62 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สัตวบาล  
63 03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
64 15/ 09/ 2560 นาย ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมี  
65 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบัญชี  
66 07/ 02/ 2560 น.ส. ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
67 05/ 09/ 2561 นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
68 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
69 31/ 07/ 2561 นาย ธีร์ เชาวนนทปัญญา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
70 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
71 07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวีฒน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
72 07/ 08/ 2561 นาง นพรัตน์ คัคคุริวาระ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมป่าไม้  
73 12/ 10/ 2561 นาย นภพล ภู่พนิตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
74 24/ 09/ 2561 นางสาว นภาขวัญ แหวนเพชร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
75 06/ 11/ 2560 นางสาว นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
76 12/ 10/ 2560 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรการบินและอวกาศ  
77 27/ 09/ 2561 นางสาว นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการ  
78 03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมอุตสาหการ  
79 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
80 12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
81 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
82 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
83 28/ 06/ 2561 นาย นิรันดร์ ยิ่งยวด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
84 31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง  
85 31/ 05/ 2561 นาย บรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา  
86 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
87 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
88 29/ 06/ 2561 นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
89 15/ 11/ 2560 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมี  
90 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
91 16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
92 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
93 20/ 09/ 2561 นาย ประชากร แก้วเขียว คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
94 01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
95 02/ 08/ 2561 นาง ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ภูมิสถาปัตยกรรม  
96 20/ 09/ 2561 นาง ประภัสสร บุญสูงเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  
97 21/ 09/ 2561 นาย ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
98 24/ 09/ 2561 น.ส. ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
99 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน  
100 30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
101 01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
102 04/ 10/ 2561 นาง ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
103 26/ 09/ 2561 นาย ปิติ ตรีสกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  
104 26/ 07/ 2561 นาย ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาอังกฤษ  
105 12/ 10/ 2561 นาง เปรมฤดี เพ็ชรกูล คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม  
106 29/ 09/ 2560 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
107 25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
108 04/ 10/ 2561 น.ส. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
109 26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
110 29/ 06/ 2561 นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
111 07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการบัญชี  
112 28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการเงิน  
113 06/ 08/ 2561 น.ส. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
114 18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
115 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
116 20/ 06/ 2561 นาย พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
117 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
118 29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การบัญชี  
119 12/ 10/ 2561 นางสาว พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินันท์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาชีวเคมี  
120 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
121 14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
122 16/ 07/ 2561 นาย พิวัฒน์ หิตกร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
123 03/ 08/ 2561 น.ส. พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
124 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
125 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
126 31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด  
127 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
128 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์  
129 22/ 05/ 2560 น.ส. ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
130 19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
131 13/ 09/ 2561 นาง ภารดี กล่อมดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
132 07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
133 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
134 17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
135 28/ 02/ 2561 นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาฟิสิกส์  
136 06/ 09/ 2561 นาง มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
137 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
138 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
139 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
140 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
141 21/ 05/ 2561 นางสาว มาลินี ประพิณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการศึกษา  
142 13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
143 08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการ  
144 17/ 08/ 2561 น.ส. เยาวภา หล่อเจริญผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร  
145 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
146 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาธารณสุขศาสตร์  
147 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
148 13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
149 25/ 09/ 2561 นาย รัชกฤช คงพินิจบวร คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
150 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
151 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
152 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการตลาด  
153 25/ 07/ 2561 นางสาว รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
154 13/ 06/ 2561 นาง ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
155 06/ 08/ 2561 นาย วรยศ ละม้ายศรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย เศรษฐศาสตร์  
156 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการศึกษา  
157 11/ 10/ 2561 นางสาว วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
158 31/ 07/ 2561 น.ส. วลีพรรณ กันเนื่อง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
159 01/ 06/ 2561 นางสาว วศะพร จันทร์พุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
160 28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการ  
161 12/ 07/ 2561 นาย วัชรพัฐ เมตตานันท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
162 04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
163 07/ 02/ 2561 นางสาว วัลลีย์ นวนมุสิก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลอง  
164 07/ 08/ 2561 นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
165 23/ 07/ 2561 นาย วิชาญ มะวิญธร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพลศึกษา  
166 29/ 06/ 2561 นาย วิทยา จินดาหลวง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
167 20/ 07/ 2561 นาย วิทัศน์ ฝักเจริญผล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์ศึกษา  
168 05/ 10/ 2561 นาย วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
169 10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
170 30/ 08/ 2561 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
171 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
172 08/ 08/ 2561 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบัญชี  
173 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
174 24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี  
175 12/ 06/ 2561 นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการประมง  
176 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
177 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การเงิน  
178 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
179 25/ 08/ 2561 นาย ศุภฤกษ์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การศึกษา  
180 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการผลิตพืช  
181 26/ 09/ 2561 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
182 25/ 07/ 2561 นาย สมควร โพธารินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ฟิสิกส์  
183 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
184 18/ 07/ 2561 นาย สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
185 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
186 06/ 06/ 2561 นาย สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
187 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการเงิน  
188 06/ 07/ 2561 นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
189 13/ 02/ 2561 นาย สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  
190 04/ 10/ 2561 น.ส. สุจิตตา เรืองรัศมี คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
191 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
192 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชไร่  
193 21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
194 04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
195 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมี  
196 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
197 24/ 09/ 2561 น.ส. สุภาพร เอื้อจงมานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
198 13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
199 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  
200 11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
201 09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมี  
202 22/ 05/ 2560 นางสาว อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
203 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
204 20/ 08/ 2561 นาย อนามัย ดำเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
205 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
206 15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย พลศึกษา  
207 23/ 08/ 2561 น.ส. อรวรรณ วัชนุภาพร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
208 20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช  
209 25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  
210 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชามานุษยวิทยา  
211 23/ 08/ 2561 น.ส. อังคณา ศรีพยัพ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
212 16/ 08/ 2561 นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
213 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
214 24/ 08/ 2561 นาย อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
215 07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร  
216 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง)  
217 01/ 10/ 2561 นาง อารียา โอบิเดียกวู คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
218 16/ 07/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
219 30/ 08/ 2561 นาย อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
220 05/ 10/ 2561 นาย อาสูตร สงวนเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  
221 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
222 06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
223 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
224 14/ 06/ 2561 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  
225 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
226 21/ 04/ 2560 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
227 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา  

 

----------------------------------------------------