กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 312 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 319 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 22/ 05/ 2561 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน อาชีวศึกษา  
2 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
3 12/ 10/ 2561 นางสาว กังสดาล เชาว์วัฒนกุล คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สังคมวิทยา  
4 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์เกษตร  
5 06/ 08/ 2561 นาง กานดา ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
6 22/ 10/ 2561 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
7 16/ 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
8 23/ 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภาษาไทย (7101)  
9 17/ 05/ 2561 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พันธุศาสตร์  
10 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
11 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
12 17/ 10/ 2561 นาย จักรพ้นธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมอุตสาหการ  
13 16/ 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
14 26/ 10/ 2561 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
15 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถิติ  
16 26/ 10/ 2561 นาง จุฑามาศ บัตรเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
17 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
18 30/ 10/ 2561 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
19 30/ 11/ 2561 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พฤกษศาสตร์ 0142  
20 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีทางอาคาร)  
21 12/ 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข โรคพืช  
22 30/ 10/ 2561 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ 4125  
23 24/ 09/ 2561 นาย ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
24 21/ 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
25 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ชีววิทยา 0141  
26 17/ 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
27 26/ 11/ 2561 นาย เชาวลิต มิตรสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
28 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
29 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีวเคมี  
30 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเครื่องกล 1110  
31 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐพล รำไพ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
32 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พลศึกษา  
33 22/ 10/ 2561 นาย ทรงพล จารุวิศิษฎ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
34 12/ 10/ 2561 นางสาว ธนารดี คำยา คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สังคมวิทยา  
35 26/ 03/ 2561 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
36 18/ 10/ 2561 นางสาว นลินรัตน์ รักกุศล คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
37 04/ 07/ 2561 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์ - 0134  
38 12/ 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
39 14/ 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
40 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
41 06/ 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์เกษตร  
42 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การจัดการ  
43 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
44 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
45 16/ 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
46 22/ 10/ 2561 นางสาว พัชรินทร์ ตัญญะ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ปรับปรุงพันธ์พืช  
47 28/ 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมี  
48 14/ 08/ 2561 นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
49 19/ 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีอินทรีย์ 0133  
50 20/ 07/ 2561 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
51 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
52 04/ 10/ 2561 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
53 01/ 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภาษาญี่ปุ่น ๗๑๑๑  
54 12/ 10/ 2561 นาง ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวบาล  
55 22/ 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมอาหาร  
56 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช  
57 31/ 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
58 12/ 10/ 2561 นางสาว รัติยา พงศ์พิสุุทธา คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข โรคพืช  
59 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
60 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถิติ  
61 20/ 09/ 2561 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีการบรรจุ  
62 24/ 09/ 2561 นาย วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
63 24/ 08/ 2561 นางสาว วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
64 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
65 10/ 10/ 2561 นางสาว วัชรี รัตนสกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาฟิสิกส์ (0151)  
66 07/ 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
67 10/ 07/ 2561 นาย วิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
68 01/ 08/ 2561 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
69 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
70 30/ 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 4122  
71 17/ 10/ 2561 นาย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
72 18/ 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม  
73 28/ 05/ 2561 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เภสัชวิทยา  
74 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภูมิสถาปัตยกรรม 150104  
75 01/ 11/ 2561 นาย ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข รัฐประศาสนศาสตร์ 6102  
76 04/ 04/ 2561 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
77 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวบาล  
78 06/ 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ชีวเคมี 0138  
79 01/ 11/ 2561 นาย ศาสตรินทร์ ตันสุน คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข รัฐศาสตร์ 6101  
80 15/ 11/ 2561 นางสาว ศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ฟิสิกส์ 0151  
81 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
82 30/ 05/ 2561 นาง ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ประวัติศาสตร์  
83 23/ 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พันธุศาสตร์  
84 26/ 11/ 2560 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา 1104  
85 15/ 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
86 25/ 10/ 2561 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมชลประทาน  
87 01/ 08/ 2561 นาย สมบัติ อ่อนศิริ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา 6501 อนุสาขา พลศึกษา 650149  
88 27/ 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเครื่องกล 1110  
89 26/ 10/ 2561 น.ต. สัญชัย พัฒนสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
90 25/ 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมอาหาร  
91 25/ 07/ 2561 นาย สุชาติ อิงธรรมจิตร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
92 27/ 09/ 2561 นาย สุชาติ เหลืองประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
93 26/ 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
94 26/ 10/ 2561 นาง สุนทรา โตบัว คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
95 26/ 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา 1104  
96 28/ 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
97 30/ 10/ 2561 นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ 4125  
98 26/ 10/ 2561 นาย สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ 6501  
99 01/ 10/ 2561 นางสาว โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สถาปัตยกรรม (เทคโนโลยีทางอาคาร) (180202)  
100 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข มานุษยวิทยา  
101 21/ 08/ 2561 นาย อนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
102 24/ 09/ 2561 นาย อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
103 24/ 09/ 2561 นาย อภิชาติ แจ้งบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
104 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
105 17/ 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
106 05/ 10/ 2561 นาง อรอุมา เพียซ้าย คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา (รหัส 5105)  
107 17/ 10/ 2561 นาง อัจฉรา นิยมภา คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
108 19/ 10/ 2561 นาง อัญชณี คูเบอร่า คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พันธุศาสตร์  
109 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
110 01/ 10/ 2561 นาง อิสริยา บุญญะศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์เกษตร  
111 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
112 26/ 11/ 2560 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา 1104  

 

----------------------------------------------------