กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 406 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 413 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
2 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
3 22/ 05/ 2563 14/ 07/ 2563 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
4 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
5 14/ 05/ 2563 19/ 06/ 2563 นาย คุณยุต เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110) วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (111002)  
6 16/ 03/ 2563 26/ 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
7 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501)  
8 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
9 06/ 02/ 2563 13/ 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166) วิทยาการสิ่งทอ (016601)  
10 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
11 26/ 12/ 2562 29/ 01/ 2563 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
12 27/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข  
13 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
14 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์พืช  
15 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
16 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นางสาว ชลิดา เนียมนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
17 00/ 00/ 0000 05/ 05/ 2563 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เคมีสิ่งแวดล้อม  
18 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2563 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
19 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
20 01/ 07/ 2563 21/ 07/ 2563 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีศาสตร์ (5143)  
21 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
22 00/ 00/ 0000 22/ 07/ 2563 นาง ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104) วิศวกรรมโครงสร้าง (110402)  
23 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
24 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุุตสาหการ (1109)  
25 11/ 06/ 2563 01/ 07/ 2563 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202)  
26 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2563 นาย บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
27 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีวิเคราะห์  
28 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่ 5102  
29 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ 6501  
30 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137)  
31 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง ปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
32 00/ 00/ 0000 14/ 07/ 2563 นาย ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ฟิสิกส์ 0151  
33 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่  
34 22/ 04/ 2563 19/ 05/ 2563 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
35 00/ 00/ 0000 13/ 05/ 2563 นาย พงศกร จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
36 15/ 07/ 2563 15/ 07/ 2563 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เภสัชวิทยา  
37 10/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีอุตสาหกรรม (0139)  
38 20/ 04/ 2563 07/ 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
39 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข คณิตศาสตร์  
40 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์โลก  
41 06/ 11/ 2562 14/ 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
42 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
43 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
44 16/ 01/ 2563 10/ 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การกีฬา  
45 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
46 06/ 02/ 2563 24/ 04/ 2563 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903)  
47 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
48 00/ 00/ 0000 10/ 08/ 2563 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ การศึกษา  
49 16/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวศาสตร์ (5114)  
50 04/ 06/ 2563 22/ 06/ 2563 นางสาว วิลาสินี อยู่ชัชวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
51 00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2563 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
52 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
53 12/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
54 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
55 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรับปรุงพันธ์พืช  
56 20/ 04/ 2563 22/ 05/ 2563 นางสาว สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (0142)  
57 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา  
58 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา (2102)  
59 14/ 01/ 2563 04/ 03/ 2563 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เศรษฐศาสตร์  
60 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
61 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
62 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กีฏวิทยา (5106)  
63 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา  
64 25/ 05/ 2563 13/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
65 21/ 10/ 2562 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)  
66 03/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
67 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
68 13/ 08/ 2563 14/ 09/ 2563 นางสาว อุสุมา เจิมนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เภสัชวิทยา (4105)  
69 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2563 นาง เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์  

 

----------------------------------------------------