กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 359 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 366 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
2 12/ 10/ 2561 29/ 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) สถาปัตยกรรม (150101)  
3 19/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
4 01/ 11/ 2561 16/ 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
5 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
6 24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย (7101)  
7 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ศึกษาศาสตร์ (6501)  
8 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมอุตสาหการ  
9 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวศาสตร์  
10 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
11 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
12 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
13 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์การศึกษา (650142)  
14 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
15 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
16 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
17 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเคมี  
18 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การปรับปรุงพันธ์พืช  
19 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
20 28/ 11/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ฟิสิกส์ (0151)  
21 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา (5105)  
22 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
23 16/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ชีววิทยา 0141  
24 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
25 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
26 22/ 10/ 2561 12/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ดุริยางคศิลป์  
27 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
28 12/ 07/ 2561 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ชีวเคมี  
29 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
30 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
31 27/ 11/ 2561 11/ 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตววิทยา (0143)  
32 22/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษา 6501  
33 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
34 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย จุลชีววิทยา  
35 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ 5102  
36 25/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
37 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ศึกษาศาสตร์ 6501  
38 01/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320)  
39 00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีเชิงฟิสิกส์  
40 00/ 00/ 0000 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การจัดการ  
41 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
42 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย จุลชีววิทยา  
43 17/ 04/ 2562 07/ 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111)  
44 11/ 04/ 2561 16/ 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ  
45 03/ 09/ 2561 30/ 04/ 2562 นาง พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมการบินและอวกาศ  
46 21/ 02/ 2562 21/ 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
47 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
48 07/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีอินทรีย์ 0133  
49 09/ 01/ 2562 29/ 03/ 2562 นางสาว ภัทรนันท์ ทักขนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
50 27/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
51 20/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น (๗๑๑๑)  
52 20/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมอาหาร  
53 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
54 26/ 02/ 2561 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
55 31/ 01/ 2562 25/ 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีวิทยา  
56 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
57 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
58 22/ 01/ 2562 08/ 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วัสดุศาสตร์  
59 04/ 12/ 2561 07/ 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (1118)  
60 01/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
61 28/ 11/ 2561 19/ 12/ 2561 นาย วิรงค์ จันทร คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
62 11/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
63 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
64 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
65 09/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
66 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีวเคมี 0138  
67 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
68 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
69 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรับปรุงพันธ์พืช  
70 25/ 01/ 2562 05/ 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (111801)  
71 05/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย พันธุศาสตร์  
72 30/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 1104  
73 21/ 11/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
74 15/ 08/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
75 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
76 14/ 02/ 2562 01/ 03/ 2562 นาย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
77 06/ 03/ 2562 24/ 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
78 29/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  
79 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
80 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
81 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน มานุษยวิทยา  
82 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา 1104  
83 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
84 31/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย อภิชาติ แจ้งบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
85 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
86 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
87 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
88 26/ 05/ 2560 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
89 00/ 00/ 0000 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
90 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
91 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
92 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  

 

----------------------------------------------------