กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 435 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 442 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
2 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเครื่องกล  
3 16/ 03/ 2563 26/ 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
4 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
5 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ยังไม่ระบุ สัตวศาสตร์  
6 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาง จุฬารัตน์ วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
7 00/ 00/ 0000 06/ 11/ 2563 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการจัดการ  
8 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์พืช  
9 04/ 02/ 2564 03/ 03/ 2564 นางสาว ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา (1104)  
10 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2563 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
11 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
12 01/ 07/ 2563 21/ 07/ 2563 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
13 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีเชิงฟิสิกส์  
14 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 4 ราย สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
15 00/ 00/ 0000 08/ 10/ 2563 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จิตวิทยา (6104)  
16 09/ 12/ 2563 25/ 01/ 2564 นาง นพรัตน์ ปราบสงบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) วิทยาการอาหาร (180901)  
17 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
18 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุุตสาหการ (1109)  
19 11/ 06/ 2563 01/ 07/ 2563 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202)  
20 00/ 00/ 0000 15/ 12/ 2563 นาย นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
21 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2563 นาย บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืชวิทยา  
22 29/ 07/ 2563 07/ 10/ 2563 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาไทย (7101)  
23 00/ 00/ 0000 16/ 10/ 2563 นาย บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรสิตวิทยา  
24 10/ 09/ 2563 02/ 10/ 2563 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
25 22/ 01/ 2564 03/ 02/ 2564 นาย ปกรณ์ วรรธนะอมร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีอินทรีย์ (0131)  
26 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีวิเคราะห์  
27 00/ 00/ 0000 19/ 02/ 2564 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข รัฐประศาสนศาสตร์  
28 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาศาสตร์ 6501  
29 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย ปริญญา ฉกาจนโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมวัสดุ  
30 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง ปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมเคมี  
31 00/ 00/ 0000 14/ 07/ 2563 นาย ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ 0151  
32 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พืชไร่  
33 22/ 04/ 2563 19/ 05/ 2563 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
34 28/ 08/ 2563 29/ 09/ 2563 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
35 00/ 00/ 0000 13/ 05/ 2563 นาย พงศกร จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
36 00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2563 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วัสดุศาสตร์  
37 15/ 07/ 2563 15/ 07/ 2563 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เภสัชวิทยา  
38 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2563 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ  
39 20/ 04/ 2563 07/ 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
40 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
41 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์โลก  
42 00/ 00/ 0000 24/ 02/ 2564 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
43 00/ 00/ 0000 25/ 12/ 2563 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เกษตรกลวิธาน  
44 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
45 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
46 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชีวเคมี (0138)  
47 16/ 01/ 2563 10/ 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
48 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษศาสตร์  
49 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีอินทรีย์  
50 00/ 00/ 0000 10/ 08/ 2563 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา  
51 04/ 06/ 2563 22/ 06/ 2563 นางสาว วิลาสินี อยู่ชัชวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
52 00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2563 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301) การจัดการป่าไม้ (530101)  
53 18/ 12/ 2563 21/ 01/ 2564 ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
54 12/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์ (6103)  
55 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธ์พืช  
56 30/ 10/ 2563 27/ 11/ 2563 นางสาว ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีศาสตร์ (5143)  
57 00/ 00/ 0000 01/ 02/ 2564 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
58 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นางสาว สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
59 24/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ (5102)  
60 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
61 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
62 14/ 01/ 2563 04/ 03/ 2563 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
63 00/ 00/ 0000 23/ 03/ 2564 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วนวัฒนวิทยา  
64 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
65 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ กีฏวิทยา (5106)  
66 25/ 05/ 2563 13/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
67 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
68 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2563 นาง เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
69 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาง ิือินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

----------------------------------------------------