กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 220 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 227 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
2 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
3 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
4 16/ 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
5 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
6 04/ 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
7 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
8 17/ 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
9 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
10 11/ 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
11 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
12 11/ 11/ 2559 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
13 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
14 14/ 12/ 2558 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
15 22/ 10/ 2558 นางสาว นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ 00/ 00/ 0000
16 03/ 03/ 2560 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
17 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
18 12/ 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
19 29/ 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
20 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
21 21/ 09/ 2559 นาง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
22 19/ 04/ 2559 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ อื่นๆ 00/ 00/ 0000
23 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
24 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
25 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 ข้อสังเกตุ ส่งเอกสารเพื่อสอบถามข้อมูล 11-8-60
26 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
27 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
28 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
29 04/ 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
30 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
31 28/ 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
32 04/ 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
33 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
34 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
35 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
36 15/ 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
37 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
38 21/ 01/ 2559 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
39 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
40 03/ 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
41 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
42 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
43 10/ 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
44 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อื่นๆ 00/ 00/ 0000
45 26/ 01/ 2560 นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
46 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------