กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 204 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 211 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 27/ 01/ 2555 นาง กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 03/ 2556 1 ปี 1 เดือน 27 วัน --
2 18/ 02/ 2556 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 05/ 2557 1 ปี 3เดือน 8 วัน
3 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
4 05/ 09/ 2554 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 01/ 2556 1 ปี 4 เดือน 23 วัน --
5 06/ 12/ 2554 น.ส. กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 0 ปี 7เดือน 17 วัน --
6 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
7 31/ 10/ 2550 นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 08/ 2552 1 ปี 9เดือน 24 วัน --
8 16/ 10/ 2557 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 09/ 2558 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
9 30/ 10/ 2556 นางสาว ขวัญสกุล เต็งอำนวย คณะบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 15/ 12/ 2557 1 ปี 1เดือน 15 วัน
10 20/ 03/ 2551 ร.ท. คณิต ทองชิว คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 3 ปี 9เดือน 6 วัน --
11 13/ 09/ 2553 น.ส. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 2 ปี 9 เดือน 13 วัน --
12 24/ 09/ 2557 นาย จตุพร หนูสุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 1 ปี 3 เดือน 4 วัน
13 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
14 13/ 06/ 2556 หม่อมหลวง จรัลวิไล จรูญโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
15 08/ 06/ 2559 นาง จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
16 03/ 03/ 2558 นาย จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
17 25/ 06/ 2558 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 10 เดือน 0 วัน --
18 14/ 08/ 2558 นางสาว จุฑา พิชิตลำเค็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 9 เดือน 15 วัน
19 04/ 07/ 2551 นาง จุฑาทิพ คล้ายทับทิม คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 20/ 07/ 2552 1 ปี 0เดือน 16 วัน --
20 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
21 28/ 01/ 2557 นาง ชไมภัค เตชัสอนันต์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9เดือน 0 วัน
22 01/ 03/ 2555 น.ส. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0เดือน 23 วัน
23 18/ 06/ 2552 นาย ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 09/ 2553 1 ปี 3เดือน 9 วัน --
24 27/ 10/ 2559 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
25 31/ 07/ 2551 นาย ชัยวัฒน์ บำรุงจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2552 1 ปี 3เดือน 23 วัน --
26 23/ 06/ 2558 นาย ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559 11 เดือน 8 วัน
27 06/ 02/ 2558 นาย ชานนท์ จันทรา คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 10/ 2558 8 เดือน 20 ว้น
28 14/ 08/ 2552 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 2 ปี 1เดือน 12 วัน --
29 09/ 08/ 2556 นาย เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2558 2 ปี 3 เดือน 14 วัน
30 27/ 10/ 2558 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1ปี3เดือน18วัน
31 06/ 10/ 2552 นาย ณรงค์ วีระไวทยะ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 4เดือน 22 วัน --
32 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
33 27/ 10/ 2557 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 9 เดือน 13 วัน
34 30/ 11/ 2558 นาง ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2559 11 เดือน
35 11/ 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
36 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
37 23/ 11/ 2552 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 1 ปี 7เดือน 4 วัน --
38 20/ 01/ 2558 นาย ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559 1 ปี 4 เดือน 10 ว้น
39 15/ 05/ 2556 นางสาว ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร คณะบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 14 วัน
40 11/ 11/ 2559 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
41 07/ 02/ 2557 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
42 20/ 01/ 2555 น.ส. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 2 ปี 2เดือน 17 วัน --
43 03/ 12/ 2552 น.ส. ธนิษฐา ทรรพนันท์ ใจดี คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 28/ 02/ 2554 1 ปี 2เดือน 25 วัน --
44 28/ 04/ 2558 นาย ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 30/ 05/ 2559 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
45 27/ 08/ 2558 นาง ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2559 10 เดือน
46 14/ 09/ 2558 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2560 1ปี3เดือน18วัน
47 02/ 12/ 2558 นางสาว ธาริณี นามพิชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 5 เดือน 27 ว้ัน
48 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
49 03/ 12/ 2550 นาง นงนุช อังยุรีกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 2เดือน 20 วัน --
50 14/ 12/ 2558 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
51 05/ 02/ 2556 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 11เดือน 21 วัน
52 27/ 11/ 2556 นาง นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2558 1 ปี 6 เดือน
53 13/ 06/ 2557 นางสาว นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2559 1 ปี 7 เดือน 12 วัน
54 30/ 11/ 2558 น.ส. นภาศรี ทิมแย้ม คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 31/ 10/ 2559 11 เดือน 29 วัน
55 06/ 03/ 2552 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 2 ปี 9เดือน 20 วัน --
56 21/ 10/ 2552 นาง นวลวรรณ สุนทรภิษัช คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 9เดือน 4 วัน --
57 04/ 10/ 2556 นาย นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2เดือน 7 วัน
58 01/ 07/ 2559 นางสาว นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
59 09/ 12/ 2552 น.ส. นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 22/ 08/ 2554 1 ปี 8เดือน 13 วัน --
60 03/ 01/ 2557 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0เดือน 23 วัน
61 01/ 08/ 2559 นางสาว นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
62 09/ 06/ 2558 นางสาว น้ำฝน ลำดับวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 03/ 2559 10 เดือน
63 19/ 08/ 2557 นาย นิกร ทองทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 10/ 2558 1 ปี 2 เดือน 8 วัน
64 15/ 03/ 2559 นาย นิติ ชูเชิด คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
65 22/ 10/ 2558 นางสาว นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ 00/ 00/ 0000
66 05/ 07/ 2555 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 11เดือน 18 วัน --
67 03/ 03/ 2560 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
68 08/ 10/ 2550 นาย บุญชู เรืองพงศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 01/ 12/ 2551 1 ปี 1เดือน 23 วัน --
69 13/ 01/ 2558 นาย บุญเสฐียร บุญสูง คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 11/ 2557 1 ปี 2 เดือน 13 วัน
70 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
71 30/ 09/ 2558 นาง ประชุมพร คงเสรี คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2559 9 เดือน
72 24/ 03/ 2554 นาย ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 06/ 2555 1 ปี 3เดือน 1 วัน --
73 10/ 01/ 2554 นาย ประสงค์ สงวนธรรม คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 05/ 2555 1 ปี 4เดือน 18 วัน --
74 05/ 12/ 2557 นางสาว ปรารถนา ปรารถนาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 1 ปี 23 วัน --
75 15/ 02/ 2556 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 24/ 02/ 2557 1 ปี 0เดือน 9 วัน
76 02/ 10/ 2552 นาง ปรียา บุญญสิริ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 11เดือน 24 วัน --
77 19/ 07/ 2555 นาง ปารียา อุดมกุศลศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 11/ 2556 1 ปี 4 เดือน --
78 19/ 11/ 2552 นาย ปิติ กันตังกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 10เดือน 7 วัน --
79 06/ 12/ 2554 นาย ปิยะ โชติไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 12/ 2555 1 ปี 0 เดือน 18 วัน --
80 11/ 04/ 2559 นาย พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
81 16/ 09/ 2554 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 2 ปี 2เดือน 9 วัน
82 02/ 12/ 2557 นางสาว พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 31/ 10/ 2559 1 ปี 11 เดือน
83 21/ 08/ 2555 น.ส. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 10/ 07/ 2556 0 ปี 10 เดือน 19 วัน
84 14/ 08/ 2552 นาย พฤพล สันติธรรมเมธี คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 11เดือน 11 วัน --
85 22/ 05/ 2558 นางสาว พัชรียา บุญกอแก้ว คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
86 15/ 07/ 2559 นางสาว พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
87 21/ 09/ 2559 นาง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
88 29/ 01/ 2557 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 07/ 2558 1 ปี 7 เดือน 18 วัน
89 19/ 07/ 2551 นาย พันธุ์เทพ เลาหชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2552 1 ปี 5เดือน 9 วัน --
90 19/ 04/ 2559 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
91 29/ 01/ 2557 นาย พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 25 วัน --
92 10/ 09/ 2550 นาง พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2552 1 ปี 5เดือน 13 วัน --
93 03/ 10/ 2556 นาย พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 10เดือน 22 วัน
94 27/ 08/ 2553 นาง พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 10เดือน 26 วัน --
95 17/ 02/ 2552 นาย พีระยศ แสนโภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 07/ 2554 2 ปี 5เดือน 10 วัน --
96 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
97 01/ 12/ 2558 นางสาว ภคมน จิตประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 03/ 2560 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
98 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
99 07/ 04/ 2553 น.ส. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 08/ 2554 1 ปี 4เดือน 15 วัน --
100 24/ 11/ 2552 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 8เดือน 1 วัน --
101 07/ 07/ 2558 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2560 7 เดือน 8 วัน
102 27/ 04/ 2553 นาย มณฑล จำเริญพฤกษ์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 1 ปี 7เดือน 29 วัน --
103 25/ 08/ 2559 นางสาว มนต์ทิพย์ ช่ำชอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
104 25/ 02/ 2557 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 7เดือน 17 วัน
105 02/ 12/ 2551 นาง มยุรี จัยวัฒน์ คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 24/ 05/ 2553 1 ปี 5เดือน 22 วัน --
106 29/ 05/ 2556 นางสาว มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 10/ 04/ 2558 1 ปี 10 เดือน 16 วัน
107 17/ 01/ 2554 นาย มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 12/ 2554 0 ปี 11เดือน 9 วัน --
108 11/ 04/ 2559 นาง เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 1เดือน 18 วัน
109 19/ 07/ 2553 น.ส. ยุรพร ศุทธรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 1 ปี 6เดือน 11 วัน --
110 23/ 08/ 2556 นาย รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
111 24/ 06/ 2558 นางสาว รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 28/ 03/ 2559 11 เดือน 26 วัน
112 17/ 03/ 2550 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 01/ 12/ 2551 1 ปี 8เดือน 14 วัน --
113 28/ 11/ 2556 นางสาว รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 29 วัน
114 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
115 26/ 08/ 2552 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2554 1 ปี 5เดือน 28 วัน --
116 25/ 02/ 2557 นาง ลดาวัลย์ พวงจิตร คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 10/ 04/ 2558 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
117 19/ 11/ 2552 นาง ลำดวน ทองพรหม คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 2 ปี 2เดือน 11 วัน --
118 10/ 03/ 2552 นาย วรฐ คูหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2554 2 ปี 1เดือน 15 วัน --
119 07/ 04/ 2559 น.ส. วรดี จงอัศญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2560 11เดือน 4 วัน
120 17/ 11/ 2559 นาง วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
121 24/ 11/ 2558 นาง วรรณี จิรภาคย์กุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 03/ 2560 1 ปี 4 เดือน 3 วัน
122 22/ 06/ 2554 นาย วรเศรษฐ์ สุวรรณิก คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 08/ 2556 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
123 01/ 08/ 2554 น.ส. วรัทยา ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 03/ 2556 1 ปี 7 เดือน 24 วัน --
124 11/ 11/ 2553 น.ส. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 26/ 11/ 2555 2 ปี 0เดือน 15 วัน --
125 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
126 09/ 01/ 2552 นาย วราห์ เทพาหุดี คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2552 0 ปี 11เดือน 19 วัน --
127 30/ 09/ 2557 นาง วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 01/ 2559 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
128 14/ 01/ 2557 นางสาว วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 0 ปี 11เดือน 1 วัน
129 06/ 12/ 2554 นาย วสันต์ ทองไทย คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 04/ 2556 1 ปี 4เดือน 23 วัน --
130 09/ 04/ 2557 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 4เดือน 9 วัน
131 28/ 07/ 2557 นาง วัชรี วีรคเชนทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 10/ 2558 1 ปี 3 เดือน
132 07/ 04/ 2557 นาย วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 03/ 2558 11 เดือน 8 วัน
133 29/ 08/ 2552 นาง วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 02/ 2554 1 ปี 5เดือน 25 วัน --
134 13/ 08/ 2552 นาย วิทยา ศักยาภินันท์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 0 ปี 11เดือน 6 วัน --
135 20/ 06/ 2555 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 12/ 2556 1 ปี 6 เดือน 3 วัน
136 20/ 11/ 2551 นาย วินัย ดำสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 22/ 11/ 2553 2 ปี 0เดือน 2 วัน --
137 19/ 01/ 2552 นาย วินัย พุทธกูล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 06/ 2553 1 ปี 5เดือน 9 วัน --
138 23/ 09/ 2557 นาย วินัย พูลศรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2558 1 ปี 6 เดือน
139 27/ 10/ 2559 นาง วิภา หงษ์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
140 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
141 02/ 04/ 2555 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 11/ 2556 1 ปี 7เดือน 23 วัน
142 18/ 05/ 2558 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 23/ 11/ 2558 9 เดือน 14 วัน
143 26/ 03/ 2558 นาย วีระเกษตร สวนผกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 2 ปี 2 เดือน
144 10/ 09/ 2556 นาย เวชพงศ์ ชุติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 4เดือน 16 วัน
145 09/ 01/ 2556 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2เดือน 15 วัน
146 31/ 07/ 2557 นาย ศรัณย์ นักรบ คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 2 เดือน 22 วัน
147 12/ 01/ 2553 นาง ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 07/ 2554 1 ปี 6เดือน 13 วัน --
148 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
149 21/ 07/ 2559 นาย สมเกียรติ รักษ์มณี คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 03/ 2560 8 เดือน 6 วัน
150 15/ 06/ 2559 นาย สมชัย พรบันลือลาภ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
151 04/ 12/ 2550 นาย สมชาย นำประเสริฐชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 01/ 12/ 2551 0 ปี 11เดือน 27 วัน --
152 15/ 07/ 2559 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
153 15/ 06/ 2554 น.ส. สมหญิง ไทยนิมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 07/ 2555 1 ปี 1เดือน 8 วัน --
154 02/ 07/ 2551 นาย สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณะวนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2552 0 ปี 10เดือน 23 วัน --
155 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
156 21/ 06/ 2559 นาย สราวุธ สังข์แก้ว คณะวนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
157 23/ 02/ 2554 นาย สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 10/ 2555 1 ปี 8เดือน 6 วัน --
158 06/ 02/ 2557 นาย สันติ ศรีสวนแตง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 24 วัน
159 20/ 04/ 2558 นาย สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 10 เดือน 9 วัน --
160 09/ 11/ 2556 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 0เดือน 15 วัน --
161 10/ 03/ 2557 นาย สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 6 เดือน 12 วัน
162 10/ 11/ 2552 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 09/ 2554 1 ปี 10เดือน 16 วัน --
163 01/ 07/ 2557 นาย สุธีร์ บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2558 1 ปี 0 เดือน 10 วัน
164 17/ 08/ 2558 นางสาว สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 02/ 2560 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
165 06/ 03/ 2558 นาง สุนทรี่ ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ออกคำสั่งแล้ว 29/ 08/ 2559 1 ปี 5 เดือน 24 วัน
166 02/ 11/ 2559 นางสาว สุปิยนิตย์ ไม้แพ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
167 13/ 09/ 2553 นาง สุภาพร กลิ่นคง คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 24/ 09/ 2555 2 ปี 0เดือน 11 วัน --
168 24/ 10/ 2550 น.ส. สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2552 1 ปี 7เดือน 1 วัน --
169 23/ 02/ 2554 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 30/ 01/ 2555 0 ปี 11เดือน 7 วัน --
170 08/ 02/ 2551 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 24/ 08/ 2552 1 ปี 6เดือน 16 วัน --
171 08/ 01/ 2558 นาย สุรชัย ลิมปวัฒนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 3 เดือน 23 วัน
172 19/ 02/ 2558 นาย สุรศักดิ์ เชียงกา คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
173 01/ 04/ 2559 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
174 04/ 10/ 2554 นาย สุริยะ สวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 26/ 02/ 2556 1 ปี 4 เดือน 22 วัน --
175 14/ 11/ 2555 นาง สุรีรัตน์ ผลศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 9เดือน 11 วัน
176 22/ 01/ 2558 นาง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2558 11 เดือน 6 วัน --
177 26/ 03/ 2553 นาง สุวรรณา ประณีตวรกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2554 1 ปี 0เดือน 30 วัน --
178 20/ 04/ 2554 น.ส. สุวิมล ตั้งสัจจาพจน์ คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 04/ 2555 1 ปี 0เดือน 3 วัน --
179 26/ 03/ 2555 น.ส. เสาวณิต วิงวอน คณะมนุษยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 05/ 2556 1 ปี 2เดือน 1 วัน
180 05/ 02/ 2552 น.ส. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 27/ 06/ 2554 2 ปี 4เดือน 22 วัน --
181 04/ 11/ 2556 นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 05/ 2558 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
182 21/ 01/ 2559 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
183 08/ 01/ 2558 นาย อดิชัย พรพรหมินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 10/ 2558 9 เดือน 23 วัน
184 24/ 12/ 2556 นาย อดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 00/ 00/ 0000 1 ปี 1เดือน 30 วัน
185 12/ 05/ 2559 นาย อนุชัย รามวรังกูร คณะศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 29/ 05/ 2560 1 ปี 17 วัน
186 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
187 11/ 11/ 2558 นาย อภิชาติ ใจอารีย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 27/ 02/ 2560 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
188 17/ 04/ 2557 นาย อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 2 ปี 0 เดือน 8 วัน --
189 20/ 02/ 2556 นาย อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 23/ 06/ 2557 1 ปี 4เดือน 3 วัน
190 14/ 10/ 2556 นาย อภิลักษณ์ เทียนทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 03/ 08/ 2558 2 ปี 0 เดือน 16 วัน
191 03/ 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
192 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
193 28/ 03/ 2551 น.ส. อรพินท์ เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 12/ 2552 1 ปี 9เดือน 0 วัน --
194 20/ 01/ 2558 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 09/ 2558 8 เดือน 8 วัน
195 25/ 03/ 2551 นาง อรสา สุกสว่าง คณะสังคมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 28/ 09/ 2552 1 ปี 6เดือน 3 วัน --
196 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
197 25/ 08/ 2558 นาง อัญชสา ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
198 07/ 02/ 2555 นาย อานนท์ รุ่งสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 11/ 2556 1 ปี 9 เดือน 12 วัน
199 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
200 26/ 01/ 2560 นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
201 25/ 05/ 2552 นาง อุศนา ตัณฑุลเวศม์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 19/ 07/ 2553 1 ปี 1เดือน 24 วัน --
202 15/ 11/ 2555 นาย เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 26/ 06/ 2556 0 ปี 7 เดือน 11 วัน --
203 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
204 22/ 06/ 2558 นาย เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ออกคำสั่งแล้ว 25/ 04/ 2559 0 ปี 10 เดือน 3 วัน

 

----------------------------------------------------