กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 550 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 557 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 27/ 09/ 2564 นางสาว กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
2 00/ 00/ 0000 09/ 12/ 2564 นาย กฤษณะ จันทรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104)  
3 00/ 00/ 0000 20/ 04/ 2564 นาง กังสดาลย์ บุญปราบ คณะประมง เสนอ ส.ก.อ. ผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
4 18/ 04/ 2565 09/ 05/ 2565 นาย กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320)  
5 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2564 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์  
6 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
7 23/ 02/ 2565 24/ 03/ 2565 นาง กุลภา กุลดิลก คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์ (6103)  
8 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
9 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2565 นางสาว เกษริน ขำยิ่งเกิด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรสิตวิทยา (4109)  
10 00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2565 นางสาว แก้วกานต์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
11 00/ 00/ 0000 09/ 03/ 2565 นาย คมสันต์ หงษ์สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
12 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2565 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การกีฬา  
13 18/ 01/ 2565 18/ 02/ 2565 ว่าที่ร้อยตรี จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ภาษาจีน (7115)  
14 13/ 12/ 2564 25/ 01/ 2565 นาง จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) ความปลอดภัยทางอาหาร (180904)  
15 00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2564 นางสาว ชลาธิป สมาหิโต คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
16 14/ 01/ 2565 04/ 02/ 2565 นางสาว เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย พืชสวน (5104)  
17 20/ 01/ 2565 18/ 02/ 2565 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย คณิตศาสตร์ (0104)  
18 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2564 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จุลชีววิทยา  
19 00/ 00/ 0000 01/ 10/ 2564 นางสาว ณัฐพร ฉัตรแถม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์  
20 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมไฟฟ้า  
21 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
22 00/ 00/ 0000 28/ 06/ 2565 นางสาว ทัศนีย์ เจริญทรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์  
23 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2565 นาง ทานตะวัน พิรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
24 05/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
25 00/ 00/ 0000 19/ 01/ 2565 นาย เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรสิตวิทยา  
26 15/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การตลาด (680214)  
27 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  
28 00/ 00/ 0000 08/ 02/ 2565 นางสาว ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถิติศาสตร์  
29 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2565 นาย ธีร์ เชาวนนทปัญญา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
30 00/ 00/ 0000 28/ 04/ 2565 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ โภชนศาสตร์สัตว์  
31 11/ 04/ 2565 27/ 04/ 2565 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา (1104)  
32 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์  
33 00/ 00/ 0000 29/ 09/ 2564 นาย นพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยา  
34 22/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีศาสตร์ (5143)  
35 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2565 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์  
36 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2564 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีอนินทรีย์  
37 00/ 00/ 0000 23/ 05/ 2565 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาเกาหลี  
38 00/ 00/ 0000 18/ 11/ 2564 นาง ประครอง วรกา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
39 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2565 นาย ประชากร แก้วเขียว คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมการทะเล  
40 25/ 02/ 2565 12/ 04/ 2565 นาย ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
41 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย ปริญญา ฉกาจนโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ  
42 00/ 00/ 0000 09/ 06/ 2564 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร  
43 24/ 02/ 2565 24/ 03/ 2565 นางสาว ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
44 00/ 00/ 0000 17/ 11/ 2564 นาง พจนารถ สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
45 00/ 00/ 0000 28/ 02/ 2565 นาย พรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วนวัฒนวิทยา  
46 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2565 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ (6802) การเงิน (680215)  
47 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
48 00/ 00/ 0000 07/ 05/ 2564 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ส่งเสริมการเกษตร  
49 30/ 03/ 2565 19/ 05/ 2565 นางสาว พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์ (0134)  
50 00/ 00/ 0000 18/ 02/ 2565 นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การทะเล  
51 30/ 08/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย คณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112)  
52 00/ 00/ 0000 05/ 05/ 2565 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
53 00/ 00/ 0000 03/ 07/ 2564 นางสาว เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
54 00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2565 นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรัญา  
55 00/ 00/ 0000 18/ 04/ 2565 นาย ภัทร ลีลาพฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
56 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2565 นาง ภัศจี คงศีล คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พืชไร่  
57 00/ 00/ 0000 25/ 07/ 2565 นางสาว ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ดุริยางคศิลป์  
58 15/ 12/ 2564 17/ 01/ 2565 นางสาว มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
59 08/ 04/ 2565 27/ 05/ 2565 นาย มานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
60 00/ 00/ 0000 24/ 02/ 2564 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
61 00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2565 นางสาว รวิพิมพ์ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
62 00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2564 นางสาว รุ่งนภา อดิศรมงคล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน นิติศาสตร์  
63 00/ 00/ 0000 12/ 07/ 2565 นางสาว ฤดีรัตน์ สันตะโก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ฟิสิกส์  
64 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2564 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา  
65 00/ 00/ 0000 18/ 11/ 2564 นางสาว วนิดา อ่วมเจริญ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กีฎวิทยา  
66 00/ 00/ 0000 14/ 05/ 2564 นางสาว วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลิตภัณฑ์ประมง  
67 00/ 00/ 0000 30/ 11/ 2564 นาย วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การจัดการ  
68 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีอินทรีย์  
69 00/ 00/ 0000 08/ 09/ 2564 นางสาว วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์  
70 00/ 00/ 0000 09/ 03/ 2565 นาย วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
71 00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2564 นาย วีกิตต์ ศิริศักดิ์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เคมีอนินทรีย์  
72 00/ 00/ 0000 27/ 12/ 2564 นาย วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยา  
73 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2565 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การบัญชี  
74 00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2565 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
75 00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศุภกิตต์ สายสุนทร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เกษตรกลวิธาน  
76 00/ 00/ 0000 20/ 09/ 2564 นาย สมชัย สัจจาพิทักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาการสืบพันธ์สัตว์  
77 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นางสาว สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
78 00/ 00/ 0000 08/ 11/ 2564 นาย สมภพ จรุงธรรมโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
79 00/ 00/ 0000 20/ 10/ 2564 นาย สโรช บุญศิริพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
80 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2565 นาย สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ พฤกษศาสตร์  
81 00/ 00/ 0000 21/ 01/ 2564 นาย สิกิต ดวิอนอนโด อริฟดิโดโด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม  
82 09/ 02/ 2565 04/ 03/ 2565 นางสาว สิรัญญา ทองชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104)  
83 00/ 00/ 0000 11/ 07/ 2565 นางสาว สิรินาฎ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
84 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2565 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
85 00/ 00/ 0000 03/ 11/ 2564 นางสาว สุจิณณา กรรณสูต คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
86 00/ 00/ 0000 04/ 02/ 2565 นาย สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เกษตรกลวิธาน  
87 00/ 00/ 0000 07/ 04/ 2565 นางสาว สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ (การเงิน)  
88 22/ 02/ 2565 11/ 03/ 2565 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาการพอลิเมอร์ (0165)  
89 00/ 00/ 0000 06/ 08/ 2564 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์  
90 00/ 00/ 0000 29/ 09/ 2564 นาย อนามัย ดำเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
91 14/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอาหาร (1119)  
92 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2565 นาย อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
93 16/ 03/ 2565 11/ 04/ 2565 นางสาว อรพร หมื่นพล คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501)  
94 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2564 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวบาล  
95 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์  
96 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2565 นางสาว อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
97 28/ 01/ 2565 14/ 03/ 2565 นางสาว อัญชนา ท่านเจริญ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กีฏวิทยา (5106)  
98 21/ 02/ 2565 04/ 03/ 2565 นางสาว อัญชลี ศิริขจรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พันธุศาสตร์ (0147)  
99 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ กีฏวิทยา (5106)  
100 00/ 00/ 0000 09/ 08/ 2564 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย พฤกษศาสตร์  
101 00/ 00/ 0000 20/ 09/ 2564 นาย เอกพันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พฤกษศาสตร์  

 

----------------------------------------------------