กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 211 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 218 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
2 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
3 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
4 08/ 06/ 2559 นาง จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
5 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
6 04/ 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
7 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
8 27/ 10/ 2559 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
9 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย 00/ 00/ 0000
10 11/ 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
11 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
12 11/ 11/ 2559 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
13 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
14 14/ 12/ 2558 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
15 01/ 08/ 2559 นางสาว นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
16 22/ 10/ 2558 นางสาว นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ 00/ 00/ 0000
17 03/ 03/ 2560 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
18 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
19 11/ 04/ 2559 นาย พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
20 22/ 05/ 2558 นางสาว พัชรียา บุญกอแก้ว คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
21 15/ 07/ 2559 นางสาว พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
22 21/ 09/ 2559 นาง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
23 19/ 04/ 2559 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
24 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
25 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
26 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 ข้อสังเกตุ ส่งเอกสารเพื่อสอบถามข้อมูล 11-8-60
27 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
28 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
29 17/ 11/ 2559 นาง วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
30 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
31 04/ 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
32 27/ 10/ 2559 นาง วิภา หงษ์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
33 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
34 00/ 00/ 0000 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
35 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
36 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
37 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
38 01/ 04/ 2559 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 00/ 00/ 0000
39 21/ 01/ 2559 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
40 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
41 03/ 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
42 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
43 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
44 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
45 26/ 01/ 2560 นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
46 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------