กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 399 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 406 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
2 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
3 22/ 05/ 2563 14/ 07/ 2563 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
4 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
5 14/ 05/ 2563 19/ 06/ 2563 นาย คุณยุต เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล (1110) วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (111002)  
6 16/ 03/ 2563 26/ 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
7 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501)  
8 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์  
9 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมอุตสาหการ  
10 06/ 02/ 2563 13/ 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166) วิทยาการสิ่งทอ (016601)  
11 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์  
12 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
13 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
14 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
15 21/ 11/ 2562 17/ 12/ 2562 นาง จีมา ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
16 26/ 12/ 2562 29/ 01/ 2563 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
17 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถิติ  
18 27/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวแพทย์สาธารณสุข  
19 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
20 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเคมี  
21 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การปรับปรุงพันธ์พืช  
22 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
23 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นางสาว ชลิดา เนียมนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเคมี  
24 00/ 00/ 0000 05/ 05/ 2563 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีสิ่งแวดล้อม  
25 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ฟิสิกส์ (0151)  
26 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2563 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
27 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
28 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
29 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
30 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
31 01/ 07/ 2563 21/ 07/ 2563 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ปฐพีศาสตร์ (5143)  
32 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
33 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
34 00/ 00/ 0000 22/ 07/ 2563 นาง ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา (1104) วิศวกรรมโครงสร้าง (110402)  
35 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
36 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุุตสาหการ (1109)  
37 11/ 06/ 2563 01/ 07/ 2563 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202)  
38 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จุลชีววิทยา  
39 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2563 นาย บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา  
40 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย พืชไร่ 5102  
41 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ 6501  
42 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137)  
43 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
44 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พืชไร่  
45 22/ 04/ 2563 19/ 05/ 2563 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
46 00/ 00/ 0000 13/ 05/ 2563 นาย พงศกร จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
47 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
48 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
49 20/ 04/ 2563 07/ 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
50 04/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
51 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์โลก  
52 06/ 11/ 2562 14/ 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาอังกฤษ  
53 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
54 16/ 01/ 2563 10/ 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การกีฬา  
55 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
56 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
57 06/ 02/ 2563 24/ 04/ 2563 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903)  
58 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
59 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303)  
60 16/ 01/ 2563 13/ 02/ 2563 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
61 16/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สัตวศาสตร์ (5114)  
62 04/ 06/ 2563 22/ 06/ 2563 นางสาว วิลาสินี อยู่ชัชวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
63 00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2563 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
64 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (6103)  
65 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
66 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
67 12/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
68 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
69 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรับปรุงพันธ์พืช  
70 20/ 04/ 2563 22/ 05/ 2563 นางสาว สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (0142)  
71 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
72 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
73 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา  
74 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ มานุษยวิทยา  
75 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา 1104  
76 03/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
77 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเคมี  
78 14/ 01/ 2563 04/ 03/ 2563 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย เศรษฐศาสตร์  
79 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
80 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
81 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ฟิสิกส์ (0151)  
82 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ กีฏวิทยา (5106)  
83 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
84 25/ 05/ 2563 13/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
85 21/ 10/ 2562 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)  
86 03/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
87 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
88 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
89 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา (1104)  
90 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2563 นาง เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  

 

----------------------------------------------------