กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 249 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 256 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 22/ 05/ 2561 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน อาชีวศึกษา  
2 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
3 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์เกษตร  
4 06/ 08/ 2561 นาง กานดา ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวศาสตร์  
5 17/ 05/ 2561 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พันธุศาสตร์  
6 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
7 16/ 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอุตสาหการ  
8 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สถิติ  
9 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
10 26/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พฤกษศาสตร์  
11 26/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พฤกษศาสตร์  
12 04/ 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่  
13 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีทางอาคาร)  
14 21/ 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
15 17/ 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
16 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย นิเทศศาสตร์  
17 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ชีวเคมี  
18 23/ 08/ 2561 นาย ณัฐพล รำไพ คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
19 21/ 02/ 2561 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
20 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พลศึกษา  
21 26/ 03/ 2561 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
22 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช  
23 04/ 07/ 2561 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์ - 0134  
24 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ  
25 12/ 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
26 29/ 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้  
27 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
28 16/ 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
29 28/ 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมี  
30 14/ 08/ 2561 นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ  
31 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
32 20/ 07/ 2561 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
33 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาชีวศึกษา(ธุรกิจศึกษา)  
34 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
35 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
36 31/ 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
37 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
38 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถิติ  
39 20/ 09/ 2561 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีการบรรจุ  
40 24/ 08/ 2561 นางสาว วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
41 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
42 10/ 07/ 2561 นาย วิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  
43 01/ 08/ 2561 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
44 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
45 28/ 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
46 04/ 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์  
47 18/ 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม  
48 28/ 05/ 2561 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เภสัชวิทยา  
49 04/ 04/ 2561 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
50 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวบาล  
51 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
52 30/ 05/ 2561 นาง ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประวัติศาสตร์  
53 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเครื่องกล  
54 15/ 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
55 01/ 08/ 2561 นาย สมบัติ อ่อนศิริ คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การศึกษา 6501 อนุสาขา พลศึกษา 650149  
56 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา  
57 25/ 07/ 2561 นาย สุชาติ อิงธรรมจิตร์ คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
58 26/ 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
59 28/ 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
60 21/ 08/ 2561 นาย อนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
61 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
62 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ  
63 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุขศึกษา  
64 10/ 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศัลยศาสตร์  
65 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
66 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  

 

----------------------------------------------------