กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 365 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 372 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์  
2 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
3 12/ 10/ 2561 29/ 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) สถาปัตยกรรม (150101)  
4 19/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
5 01/ 11/ 2561 16/ 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
6 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
7 24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย (7101)  
8 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ศึกษาศาสตร์ (6501)  
9 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมอุตสาหการ  
10 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวศาสตร์  
11 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
12 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
13 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
14 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์การศึกษา (650142)  
15 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
16 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
17 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
18 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเคมี  
19 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข การปรับปรุงพันธ์พืช  
20 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
21 28/ 11/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ฟิสิกส์ (0151)  
22 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรคพืชวิทยา (5105)  
23 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
24 16/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ชีววิทยา 0141  
25 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
26 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
27 22/ 10/ 2561 12/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ดุริยางคศิลป์  
28 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
29 12/ 07/ 2561 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ชีวเคมี  
30 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
31 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
32 27/ 11/ 2561 11/ 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตววิทยา (0143)  
33 22/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษา 6501  
34 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
35 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย จุลชีววิทยา  
36 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ 5102  
37 25/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
38 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ศึกษาศาสตร์ 6501  
39 01/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320)  
40 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134)  
41 25/ 09/ 2561 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ การจัดการ  
42 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
43 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย จุลชีววิทยา  
44 17/ 04/ 2562 07/ 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111)  
45 11/ 04/ 2561 16/ 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
46 03/ 09/ 2561 30/ 04/ 2562 นาง พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมการบินและอวกาศ  
47 21/ 02/ 2562 21/ 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
48 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
49 07/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีอินทรีย์ 0133  
50 09/ 01/ 2562 29/ 03/ 2562 นางสาว ภัทรนันท์ ทักขนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
51 04/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
52 06/ 11/ 2562 14/ 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภาษาอังกฤษ  
53 27/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
54 20/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น (๗๑๑๑)  
55 20/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร  
56 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
57 26/ 02/ 2561 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
58 31/ 01/ 2562 25/ 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีวิทยา  
59 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
60 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
61 22/ 01/ 2562 08/ 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วัสดุศาสตร์  
62 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษศาสตร์  
63 04/ 12/ 2561 07/ 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (1118)  
64 01/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
65 28/ 11/ 2561 19/ 12/ 2561 นาย วิรงค์ จันทร คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
66 11/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
67 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
68 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
69 09/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
70 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีวเคมี 0138  
71 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
72 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
73 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรับปรุงพันธ์พืช  
74 25/ 01/ 2562 05/ 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (111801)  
75 05/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พันธุศาสตร์  
76 30/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 1104  
77 21/ 11/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
78 15/ 08/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
79 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
80 14/ 02/ 2562 01/ 03/ 2562 นาย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
81 06/ 03/ 2562 24/ 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
82 29/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  
83 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
84 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
85 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน มานุษยวิทยา  
86 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา 1104  
87 03/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
88 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
89 31/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย อภิชาติ แจ้งบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
90 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
91 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
92 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
93 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
94 26/ 05/ 2560 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
95 21/ 10/ 2562 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)  
96 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
97 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
98 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  

 

----------------------------------------------------