กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 358 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 365 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
2 24/ 09/ 2651 12/ 10/ 2561 นางสาว กังสดาล เชาว์วัฒนกุล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สังคมวิทยา (6110)  
3 12/ 10/ 2561 29/ 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) สถาปัตยกรรม (150101)  
4 19/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
5 01/ 11/ 2561 16/ 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
6 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
7 24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ภาษาไทย (7101)  
8 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์ (6501)  
9 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุตสาหการ  
10 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
11 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
12 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข โรคพืชวิทยา  
13 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
14 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์การศึกษา (650142)  
15 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สถิติ  
16 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาง จุฑามาศ บัตรเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) พลศึกษา (650149)  
17 10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
18 16/ 11/ 2561 30/ 11/ 2561 นาย เฉลิมพล สุวรรณภักดี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ (0142)  
19 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
20 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
21 28/ 11/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ฟิสิกส์ (0151)  
22 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา (5105)  
23 03/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (4125)  
24 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
25 16/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยา 0141  
26 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เชาวลิต มิตรสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
27 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
28 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
29 22/ 10/ 2561 12/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ดุริยางคศิลป์  
30 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
31 12/ 07/ 2561 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ชีวเคมี  
32 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
33 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
34 27/ 11/ 2561 11/ 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตววิทยา (0143)  
35 01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ทรงพล จารุวิศิษฏ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
36 22/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา 6501  
37 24/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว ธนารดี คำยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สังคมวิทยา (6110)  
38 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
39 12/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว นลินรัตน์ รักกุศล คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) การอาชีวศึกษา (650179)  
40 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
41 30/ 05/ 2561 04/ 07/ 2561 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์ (0134)  
42 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ 5102  
43 25/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
44 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์ 6501  
45 01/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320)  
46 00/ 00/ 0000 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย การจัดการ  
47 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
48 16/ 10/ 2561 02/ 11/ 2561 นางสาว ปิติพร ฤทธิเรืองเดช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903)  
49 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย จุลชีววิทยา  
50 15/ 11/ 2560 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ คณิตศาสตร์  
51 17/ 04/ 2562 07/ 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111)  
52 11/ 04/ 2561 16/ 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
53 03/ 09/ 2561 30/ 04/ 2562 นาง พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ  
54 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว พัชรินทร์ ตัญญะ คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรับปรุงพันธ์พืช (5101)  
55 21/ 02/ 2562 21/ 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
56 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
57 18/ 07/ 2561 14/ 08/ 2561 นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
58 07/ 10/ 2561 19/ 11/ 2561 นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอินทรีย์ 0133  
59 09/ 01/ 2562 29/ 03/ 2562 นางสาว ภัทรนันท์ ทักขนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรม  
60 20/ 06/ 2560 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า  
61 27/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
62 20/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ภาษาญี่ปุ่น (๗๑๑๑)  
63 01/ 10/ 2561 12/ 10/ 2561 นาง ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวบาล  
64 20/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอาหาร  
65 11/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
66 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว รัติยา พงศ์พิสุทธา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา (5105)  
67 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
68 26/ 02/ 2561 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
69 09/ 08/ 2561 20/ 09/ 2561 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
70 20/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
71 31/ 01/ 2562 25/ 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปฐพีวิทยา  
72 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
73 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
74 22/ 01/ 2562 08/ 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วัสดุศาสตร์  
75 14/ 03/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
76 04/ 12/ 2561 07/ 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (1118)  
77 07/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว วัชรี รัตนสกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาฟิสิกส์ (0151)  
78 01/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
79 28/ 11/ 2561 19/ 12/ 2561 นาย วิรงค์ จันทร คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
80 11/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
81 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
82 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
83 09/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
84 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีวเคมี 0138  
85 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
86 10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ศาสตรินทร์ ตันสุน คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐศาสตร์ (6101)  
87 04/ 10/ 2560 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
88 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
89 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ปรับปรุงพันธ์พืช  
90 25/ 01/ 2562 05/ 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (111801)  
91 05/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พันธุศาสตร์  
92 30/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา 1104  
93 19/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105) วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (110501)  
94 21/ 11/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
95 15/ 08/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมอาหาร  
96 04/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย สุชาติ อิงธรรมจิตร์ คณะประมง เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
97 29/ 08/ 2561 27/ 09/ 2561 นาย สุชาติ เหลืองประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
98 14/ 02/ 2562 01/ 03/ 2562 นาย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801  
99 06/ 03/ 2562 24/ 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
100 29/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104)  
101 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาศาสตร์ (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146)  
102 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
103 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
104 04/ 07/ 2561 01/ 10/ 2561 นางสาว โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีทางอาคาร (180202)  
105 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน มานุษยวิทยา  
106 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา 1104  
107 20/ 07/ 2561 21/ 08/ 2561 นาย อนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
108 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
109 31/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย อภิชาติ แจ้งบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
110 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
111 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นาง อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) การบริหารการศึกษา (650165)  
112 04/ 09/ 2561 19/ 10/ 2561 นาง อัญชณี คูเบอร่า คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พันธุศาสตร์  
113 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
114 26/ 05/ 2560 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
115 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
116 00/ 00/ 0000 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พันธุศาสตร์  
117 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104)  

 

----------------------------------------------------