กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 382 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 389 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
2 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
3 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
4 16/ 03/ 2563 26/ 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
5 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501)  
6 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมอุตสาหการ  
7 06/ 02/ 2563 13/ 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166) วิทยาการสิ่งทอ (016601)  
8 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์  
9 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
10 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
11 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
12 21/ 11/ 2562 17/ 12/ 2562 นาง จีมา ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
13 26/ 12/ 2562 29/ 01/ 2563 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
14 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
15 27/ 03/ 2563 12/ 05/ 2563 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตวแพทย์สาธารณสุข  
16 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
17 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเคมี  
18 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การปรับปรุงพันธ์พืช  
19 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
20 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ฟิสิกส์ (0151)  
21 16/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยา 0141  
22 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
23 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
24 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
25 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
26 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
27 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
28 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
29 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จุลชีววิทยา  
30 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ 5102  
31 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ 6501  
32 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137)  
33 25/ 09/ 2561 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ไม่ผ่าน การจัดการ  
34 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
35 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ จุลชีววิทยา  
36 17/ 04/ 2562 07/ 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111)  
37 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
38 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
39 04/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
40 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์โลก  
41 06/ 11/ 2562 14/ 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
42 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
43 16/ 01/ 2563 10/ 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
44 26/ 02/ 2561 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ  
45 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
46 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
47 22/ 01/ 2562 08/ 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วัสดุศาสตร์  
48 06/ 02/ 2563 24/ 04/ 2563 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903)  
49 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
50 04/ 12/ 2561 07/ 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเกษตร (1118)  
51 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303)  
52 16/ 01/ 2563 13/ 02/ 2563 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
53 16/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
54 00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2563 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
55 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
56 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
57 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
58 12/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษศาสตร์  
59 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
60 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรับปรุงพันธ์พืช  
61 25/ 01/ 2562 05/ 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเกษตร (111801)  
62 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
63 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
64 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา  
65 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย มานุษยวิทยา  
66 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา 1104  
67 03/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
68 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมเคมี  
69 14/ 01/ 2563 04/ 03/ 2563 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
70 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
71 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์  
72 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ฟิสิกส์ (0151)  
73 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชากีฏวิทยา (5106)  
74 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
75 21/ 10/ 2562 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)  
76 03/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
77 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
78 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
79 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา (1104)  

 

----------------------------------------------------