กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 228 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 235 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน วันที่สภาอนุมัติ รวมระยะเวลา
1 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
2 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
3 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
4 16/ 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
5 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
6 26/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
7 04/ 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
8 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
9 21/ 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
10 17/ 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
11 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 00/ 00/ 0000
12 21/ 02/ 2561 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
13 11/ 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
14 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
15 11/ 11/ 2559 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
16 26/ 03/ 2561 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
17 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
18 22/ 10/ 2558 นางสาว นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00/ 00/ 0000
19 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
20 12/ 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
21 29/ 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
22 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
23 28/ 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
24 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
25 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
26 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000 ข้อสังเกตุ ส่งเอกสารเพื่อสอบถามข้อมูล 11-8-60
27 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
28 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
29 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
30 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
31 04/ 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
32 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
33 28/ 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
34 04/ 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
35 04/ 04/ 2561 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข 00/ 00/ 0000
36 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
37 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
38 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
39 15/ 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
40 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
41 26/ 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
42 28/ 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
43 21/ 01/ 2559 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
44 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000
45 03/ 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
46 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
47 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ 00/ 00/ 0000
48 10/ 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน 00/ 00/ 0000
49 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อื่นๆ 00/ 00/ 0000
50 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ 00/ 00/ 0000

 

----------------------------------------------------