กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 372 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 379 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
2 28/ 05/ 2562 08/ 08/ 2562 นางสาว กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
3 12/ 10/ 2561 29/ 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) สถาปัตยกรรม (150101)  
4 01/ 11/ 2561 16/ 11/ 2561 นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
5 30/ 08/ 2562 25/ 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
6 25/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501)  
7 20/ 09/ 2561 17/ 10/ 2561 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมอุตสาหการ  
8 06/ 02/ 2563 13/ 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166)  
9 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สัตวศาสตร์  
10 02/ 09/ 2562 16/ 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
11 26/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา  
12 08/ 02/ 2562 27/ 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
13 21/ 11/ 2562 17/ 12/ 2562 นาง จีมา ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
14 26/ 12/ 2562 29/ 01/ 2563 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
15 11/ 07/ 2561 10/ 08/ 2561 นาง จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
16 00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
17 26/ 02/ 2562 26/ 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเคมี  
18 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การปรับปรุงพันธ์พืช  
19 13/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
20 28/ 11/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ (0151)  
21 28/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืชวิทยา (5105)  
22 24/ 04/ 2562 18/ 06/ 2562 นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
23 16/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว ชีวารัตน์ พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ชีววิทยา 0141  
24 15/ 11/ 2561 12/ 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
25 06/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
26 22/ 10/ 2561 12/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ดุริยางคศิลป์  
27 04/ 09/ 2562 02/ 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
28 12/ 07/ 2561 21/ 08/ 2561 นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีวเคมี  
29 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
30 00/ 00/ 0000 02/ 09/ 2562 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
31 27/ 11/ 2561 11/ 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตววิทยา (0143)  
32 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
33 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
34 25/ 01/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย จุลชีววิทยา  
35 21/ 12/ 2561 23/ 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ 5102  
36 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ 6501  
37 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137)  
38 25/ 09/ 2561 27/ 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การจัดการ  
39 24/ 06/ 2562 13/ 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
40 26/ 09/ 2561 18/ 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ จุลชีววิทยา  
41 17/ 04/ 2562 07/ 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111)  
42 03/ 09/ 2561 30/ 04/ 2562 นาง พัชราภรณ์ ศิริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ  
43 21/ 02/ 2562 21/ 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
44 28/ 11/ 2561 04/ 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201)  
45 04/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
46 06/ 11/ 2562 14/ 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
47 27/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
48 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
49 26/ 02/ 2561 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ  
50 31/ 01/ 2562 25/ 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา  
51 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2562 นาย วรดร วัฒนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
52 26/ 07/ 2562 26/ 08/ 2562 นางสาว วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
53 22/ 01/ 2562 08/ 02/ 2562 นางสาว วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วัสดุศาสตร์  
54 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษศาสตร์  
55 04/ 12/ 2561 07/ 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเกษตร (1118)  
56 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303)  
57 01/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นาง วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป  
58 16/ 01/ 2563 13/ 02/ 2563 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113)  
59 28/ 11/ 2561 19/ 12/ 2561 นาย วิรงค์ จันทร คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
60 16/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
61 00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2563 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
62 23/ 05/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
63 12/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
64 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 นางสาว ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีวเคมี 0138  
65 27/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702)  
66 00/ 00/ 0000 18/ 10/ 2562 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
67 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรับปรุงพันธ์พืช  
68 25/ 01/ 2562 05/ 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเกษตร (111801)  
69 05/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุศาสตร์  
70 15/ 08/ 2561 25/ 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
71 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
72 06/ 03/ 2562 24/ 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์  
73 29/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (1104)  
74 03/ 10/ 2562 28/ 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
75 28/ 10/ 2562 07/ 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา  
76 21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย มานุษยวิทยา  
77 20/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา 1104  
78 03/ 12/ 2562 17/ 12/ 2562 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
79 01/ 05/ 2562 17/ 05/ 2562 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
80 12/ 10/ 2561 17/ 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
81 00/ 00/ 0000 01/ 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
82 06/ 12/ 2561 17/ 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
83 00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จุลชีววิทยา  
84 26/ 05/ 2560 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
85 21/ 10/ 2562 15/ 11/ 2562 นางสาว อิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)  
86 03/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
87 24/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
88 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
89 31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมโยธา (1104)  

 

----------------------------------------------------