กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 236 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 243 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 22/ 05/ 2561 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาชีวศึกษา  
2 18/ 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
3 01/ 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์เกษตร  
4 17/ 05/ 2561 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ พันธุศาสตร์  
5 31/ 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
6 16/ 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุตสาหการ  
7 27/ 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
8 26/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ พฤกษศาสตร์  
9 26/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ พฤกษศาสตร์  
10 04/ 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พืชไร่  
11 27/ 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีทางอาคาร)  
12 21/ 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
13 17/ 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ภาษาอังกฤษ  
14 21/ 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย นิเทศศาสตร์  
15 21/ 02/ 2561 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
16 11/ 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ  
17 03/ 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พลศึกษา  
18 26/ 03/ 2561 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
19 31/ 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ โรคพืช  
20 04/ 07/ 2561 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมี  
21 09/ 06/ 2560 นางสาว บุญอ้อม โฉมที คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถิติ  
22 12/ 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
23 29/ 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาป่าไม้  
24 25/ 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
25 28/ 02/ 2561 นาย พิทักษ์ เชื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมี  
26 10/ 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมไฟฟ้า  
27 22/ 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาชีวศึกษา(ธุรกิจศึกษา)  
28 18/ 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
29 01/ 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืช  
30 31/ 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
31 13/ 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
32 29/ 03/ 2561 นางสาว ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถิติ  
33 20/ 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
34 04/ 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่  
35 12/ 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
36 28/ 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
37 04/ 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
38 18/ 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภูมิสถาปัตยกรรม  
39 28/ 05/ 2561 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เภสัชวิทยา  
40 04/ 04/ 2561 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
41 30/ 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวบาล  
42 10/ 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
43 30/ 05/ 2561 นาง ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า คณะสังคมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประวัติศาสตร์  
44 23/ 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมเครื่องกล  
45 15/ 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมวัสดุ  
46 02/ 11/ 2559 นาย สมาน แก้วไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยา  
47 26/ 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
48 28/ 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
49 21/ 01/ 2559 นางสาว เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
50 26/ 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
51 03/ 03/ 2560 นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีวเคมี  
52 10/ 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมวัสดุ  
53 15/ 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สุขศึกษา  
54 10/ 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ ศัลยศาสตร์  
55 21/ 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อื่นๆ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
56 22/ 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  

 

----------------------------------------------------