กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 422 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 429 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
2 22/ 05/ 2563 14/ 07/ 2563 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
3 14/ 05/ 2563 19/ 06/ 2563 นาย คุณยุต เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110) วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (111002)  
4 16/ 03/ 2563 26/ 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
5 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
6 06/ 02/ 2563 13/ 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166) วิทยาการสิ่งทอ (016601)  
7 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร ยังไม่ระบุ สัตวศาสตร์  
8 26/ 12/ 2562 29/ 01/ 2563 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
9 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาง จุฬารัตน์ วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
10 00/ 00/ 0000 06/ 11/ 2563 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีการจัดการ  
11 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การปรับปรุงพันธ์พืช  
12 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นางสาว ชลิดา เนียมนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเคมี  
13 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2563 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
14 31/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
15 01/ 07/ 2563 21/ 07/ 2563 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ปฐพีศาสตร์ (5143)  
16 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 4 ราย สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
17 00/ 00/ 0000 22/ 07/ 2563 นาง ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมโยธา (1104) วิศวกรรมโครงสร้าง (110402)  
18 00/ 00/ 0000 08/ 10/ 2563 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ จิตวิทยา (6104)  
19 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
20 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุุตสาหการ (1109)  
21 11/ 06/ 2563 01/ 07/ 2563 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202)  
22 00/ 00/ 0000 15/ 12/ 2563 นาย นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมเครื่องกล  
23 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2563 นาย บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย โรคพืชวิทยา  
24 29/ 07/ 2563 07/ 10/ 2563 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาไทย (7101)  
25 00/ 00/ 0000 16/ 10/ 2563 นาย บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรสิตวิทยา  
26 10/ 09/ 2563 02/ 10/ 2563 นางสาว เบญญา กสานติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
27 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีวิเคราะห์  
28 01/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาศาสตร์ 6501  
29 10/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นางสาว ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี (0137)  
30 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง ปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมเคมี  
31 00/ 00/ 0000 14/ 07/ 2563 นาย ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ 0151  
32 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่  
33 22/ 04/ 2563 19/ 05/ 2563 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
34 28/ 08/ 2563 29/ 09/ 2563 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
35 00/ 00/ 0000 13/ 05/ 2563 นาย พงศกร จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
36 00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2563 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ วัสดุศาสตร์  
37 15/ 07/ 2563 15/ 07/ 2563 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เภสัชวิทยา  
38 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2563 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจ  
39 10/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เคมีอุตสาหกรรม (0139)  
40 20/ 04/ 2563 07/ 05/ 2563 นาย ไพบูลย์ เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)  
41 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์  
42 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์โลก  
43 00/ 00/ 0000 25/ 12/ 2563 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เกษตรกลวิธาน  
44 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมไฟฟ้า  
45 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
46 08/ 10/ 2562 22/ 10/ 2562 นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชีวเคมี (0138)  
47 16/ 01/ 2563 10/ 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
48 00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษศาสตร์  
49 00/ 00/ 0000 10/ 08/ 2563 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การศึกษา  
50 16/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ (5114)  
51 04/ 06/ 2563 22/ 06/ 2563 นางสาว วิลาสินี อยู่ชัชวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
52 00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2563 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
53 00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2563 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301) การจัดการป่าไม้ (530101)  
54 12/ 12/ 2562 07/ 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์ (6103)  
55 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ปรับปรุงพันธ์พืช  
56 30/ 10/ 2563 27/ 11/ 2563 นางสาว ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
57 24/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พืชไร่ (5102)  
58 20/ 04/ 2563 22/ 05/ 2563 นางสาว สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (0142)  
59 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
60 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข จุลชีววิทยา  
61 14/ 01/ 2563 04/ 03/ 2563 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
62 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
63 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย กีฏวิทยา (5106)  
64 25/ 05/ 2563 13/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
65 10/ 10/ 2562 08/ 11/ 2562 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (0147)  
66 13/ 08/ 2563 14/ 09/ 2563 นางสาว อุสุมา เจิมนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เภสัชวิทยา (4105)  
67 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2563 นาง เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  

 

----------------------------------------------------