กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 477 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 484 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 20/ 04/ 2564 นาง กังสดาลย์ บุญปราบ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ผลิตภัณฑ์ประมง (5507)  
2 00/ 00/ 0000 21/ 06/ 2564 นาย กัญจน์ แก้วมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
3 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2564 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
4 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเครื่องกล  
5 01/ 07/ 2564 06/ 08/ 2564 นาย คณิต มานะธุระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
6 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2563 นาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
7 13/ 03/ 2562 07/ 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์  
8 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2563 นาง จุฬารัตน์ วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
9 00/ 00/ 0000 06/ 11/ 2563 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ  
10 00/ 00/ 0000 29/ 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงพันธ์พืช  
11 16/ 02/ 2564 22/ 03/ 2564 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอุตสาหกรรม (0139)  
12 00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2564 นางสาว ชลาธิป สมาหิโต คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161)  
13 04/ 02/ 2564 03/ 03/ 2564 นางสาว ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา (1104)  
14 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2564 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
15 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาย ทรงวุฒิ สุรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีเชิงฟิสิกส์  
16 00/ 00/ 0000 14/ 07/ 2564 นาย ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาการพอลิเมอร์  
17 05/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
18 15/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ (6802) การตลาด (680214)  
19 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา (1104)  
20 03/ 02/ 2563 04/ 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ เคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701)  
21 15/ 02/ 2564 29/ 04/ 2564 นาง ธิตินันท์ กาพย์เกิด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอินทรีย์ (0131)  
22 30/ 04/ 2564 21/ 05/ 2564 นาย ธีรภัทร ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คณิตศาสตร์ (0104)  
23 09/ 12/ 2563 25/ 01/ 2564 นาง นพรัตน์ ปราบสงบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) วิทยาการอาหาร (180901)  
24 24/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511  
25 13/ 08/ 2564 08/ 09/ 2564 นาย นันทวัฒน์ ขมหวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา (1104)  
26 00/ 00/ 0000 15/ 12/ 2563 นาย นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล  
27 00/ 00/ 0000 29/ 03/ 2564 นางสาว เนตรนภิส เขียวขำ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โรคพืชวิทยา (5105)  
28 29/ 07/ 2563 07/ 10/ 2563 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาไทย (7101)  
29 00/ 00/ 0000 16/ 10/ 2563 นาย บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรสิตวิทยา  
30 22/ 01/ 2564 03/ 02/ 2564 นาย ปกรณ์ วรรธนะอมร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอินทรีย์ (0131)  
31 00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย เคมีวิเคราะห์  
32 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2564 นาย ปณิทัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอนินทรีย์  
33 00/ 00/ 0000 19/ 02/ 2564 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐประศาสนศาสตร์  
34 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2564 นาย ปริญญา ฉกาจนโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมวัสดุ  
35 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2563 นาง ปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
36 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นางสาว ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์ศึกษา (650142)  
37 00/ 00/ 0000 21/ 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ พืชไร่  
38 00/ 00/ 0000 09/ 06/ 2564 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอาหาร  
39 28/ 08/ 2563 29/ 09/ 2563 นางสาว ปิยะดา จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุศาสตร์ (0147)  
40 00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2563 นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วัสดุศาสตร์  
41 00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นาง พัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ศึกษาศาสตร์  
42 00/ 00/ 0000 07/ 05/ 2564 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ส่งเสริมการเกษตร  
43 30/ 08/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข คณิตศาสตร์  
44 00/ 00/ 0000 03/ 07/ 2564 นางสาว เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
45 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณิตศาสตร์  
46 19/ 03/ 2563 16/ 03/ 2563 นาย ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก  
47 00/ 00/ 0000 24/ 02/ 2564 นาย เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
48 00/ 00/ 0000 25/ 12/ 2563 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เกษตรกลวิธาน  
49 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2563 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
50 00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
51 00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2564 นางสาว รุ่งนภา อดิศรมงคล คณะสังคมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข นิติศาสตร์  
52 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2564 นางสาว วชิรญาณ์ ธงอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยา  
53 00/ 00/ 0000 14/ 05/ 2564 นางสาว วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลิตภัณฑ์ประมง  
54 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอินทรีย์  
55 00/ 00/ 0000 08/ 09/ 2564 นางสาว วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สถาปัตยกรรมศาสตร์  
56 00/ 00/ 0000 10/ 08/ 2563 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษา  
57 00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2564 นาย วีกิตต์ ศิริศักดิ์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เคมีอนินทรีย์  
58 23/ 06/ 2564 02/ 08/ 2564 นางสาว วีรมลล์ ไวลิขิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีวิเคราะห์ (0132)  
59 13/ 05/ 2564 15/ 06/ 2564 นาย วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วัสดุศาสตร์ (0161)  
60 21/ 04/ 2564 00/ 00/ 0000 นาย วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีวเคมี (0138)  
61 18/ 12/ 2563 21/ 01/ 2564 ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104)  
62 23/ 07/ 2564 18/ 08/ 2564 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พยาธิชีววิทยา (4106)  
63 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธ์พืช  
64 30/ 10/ 2563 27/ 11/ 2563 นางสาว ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
65 00/ 00/ 0000 20/ 09/ 2564 นาย สมชัย สัจจาพิทักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิทยาการสืบพันธ์  
66 00/ 00/ 0000 01/ 02/ 2564 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ (5143)  
67 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นางสาว สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
68 29/ 01/ 2564 17/ 03/ 2564 นาง สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
69 00/ 00/ 0000 21/ 01/ 2564 นาย สิกิต ดวิอนอนโด อริฟดิโดโด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภูมิสถาปัตยกรรม  
70 24/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (5102)  
71 30/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์ (0151)  
72 00/ 00/ 0000 11/ 06/ 2564 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ บัญชี  
73 07/ 06/ 2564 01/ 07/ 2564 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การผังเมือง (1503)  
74 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
75 00/ 00/ 0000 06/ 08/ 2564 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปฐพีศาสตร์  
76 00/ 00/ 0000 29/ 09/ 2564 นาย อนามัย ดำเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ภาษาอังกฤษ  
77 00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จุลชีววิทยา  
78 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2564 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวบาล  
79 00/ 00/ 0000 23/ 03/ 2564 นางสาว ออ พรานไชย คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วนวัฒนวิทยา  
80 00/ 00/ 0000 16/ 03/ 2563 นาง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาศาสตร์  
81 04/ 08/ 2564 18/ 08/ 2564 นางสาว อัญชลี เอาผล คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยา (0141)  
82 20/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน กีฏวิทยา (5106)  
83 25/ 05/ 2563 13/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
84 00/ 00/ 0000 09/ 08/ 2564 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พฤกษศาสตร์  
85 09/ 07/ 2564 16/ 08/ 2564 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
86 00/ 00/ 0000 20/ 09/ 2564 นาย เอกพ้ันธ์ ไกรจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข พฤกษศาสตร์  
87 00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2563 นาง เอกรัตน์ ทานาค คณะศึกษาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
88 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2564 นาง ิือินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

----------------------------------------------------