ลูกจ้างประจำ
*** ผลกระทบในการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ***
*** 1. การบริหารงานบุคคล : การเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
*** 2. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
*** 3. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ
*** 4. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
----------ระเบียบ/ประกาศ กระทรวงการคลัง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544 < /p>

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามระบบใหม่ ณ 1 ต.ค.

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเพนักงานพิมพ์ดีด(หนังสือ กพ.ที่0710/ว.10 ลว.5 พ.ย. 2525)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (หนังสือ กระทรวงการคลัง กค 0420/ว27

----------รายละเอียดชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตารางเรียบเทียบตำแหน่ง เดิม-ใหม่
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553)

ตารางเปรียบเทียบตำแหน่ง เดิม-ใหม่กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

ตารางเปรียบเทียบตำแหน่ง เดิม-ใหม่ กลุ่มงานสนับสนุน

ตารางเปรียบเทียบตำแหน่ง เดิม-ใหม่ กลุ่มงานช่าง

---------- บัญชีกำหนดหน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
(หนังสือกระทรวงการคลัง กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553)
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553)

- หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ

----------ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2558

- บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (กลุ่มที่ 1 - 4)

- บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

- ตัวอย่างการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

- บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสำหรับลูกจ้างประจำ มก.

---------- การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด

- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การแก้้ไขวัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

----------โครงสร้างตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

----------การประเมิน/การเลื่อนขั้น

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

- การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษ (1 ตุลาคม 2555)

----------ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

----------ชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

- กลุ่มงานสนับสนุน

- กลุ่มงานช่าง

-กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

----------สวัสดิการ

- คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

----------แบบฟอร์มสำหรับการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

- แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

- แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อขอปรับระดับชั้น

- แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลปจ.1 และ ลปจ. 2

- แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำเฉพาะตำแหน่งพนักงานพิมพ์

----------แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

- แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ (ตัวอย่าง)

- แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

- แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งใหม่

- ตัวอย่างและแบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job  Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทั้งหมดของหน่วยงาน

- ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทั้งหมดของหน่วยงาน

----------หลักเกณฑ์ พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ ****

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ฯ 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากลูกจ้างประจำฯ 2559

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (ไฟล์ Doc)