สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

'สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย'

กลุ่มบุคลากร

1 สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สำหรับ สมาชิก กบข. ทุุกประเภท Download
2 แอปพลิเคชั่น สำหรับสมาชิก กบข. ข้าราชการ Download
3 สินเชื่อเคหะ ชื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ธนาคารออมสิน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน ทุุกประเภท Download
2 แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารกรุงไทย ทุุกประเภท Download
3 แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารอาคารสงเครำะห์ ทุุกประเภท Download
4 แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง