การลาหยุดงาน แต่ละประเภทบุคลากร

'การลา'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
3 ระเบียบการลาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6 บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7 บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8 บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9 บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10 แบบใบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง