การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา

'การลาศึกษา'

กลุ่มบุคลากร

1 คำแนะนำตรวจสุขภาพพนักงานที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ (พ.ศ.2549) ข้าราชการ Download
2 การให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2544) ข้าราชการ Download
3 แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้บุคลากรศึกษานอกเวลา (พ.ศ.2559) ทุุกประเภท Download
4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานไปศึกษาฯ (พ.ศ.2560) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ทุุกประเภท Download
2 แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง