การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา

'การลาศึกษา'

กลุ่มบุคลากร

1 คำแนะนำตรวจสุขภาพพนักงานที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
2 รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพ เพิ่มเติม ทุุกประเภท Download
3 คำแนะนำการจัดทาสัญญาลาศึกษาเพิ่มเติมสาหรับพนักงานที่กาลังศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ (พ.ศ.2549) ข้าราชการ Download
2 การให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2544) ข้าราชการ Download
3 แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้บุคลากรศึกษานอกเวลา (พ.ศ.2559) ทุุกประเภท Download
4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานไปศึกษาฯ (พ.ศ.2560) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ทุุกประเภท Download
2 แบบขออนุญาตศึกษนอกเวลา ทุุกประเภท Download
3 แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1) ทุุกประเภท Download
4 แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2) ทุุกประเภท Download
5 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
6 Check List เอกสารขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
7 สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8 แบบสัญญาค้ำประกันพนักงานลาศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9 แบบที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ทุุกประเภท Download
10 แบบใบรายการตรวจสุขภาพ พนักงานลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง